دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-68 

مقاله پژوهشی

استفاده از توابع مختلف هدف انتخاب در برنامه آزمون نتاج گاوهای هلشتاین ایران

صفحه 1-7

فرشته کنعانی سرچشمه؛ عبدالاحد شادپرور؛ نوید قوی حسین زاده؛ ساحره جوزی شکالگورابی