اثر مقادیر مختلف تفاله خشک لیموترش (Citrus aurantifulia) بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه‌های خونی بوقلمون‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده

در این آزمایش اثر مقادیرمختلف تفاله لیموترش در جیره بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بوقلمون‌های گوشتی مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد 96 قطعه بوقلمون گوشتی نژاد برنز از سن 16 تا 26 هفتگی در 4 تیمار، 4 تکرار و 6 قطعه بوقلمون در هر تکرار در قالب یک طرح کاملاًً تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. تفاله خشک لیموترش دارای 23/8 درصد پروتئین خام، 30/28 درصد الیاف خام، 61/0 درصد کلسیم، 33/0 درصد فسفر و 1400 کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم بود که به مقدار صفر، 2، 4 و 6 درصد به جیره تیمارها اضافه شد. بیشترین مقدار خوراک مصرفی روزانه (29/148 گرم)، بیشترین افزایش وزن روزانه (86/47 گرم)، بهترین ضریب تبدیل خوراک (09/3) با استفاده از 6 درصد تفاله در جیره مشاهده شد، ولی تفاوت‌های مشاهده شده بین تیمارهای آزمایشی معنی‌‌دار نبود (05/0P>). استفاده از سطوح افزایشی تفاله لیموترش در مقایسه با شاهد باعث کاهش مقدار چربی بطنی لاشه شد به طوریکه کمترین مقدار آن (48/1 درصد) با استفاده از 6 درصد تفاله بدست آمد (05/0P<). غلظت LDL در شاهد (53/75 میلی‌‌گرم در دسی‌‌لیتر) بیشتر از تیمارها بود (05/0P<) و بین تیمارهای لیموترش تفاوتی وجود نداشت (05/0P>). سایر موارد اندازه‌‌گیری شده تحت تاثیر مصرف پودر خشک لیموترش قرار نگرفتند (05/0P>). بنابراین در بوقلمون‌های گوشتی از سن 16 تا 26 هفتگی استفاده از تفاله لیموترش تا سطح 6 درصد جیره، بدون اینکه اثرات سوئی بر عملکرد داشته باشد، موجب کاهش چربی بطنی لاشه و LDL خون می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of lemon pulp (Citrus aurantifulia) on performance, carcass and blood parameters of meat type turkeys

نویسندگان [English]

  • A. Nobakht 1
  • B. Amiri Dashatan 2
1 Assistant Professor, Department of Animal Science, Islamic Azad University, Maragheh Branch
2 Graduated MS.c student, Department of Animal Science, Islamic Azad University, Maragheh Branch
چکیده [English]

