استفاده از توابع مختلف هدف انتخاب در برنامه آزمون نتاج گاوهای هلشتاین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

4 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده

در این تحقیق از یک مدل قطعی برای شبیه‌سازی برنامه‌های مختلف آزمون نتاج گاوهای هلشتاین ایران با هدف بررسی نتایج بکارگیری سه نوع تابع انتخاب استفاده شد. تابع هدف 1 در برگیرنده صفت تولید شیر، تابع 2 شامل تولید شیر و درصد چربی شیر و تابع 3 علاوه بر صفات تولیدی، طول عمر را نیز شامل می‌شد. به‌ازای هر کدام از توابع هدف یک شاخص انتخاب مرکب از صفات تولیدی و صفات تیپ همبسته با طول عمر تشکیل شد. صحت انتخاب در مسیرهای مختلف انتخاب بین 52 درصد تا 94 درصد متغیر بود. کمترین صحت به تابع هدف 3 تعلق داشت که به پایین بودن وراثت‌پذیری طول عمر نسبت داده می‌شود. پیشرفت ژنتیکی تابع 1، 2 و 3 به ترتیب 24/0، 24/0 و 15/0 انحراف معیار تابع هدف بود. مقایسه پاسخ اقتصادی همبسته حاصل از سه تابع هدف نشان داد هدف 1 و 2 که فاقد صفت طول عمر هستند نسبت به هدف 3 کارآیی اقتصادی کمتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of different breeding goal functions in the progeny testing program of Iranian Holsteins

نویسندگان [English]

  • F. Kanani Sarcheshmeh 1
  • A. Shadparvar 2
  • N. Ghavi Hossein-Zadeh 3
  • S. Joezy Shakalgorabi 4
1 Greduated MS student, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
4 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Shahr-e-Qods Branch
چکیده [English]

In the current study, a deterministic model was used to simulate various progeny test programs of Iranian Holstein in order to investigate the results of application of three different breeding goal functions. The goal 1 consisted only milk production, the goal 2 included milk and fat percentage and the goal 3 consisted herd life in addition of production traits. Per each goal function a selection index was established using production and type traits correlated with herd life. Selection accuracy in various selection paths varied from 52% to 94% with the lowest one belonging to goal 3 due to lower heritability for herd life. Genetic gain was 0.24, 0.24 and 0.15 time of breeding goal standard deviation for the goal 1, 2 and 3, respectively. Comparison of correlated economic response from three breeding goals showed that the goal 1 and 2, lacking herd life, had lower economic efficiency relative to goal 3.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progeny test
  • Breeding goal function
  • Production traits
  • Herd life
اطهری مرتضوی ب.، شادپرور ع.، میرمهدوی چابک س. و مهدی زاده م. 1389. برآورد ضرایب اقتصادی برخی از صفات گاو بومی استان گیلان در سیستم پرورش میان بند. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. ص 292.
جوزی شکالگورابی س. 1389. بهینه‌سازی برنامه انتخاب گاوهای هلشتاین ایران. رساله دوره دکتری اصلاح نژاد دام. دانشکده کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس.
جوزی شکالگورابی س.، شادپرور ع.، واعظ ترشیزی ر.، مرادی شهر بابک م. و جرجانی ح. 1389. تاثیر تغییر همزمان اندازه گروه نتاج و ظرفیت آزمون نتاج بر راندمان اقتصادی برنامه انتخاب در دراز مدت. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. ص 319.
جوزی شکالگورابی س. و شادپرور ع. 1388 الف. اثر حذف صفت طول عمر از تابع هدف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایران. مجله علوم دامی ایران. (1)40: 223-229.
جوزی شکالگورابی س. و شادپرور ع. 1388ب. بررسی اثر ناسازگاری ماتریس‌های واریانس-کوواریانس در شاخص انتخاب. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال سیزدهم- شماره 48- تابستان 88.
شادپرور ع.، امام جمعه کاشان ن. و چیذری الف. 1376، بررسی ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی و طول عمر گله گاوهای شیری ایران. مجله علوم و صنایع کشاورزی. (2)11: 93- 108.
شادپور س.،شادپرور ع. و عیوقی ن. 1388. بهینه سازی برنامه‌های آزمون نتاج برای گاوهای هلشتاین ایران. مجله علوم دامی ایران. 40: 7-16.
دارنگ، ا. 1390. به کارگیری صفات تولیدمثلی در شاخص انتخاب گاوهای هلشتاین ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام. دانشکده کشاورزی. دانشگاه گیلان.
عیوقی ن.، شادپرور ع.، امیری ز. و غلامی نیا ع. 1386. نسبت انتخاب بهینه در آزمون نتاج گاوهای نر در شرایط ایران. مجموعه مقالات دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. جلد دوم: 1236-1238.
Dekkers J. C. M. 2001. Economic aspects of applied breeding programs. Department of Animal Science, Iowa State Univ, Ames, IA,50014.
DeGroot B. J., Keown J. F., Van Vleck L. D. and Marotz E. L. 2002. Genetic parameters and responses of linear type, yield traits, and somatic cell scores to divergent selection for predicted transmitting ability for type in Holsteins. Journal of Dairy Science, 85: 1578–1585.
Willam A., Egger-Danner C., Solkner J. and Gierzinger E. 2002. Optimization of progeny testing schemes when functional traits play an important role in the total merit index. Livestock Production Science, 77: 217-225.