اثر مقادیر مختلف ویناس بر عملکرد تولیدی و صفات کیفی تخم‌مرغ مرغ‌های تخمگذار تجارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق به منظور تعیین ارزش غذایی ویناس (پساب حاصل از فرآیند قندگیری ملاس) و اثر آن بر عملکرد و کیفیت تخم‌مرغ مرغ تخم‌گذار تجاری سویه های‌لاین W-36 در فاز دوم تخم‌گذاری و در سن 70 هفتگی انجام گرفت. آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 216 قطعه مرغ تخم‌گذار در 6 تیمار ، 6 تکرار و 6 قطعه مرغ در هر تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد آزمایش شامل شش سطح ویناس (صفر، 3، 6، 9، 12 و 15 درصد) به مدت سه ماه تغذیه شدند. اندازه‌گیری فراسنجه‌های مورد مطالعه شامل مصرف خوراک روزانه، درصد تخم‌گذاری، ضریب تبدیل غذایی، وزن تخم‌مرغ، توده تخم‌مرغ تولیدی به صورت روزانه، و رطوبت مدفوع، واحد هاو، وزن مخصوص، ضخامت پوسته، شاخص شکل تخم‌مرغ، وزن پوسته در واحد سطح، به صورت ماهیانه بود. بیشترین میزان خوراک مصرفی در جیره حاوی 15 درصد ویناس (84/108 گرم) مشاهده شد (05/0P<). بالاترین سطح ویناس در جیره‌ها، کمترین میانگین درصد تخم گذاری (52/42) و توده تخم‌مرغ تولیدی (36/27 درصد) را نشان داد (05/0P<). بیشترین ضخامت پوسته (mm 65/0) و میانگین واحد هاو (15/93) به ترتیب در سطح 6 و 15 درصد ویناس مشاهده شد (05/0P<). افزایش ویناس تا سطح 9 درصد در جیره‌ها، منجر به کاهش قیمت تمام شده در جیره‌ها شد. به طور کلی به نظر می‌رسد امکان مصرف 9 درصد ویناس در خوراک مرغ‌های تخم‌گذار بدون تاثیر منفی بر عملکرد تولیدی وجود داشته، که می‌توان در هزینه خوراک و در نهایت تولید صرفه جویی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of dietary Vinasse on performace and egg quality of commercial laying hens

نویسندگان [English]

  • F. Sattari Najafabadi 1
  • H. Moravej 2
  • A. Zali 2
1 M.Sc student in poultry nutrition,Department of Animal Science, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, karaj,Iran.
2 Associate Professor in the Department of Animal Science, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, karaj,Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to determine the nutritve value of  Vinasse (process wastewater from sugar molasses) in the diet and its effect on performance and egg quality of commercial laying hens (Hy-Line W-36 strains) In the second phase of laying At the age of 70 weeks were performed. Experiment in a completely randomized design with 6 treatments and 6 replicates with 6 hens in each replicate was conducted.The experimental treatments was consisted of six levels of Vinasse (0, 3, 6, 9, 12 and 15 percent) respectively was feed during a three months.In order to mesuring parameters studied included daily feed intake, hen day egg production, feed conversion ratio, egg weight, egg mass, in daily and excreta moisture, haugh unit, egg specific gravity, shell thickness, shell weight in unit surface, shape index, monthly, respectively. The highest level of feed intake was showed  in the diet containing 15% Vinasse (108.84 g)  than control diet (P<0.05). The highest levels of vinasse in diet was showed the lowest average of  hen day egg production and egg mass (respectively 42.52, 27.36%; P <0.05). The highest of shell thickness (0.65 mm) and average of haugh unit (93.15) were observed in 6% and  15% vinasse, respectively(P <0/05). Vinasse increased to 9% in the diet, the diet will lead to cost reductions. Finally it seems that  using of 9% of Vinasse in diet of laying hens can be economical for least cost of diet without negative significantly effect on performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vinasse
  • Laying hens
  • Egg quality
  • Haugh unit
بصیری ع .1385. طرح‌های آماری در علوم کشاورزی. انتشارات دانشگاه شیراز.
پوررضا ج.، صادقی ق. و مهری م. 1384. تغذیه مرغ اسکات (ترجمه). انتشارات ارکان، اصفهان.
روغنی ا. و معینی زاده ه. 1385. تهیه خوراک طیور از پس مانده (ترجمه). انتشارات آییژ.
