بررسی اثر مقادیر مختلف بذر خارمریم بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه‌دام گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

4 مربی گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

به منظور بررسی اثر  بذر گیاه دارویی خارمریم بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار  از 0 تا 42 روزگی  انجام شد. جیره­های آزمایشی شامل شاهد (جیره بدون استفاده از بذر خارمریم) و سطوح 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد بذر خارمریم بود. در پایان دوره آزمایش دو پرنده از هر تکرار جهت بررسی قسمت­های مختلف لاشه و فراسنجه های بیوشیمیایی خون، خونگیری و سپس کشتار شدند. نتایج آزمایش نشان داد در دوره آغازین و پایانی بیش­ترین مصرف خوراک به ترتیب در جیره‏های حاوی 1 (71/351 گرم) و 5/1 (9/1701 گرم) درصد بذر خارمریم و کم­ترین مصرف خوراک در تیمار  5/0 (6/1426 گرم) درصد بذر خارمریم  و شاهد (08/312 گرم)  مشاهده شد (05/0>P). در دوران رشد پایین­ترین و بالاترین افزایش وزن به­ترتیب در تیمار 5/1 درصد بذر خارمریم (27/801 گرم) و  شاهد (40/687 گرم) مشاهد شد (05/0>P). بالاترین وزن نسبی سنگدان و روده به‌ترتیب مربوط به تیمار 5/(18/3 گرم) و 2 درصد و (65/7 گرم) بذر خارمریم بود (05/0>P). پایین­ترین غلظت کلسترول (mg/dl 91) ، تری‌گلیسرید (mg/dl 75/62) وVLDL  (mg/dl 55/12) و بالاترین مقدارHDL  خون (mg/dl 50/44) در تیمار 5/1 درصد بذر خارمریم مشاهده شد (05/0>P). بنابراین استفاده از سطح 5/1 درصد بذر خارمریم اثرات مثبتی بر عملکرد، خصوصیات لاشه  و فراسنجه‏های خونی جوجه­های گوشتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of silybum marianum seed on performance, carcass characteristics and blood parameters of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • N. Rashidi 1
  • M. Bujarpoor 2
  • M. Chaji 3
  • A. Aghaei 4
1 Graduated MSc student of Animal Nutrition, Department of Animal Science, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan
2 Assistant Professor, Department of Animal Science, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan
3 Associate Professor, Department of Animal Science, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan
4 Lecturer, Department of Animal Science, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effect of different levels ofsilybum marianum seed on performance and carcass characteristics and blood parameters of broiler chickens. Research was performed in a completely randomize design with 5 treatments, 4 replicate and 12 broilers in each replicate for 42 days. The treatments consist of the control diet, and 0.5, 1, 1.5 and 2% of silybum marianum seed. To evaluate the different part of carcass and blood parameters, at the end of experiment two bird of each replicate were bleed and then slaughtered. The results of exprement showed that the highest feed intake in the starter and finisher period respectively observed in the 1(357.71) and 1.5 (1701.9) % of silybum marianum seed, and the lowest was in the control diet (312.08) and 0.5 (1426.6) % of silybum marianum seed. The highest weight gain was in the 1.5 % of silybum marianum seed (801.27) and the lowest was in the control diet (687.40). The highest relative weight of gizzard and intestine were in the 0.5 and 2 % of silybum marianum seed (3.18 and 7.65 respectively) (P<0.05) but had no effect on the other carcass characteristics (P>0.05). The lowest cholesterol (91), triglyceride (62.75) and VLDL (12.55) and the highest level of HDL (44.50) observed in the 1.5 % of silybum marianum seed. So use of the 1.5 % of silybum marianum seed had positive effects on performance, carcass characteristics and blood parameters of broiler chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler chicken
  • Silybum marianum
  • Performance
  • blood parameters
احمدی ک.، وثوقی ع. ا.، میرواقفی ع. ر.، عطایی مهر ب و بنایی م. 1389. تأثیر عصاره خوراکی گیاه دارویی خارمریم       (Silybum marianum) بر برخی فاکتورهای ایمنی غیراختصاصی ماهی قزل‏آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله علمی پژوهشی بیولوژی دریا. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، 2: 26- 19.
بلوچ نژاد مجرد ت.، روغنی م.، همایونفر ه.، و خواست خدایی، ز. 1387. اثر حفاظتی تجویز دراز مدت سیلی مارین بر میزان     گلوکز و لیپیدهای خون و استرس اکسیداتیو در موش صحرایی دیابتی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 10.