In this experiment the effect of different amounts of lemon pulp in diet on performance, carcass traits and blood biochemical parameters of meat type turkeys was evaluated. A total of 96 bronze meat type turkeys from 16 to 26 weeks in 4 treatments and 4 replicates (6 birds per replicate) in a completely randomized design were used. Dried lemon pulp contained 8.23% (CP), 28.30% (CF), 0.61% (CA), 33% (P) and 1400 kcal/kg (ME). The amounts of lemon pulp were 0, 2, 4 and 6% in experimental groups. The highest amounts of daily feed intake (148.29 g), daily weight gain (47.86 g) and the best feed conversion ratio (3.09) were observed by using 6% Lemon pulp in diet, but had no observed any significant difference between treatments (P>0.05). Using increasing levels of lemon pulp in contrast to control group, decreased the amount of abdominal fat, so the lowest amount (1.48%) was obtained by using 6% lemon pulp (P<0.05).  The amount of LDL (75.53 mg/dL) was higher the experimental groups (P<0.05), but they had no difference between experimental groups (P>0.05).  Other evaluated parameters   did not affect by using lemon pulp (P>0.05). The overall results indicated that in meat type turkeys from 16 to 26 weeks, using lemon pulp up to 6% of diets, without having any adverse effects on performance, decreased the amounts of abdominal fat and blood LDL.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meat type turkey
  • Lemon pulp
  • Carcass traits
  • Performance
  • blood parameters
پوررضا ج. 1379. تغذیه مرغ (ترجمه). چاپ دوم. انتشارات ارکان اصفهان. صفحه 185-121.
جلالی نسب ا.، نوبخت ع.، رزاق‌زاده س. و امینی ج. 1391. اثر استفاده از سطوح مختلف تفاله بر عملکرد مرغ‌های بومی استان آذربایجان‌غربی. همایش علمی‌ کاربردی استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره‌های غذایی دام، طیور و آبزیان. دانشگاه تبریز، 23 آذر، صفحه 100.
سیدپیران س. ع.، نوبخت ع. و خدایی ص. 1390. اثرات استفاده از پروبیوتیک، اسید آلی و مخلوط چند گیاه دارویی بر عملکرد، کیفیت تخم‌‌مرغ و فراسنجه‌‌های بیوشیمیایی و ایمنی خون مرغ‌های تخم‌گذار. مجله‌ دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، (1)5: 1111- 1122.
روغنی ا. و معینی‌زاده، ه. 1384. تهیه خوراک طیور از پس‌مانده. چاپ اول. انتشارات آییژ. صفحه 241.
صمصام شریعت م. ه. 1383. گزیده گیاهان دارویی. چاپ اول. انتشارات مانی. صفحه 380.
فرخوی م.، سیگارودی ت. و نیک نفس ف. 1373. راهنمای کامل پرورش طیور (ترجمه). چاپ دوم. انتشارات کوثر، صفحه 266-150.
نظیفی س. 1376. هماتولوژی و بیوشیمی بالینی پرندگان. چاپ اول. انتشارات دانشگاه شیراز، صفحه‌ 173- 209.
نوبخت ع. 1387. بررسی سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی خشک در عملکرد مرغ‌‌های تخم‌گذار. نشریه پژوهش و سازندگی. 80: 60- 55.
نوبخت ع.، و مهمان‌‌نوازی. 1389. بررسی اثرات استفاده از گیاهان دارویی نعناع، آویشن و پونه بر عملکرد، کیفیت تخم‌‌مرغ و فراسنجه‌های خونی و ایمنی خون مرغ‌های تخم‌گذار. مجله‌ علوم دامی ایران، 41: 129-136.
ولی‌‌زاده م. و مقدم م. 1373. طرح‌های آزمایشی در کشاورزی 1. چاپ اول. انتشارات پیشتاز علم. صفحه 100-25.
Agu P. N., Oluremi O. I. A. and Tuleun C. D. 2010. Nutritional evaluation of sweet orange(Citrus sinensis) fruit peel as feed resource in broiler production. International Journal of Poultry Science, 9: 684-688.
AOAC. 2002. Official Methods of Analysis of the Association of official analytical. Eds. Washington. DC. pp: 125-193.
Chaudry M. A., Badshan A., Bibi N., Zeb A., Ahmed T., Ali S. and Termeulen U. 2004. Citrus waste utilization in poultry rations. Arch Geflu Geik, 68: 206-210.
Ibrahim M. R., El-Banna H. M., Omara I. I. and Suliman A. 2011. Evaluation of nutritive value of some citrus pulp as feedstuffs in rabbit diets. Pakistan Journal of Nutrition, 10: 667-674.
Moura J. L., Pinheiro V. M., Prates J. A., Bessa R. J. B. and Ferreira L. M. A.. 2008. Effect of dietary dehydrated pasture and citrus pulp on the performance and meat quality of broiler chickens. Poultry Science, 87: 733-743.
National Research Council, NRC. 1994. Nutrient requirements of poultry. 9th rev.ed. National Academy Press. Washington. DC.
Nazic A., Rezaei M. and Sayhazadeh H. 2010. Effect of different levels of dried citrus pulp on performance, egg quality, and blood parameters of laying hens in early phase of production. Tropical Animal Health and Production, 42: 737-742.
Nobakht A. 2013. Evaluation the effects of different levels of dried lemon (Citrus aurantifulia) pulp on performance of broilers and laying hens. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4: 882-888.
Ojabo L. D., Adenkola A. Y. and Odaudu G. I. 2012. The effect of dried sweet orange (Citrus sinesis) fruit peel meal on the growth performance and hematology of rabbits. Veterinary Research, 5: 26-30.
Oluremi O. I. A., Andrew A. and Ngi J. 2007. Evaluation of the nutritive potential of the peels of some citrus fruit as feedstuffs in livestock production. Pakistan Journal of Nutrition, 6: 653-656.
SAS Institute. 2005. SAS Users guide: Statistics. Version 9.12. SAS Institute Inc., Cary, NC. pp: 126-178.
Sturkie P.D. 1995. Avian physiology. 4th ed. Springer Verlag. New York. pp: 115 -270.