گلیان ا. و سالار معینی م. 1382. تغذیه طیور (ترجمه). انتشارات واحد آموزش و پژوهش و معاونت کشاورزی و سازمان اقتصادی کوثر.
میرائی آشتیانی س. ر.، شیوازاد م. و نیکخواه ع. 1370. استفاده از ویناس در تغذیه جوجه‌های گوشتی. مجله علوم کشاورزی ایران، 22(1و2): 75- 63.
ولی زاده ر. 1365. ارزیابی اثر ملاس بر قابلیت هضم کاه گندم و مطالعه آن در تغذیه گوسفند بلوچی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
Courtis J. A. and Wilson G. C. 1990. Egg quality handbook. Queensland Department of primary industries, Austeralia.
Damron B. L., Hall M. F. and Harms R. H. 1980. Condensed molasses solubles in poultry feeds. Poultry Science 59: 673-675.
Fuller H. L and Dale N. M. 1982. Feeding value of Brewers' condensed Solubles for broiler and laying hens. Poultry Science, 62: 914-916.
Ghoct  M., Robert  J. and  Rodney  P. 1995.  Non-starch polysaccharide degrading enzymes increase the performance of broiler chickens fed weat of low apparent metabolized energy. American Institute of Nutrition 95: 485-492.
Haugh  R.R. 1937. The Haugh unit for measuring egg quality. United States Egg Poultry Magazine,  43: 552-555.
Hidalgo K., Rodriguez B., Lopez M., Alberto A. and Cardenas M. 2011. Distillery Vinasse as an alternative additive in poultry feed.  Havana University of Vienna, Austria. American poultry congress. Available at: http://www.engormix.com.
Junqueira O. M., Da Camargo Falho B. and Araujo  L. F. 2000. Effects of the source and levels of sodium, chlorine and potassium and (Na+K)/Cl ratio on performance and plasma blood characteristics of laying hens. Revista brasilreira de Zootecnia, 29(4): 1110-1116.
Kirshgesner M. and Weigand E. 1980. Broiler feeding experiment with vinasse and molasses in complete diet. Archiv Geflugelk,  44: 119-123.
Kulasek G., Lentowicz H., Krzeminski R., Leon-Towicz M., Sobczak E., Motyl T., Hempel- Zawitkowska J., Pierzynowski S. and Bartkowia M. 1984. Physiological evaluation of the utility of condensed beet molasses solubles in ruminant feeding. The influence of sublethal doses. Prace I. Materiay-Zootechniczzne,  29: 53-61.
Leeson S., Diaz  G. and Summers  D. 1995. Metabolic disorders and mycotoxins. University- Books. Chapter 10: 112-123.
Leontowicz H., Krzeminski R., Leontowicz M., Kulasek G., Tropilo J. and Sobczak E. 1994. Condensed beet molasses solubles for fattening bulls. Journal of Animal and Feed Sciences,  3: 23-31.
Lewicki W. 2001. Introduction to vinasses (cms) from sugarbeet and sugar cane molasses fermentation. International Sugar Journal, 103: 126.
Lewicki W. 1978. Production, application and marketing of concentrated molasses-fermentation-effluent (vinasses). Process Biochemistry, 19: 12-13.
Potter S. G., Moya A., Henry P. R., Ammerman C. B., Palmer A. Z. and Becker H. N. 1985. Sugarcane condensed molasses solubles as a feed ingredient for ruminants. Journal of Animal and Feed Sciences, 60(3): 839-846.
Sibbald  I. R. 1977 . The true metabolizable energy system, Part 2. Feedstuffs,  49(43): 23-24.
Stadelman W. J. and Cotterill O. J. 1986. Egg Science and Technology. Westport Connecticut. Avi publishing Company, USA.
Tadtiyanant C., lyons J. J. and vandepopuliere J. M. 1993. Brewers condensed solubles used as a feedstuff in broiler diets. International Journal of Poultry Science, 72(10): 1895-1905.
Waliszewski K. N., Romero A. and Pardio V. T. 1997. Use of cane condensed molasses solubles in feeding broilers. Animal Feed Science and Technology,  67: 253-258.
Weigand E. and Kirchgessner M. 1979. Mineral balance of growing pigs giving vinasse as feed component. Archirfur Tierernahrung,  43: 121-129.
Yoruk M. A. Gul M., Hayirli A. and Karaoglu M. 2004. Laying performance and egg quality of hens supplemented with sodium bicarbonate during the laying period. International Journal of Poultry Science,  3(4): 272-278.