جمشیدی ا.، احمدی آشتیانی ح.، غلامحسینی ب.، و بکایی س. 1386. مطالعه اثرات تجویز خوراکی عصاره گیاه خارمریم (سیلی­مارین) بر تغییرات بافتی و بیوشیمیایی ناشی از آفلاتوکسین در طیور گوشتی، فصلنامه گیاهان دارویی، (24)4.
رضایی م.، کریمی ترشیزی م. ا.، و روزبهان ی. 1390. تعیین اثرات فیبر خوراکی بر عملکرد و مورفولوژی روده باریک جوجه‏های گوشتی. نشریه علوم دامی، 90: 60-52.
زرگری ع. 1381. گیاهان دارویی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات36-25.
فلاح حسینی ح.، لاریجانی ب.، فخرزاده ح.، رجبی پور ب.، آخوندزاده ش.، تولیت ط.، و حشمت ر. 1383 (الف). کارآزمایی بالینی تأثیر عصاره بذر گیاه دارویی ماریتیغال (سیلی مارین) روی چربی خون در بیماران دیابتی نوع دوم مبتلا به چربی خون بالا، مجله دیابت و لیپید ایران، (2)3: 206- 201.
فلاح حسینی ح.، یزدانی د.، امین غ.، و مکی زاده تفتی م. 1383 (ب). نگرشی بر اثرات ضد سرطانی خارمریم، فصلنامه گیاهان دارویی، 4: 54-46.
مجنون حسینی ن.، و دوازده امامی س. 138). زراعت و تولید برخی گیاهان دارویی و ادویه ای، انتشارات دانشگاه تهران، 300 صفحه.
ملکیان م.، و حسن آبادی ا. 1390. تأثیر سطوح مختلف دانه کامل گلرنگ بر عملکرد جوجه­های گوشتی از سن 21 تا 42 روزگی، نشریه پژوهش­های علوم دامی ایران، (1)3: 8-1.
Abascal K. and Yarnell E. 2003. The many faces of Silybum marianum (Milk Thistle). Alternative & Complementary Therapies, pp:170-175.
Alcicek A., M Bozkurt.and Cabuk M. 2003. The effect of essential oil combination derived from selected herbs growing wild in Turkey on broiler performance. South African Journal of Animal Science, 33: 89-94.
Bozkurt M., Kucukyilmaz k., Catli A.U. and Cinar M. 2008. Growth performance and slaughter characteristics of broiler chickens fed antibiotic, mannan oligosaccharide and dextran oligosaccharide supplemented diets. International journal of poultry science, 7(10): 969-977.
Chakarverty A. and Parsad J. 1991. Study on the effect of Milk Thistle extract on the performance of broiler chicks. India Poultry Advisors, 24(9): 37-38.
Chand n., Din Muhammad F., Durrani, R., Subhan Qureshi M. and Shahibzada  S Ullah. 2011. Protective Effect of Milk Thistle (Silybum marianum) against Aflatoxin B1 in Broiler Chicks. Journal of Animal Science, 24(7): 1011-1018.
Cross, D. E, Mcdevitt, R. M.,  Hillman., K. and Acamovic, T. 2007.The effect of herbs and their associated essential oils on performance, dietary digestibility and gut microflora in chickens from 7 to 28 days of age. Brasilian Journal of Poultry Science,48(4): 496 -506.
Deschepper K., Lippens M., Huyghebaert, G. and Molly K. 2003. The effect of aromabiotic and gallid'or on technical performances and intestinal morphology of broilers. 14th European symposium on poultry nutrition. Lillehmmer, Norway, pp: 191-192
Foster S. and Tyler V.E. 2003. Tyler’s Honest Herbal: A Sensible Guide to the Use of Herbs and Related Remedies. New York. Haworth Herbal Press, pp: 5 - 253.
Gawel A., Kotonski B., Madej J.A. and  Mazurkeiwicz M. 2003. Effect of silimarin on chicken and turkey broilers’ rearing and the production indices of reproduction hen flocks. Med Weter, 59: 517-520.
Gowda S.K. and. Sastry V.R.B. 2000. Neem (Azadirachta indica) seed cake in animal feeding-scope and limitation - Review-. Asian - Australasian Journal of Animal Science, 13(5): 720-728.
 Gupta O.P., Sing S., Bani S., Sharma N., Malhotra S. and Gupta  B.D. 2000. Anti-inflammatory and anti-arthritic activities of silymarin acting through inhibition of 5-lipoxygenase. Phytomedicine, 7 (1): 21-4.
  Hernandez F., Madrir J. and Garcia V. 2004. Influence of two plant extracts on broiler performance, digestibility and digestive organ size. Poultry Science, 83: 169-174.
  Horvath M. E., Gonzalez-Cabello  R., Blazovics  A., van der Looij  M., Barta  I. and Muzes G. 2001. Effects of silibinin and vitamin E on restoration of celluloimmune response after partial hepatectomy. Journal of Ethnopharmacology, 77 (2-3): 227-32.
Ionesco C., Bravo D., Lensing M. and Van der Klis J. 2009. Effect of feeding two mushroom extract and silybum marianum on performance of broiler subject to necrotic enteritis. 98 th Annual Meeting. July. 20-23. Raleigh, North Carolina.Poultry Science, 88(1): 1-232.
Khan I., Khattak H., Ullah I. and Bangash, F.Kh. 2007. Study of the Physicochemical Properties of Silybum marianum Seed Oil. Journal of the Chemical Society of Pakistan, 29(10): 545-548.
Lavinia S., Dumitrescu G., Drinceanu D. and Stef D. 2009. The effect of medicinal plants and plant extracted oils on broiler duodenum morphology and immunological profile of broiler. Romanian Biotechnological Letters, 9: 1906-1914.
Lee K.W., Everts H., Kappert H.J., Frehner M., Losa R. and Beynen A.C. 2003. Effect of dietary essential oil components on growth performance, digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chickens. British Poultry Science, 44: 450-457.
Lovkova, M. Y., Buzuk, G. N., Sokolova, S. M. and Kliment’eva, N. I. 2001. Chemical features of medicinal plants (a review). Applied Biochemistry and Microbiology, 37: 229-237
Mellor S. 2000. Nutraceuticals-alternatives to antibiotics. Journal of World's Poultry Science, 16:33 -30.
Newman R.E., Bryden W.L., Fleck E.J., Ashes R., Buttemer W.A., Storlien L.H. and Downing J. A. 2002. Dietary n-3 and n-6 fatty acids alter avian metabolism: Metabolism and abdominal fat depositio. Journal of Nutrition, 88: 11–18.
Ninfali P., Mea G. and Giorgini S. 2005. Antioxidant capacity of vegetables, spices and dressings relevant to nutrition. British Journal of Nutrition, 93: 257-266.
Pietrangelo A., Borella F., Casalgrandi G., Montosi G., Ceccarelli D., Gallesi D., Giovannini F., Gasparetto A. and Masini A. 2005. Antioxidant activity of silybin in vivo during long-term iron overload in rats. Gastreonterology journal, 109: 1941-1949.
Skottova N., Krecman V., Walterova D., Ulrichova J., Kosina P. and Simanek V. 1998. Effect of silymarin on serum cholesterol level in rats. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Medicae, 141: 87-89.
Smitt C. H. M. 1996. Viscosity of dietary fibre in relation to lipid digestibility in broiler chicken. Phd Thesis, Agricultural university Wageningen, the Netherlands, 140p.
Sobolova L., Skottova N., Vecera R. and Urbanek K. 2006. Effect of silymarin and its polyphenolic fraction on cholesterol absorption in rats. Pharmacological Research Journal, 53: 104-112.
Suchy Jr, P., Strakova E., Kummer V., Herzig I., Pisarikova V. and Blechova R. 2008. Hepatoprotective Effect of Milk Thistle (Silybum marianum) Seed Cakes during  the Chicken Broiler Fattening. Acta Veterinaria Brno, 77: 31-38.
Tedesco D. 2001. The potentiality of herbs and plants extracts as feed additives in livestock production. Zootecnia e Nutrizione Animale, 27: 111–133
Tedesco D., Domeneghini C., Sciannimanico D., Tameni M. Steidler S. and Galletti S. 2004. Efficacy of silymarin phospholipid complex in reducing the toxicity of aflatoxin B1 in broiler chicks. Journal of Poultry Science, 83(11): 1839-1843.
Wilasrusmee C., Kittur S., Shah G., Siddiqui J., Bruch D., Wilasrusmee S. and. Kittur D. S. 2002. Immunostimulatory effect of Silybum marianum (Milk Thistle) extract. Medical Science Monitor, 8(11): 439-443.
Williams P. and Losa R. 2001. The use of essential oils and their compounds in poultry nutrition. Journal of World Poultry Science, 17: 14-15.
Windisch W., Schedle K., Plitzner C.  and Kroismayr A. 2008. Use of phytogenic products as feed additives for swine and poultry. Journal of Animal Science, 86: 140-148.
Zahid R. and Durrani F. R. 2007. Biochemical, hematological, immunological and growth promotant role of feed added Milk Thistle (Silybum marianum) in broiler chicks. M.Sc (Hons) thesis submitted to NWFP Agricultural University Peshawar, Pakistan.