اثر سطوح مختلف تفاله دانه انار بر صفات عملکردی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

3 دانشجوی دکتری تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در آزمایشی اثر سطوح مختلف تفاله دانه انار بر صفات عملکردی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. تفاله در سطوح صفر، 1، 2، 3، 4، 5 و 6 درصد در دان مصرفی از 42-1 روزگی اضافه شد. تعداد 280 قطعه جوجه نر راس یکروزه در 7 تیمار با 4 تکرار شامل 10 جوجه در قفس‌های آزمایشی تقسیم شدند. در انتهای دوره آزمایش و پس از پوست کنی و جدا کردن محتویات بطنی، وزن لاشه و درصد وزنی اندام‌های داخلی خوراکی و غیر خوراکی (وزن لاشه/وزن اندام) مشخص شد. در 42 روزگی، غلظت تری‌گلیسرید، کلسترول، LDL و HDL سرم خون دو پرنده از هر تکرار تعیین شد. مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک، وزن‌ لاشه، درصد وزنی ‌اندام‌های داخلی غیرخوراکی، عملکرد رشد (صفات مربوط به لاشه) غلظت تری‌گلیسرید، کلسترول و LDL سرم خون بین تیمارها تفاوت معنی­داری را نشان نداد (05/0P>). درصد وزنی سنگدان در تیمار 5 درصد تفاله دانه انار (82/1) بیشتر از شاهد (55/1) بود (05/0P<). غلظت HDL در سرم تیمار 6 درصد تفاله دانه انار (mM 63/2) از شاهد (mM 2) بیشتر بود (05/0P<).  بر اساس نتایج بدست آمده چون افزودن تفاله دانه انار بر عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی تاثیر معنی‌داری نداشت، بنابراین از این ضایعات بخصوص در مناطق قابل دسترس تا سطح 6 درصد در جیره طیور گوشتی می‌توان بخوبی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different Pomegranate seed pulp levels on performance traits and some blood parameters of broilers

نویسندگان [English]

  • S. M. Hosseini 1
  • M. Amoli 2
  • S. J. Modaresi 3
1 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Iran
2 Graduated MS. student in Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Iran
3 Ph.D student in animal nutrition, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

In a study the effect of different levels of Pomegranate seed pulp (PSP) on performance traits and some blood parameters of broiler were determined. Pomegranate seed pulp was used in 0, 1, 2, 3, 4, 5 and % 6 of feed from day 1 to 42. Two hundreds and eighty one day old Ross male broilers with a completely randomize design were assigned to 7 treatments, with 4 replicates of 10 birds each. In the end of experimental period, after skin removal, carcass weight, edible and inedible internal organs weights were measured. On day 42, 2 birds from every replicate were killed and blood samples for determining of triglyceride, cholesterol, LDL and HDL concentrations were obtained. The results showed that there were no significance differences between treatments concerning, feed intake, weight gain and feed conversion ratio (FCR), carcass weight, edible and inedible internal organs. Also, there were no significant differences between treatments concerning triglyceride, cholesterol and LDL (P>0.05). The percent weight of gizzard for treatment having % 5 PSP (2.63 mM) showed to be significantly difference from that of the control (2 mM) (P<0.05). Based on the obtained results that addition of Pomegranate seed pulp to diet had no significant effect on performance traits of broiler, therefore, this by-product, particularly where available, can be used up to % 6 in broiler diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pomegranate seed pulp
  • Broiler
  • Performance traits
  • blood parameters
رجبیان ط.، فلاح حسینی ح.، کرمی م.، رسولی آ. و فقیه زاده س. 1386. بررسی اثر آب میوه و تغذیه دانه انار بر تراز لیپیدهای سرم خون و پیشرفت آترواسکلروز در خرگوش‌های هایپرکلسترولمی. فصلنامه گیاهان دارویی، 7: 93-104.
سرخوش ع.، زمانی ذ.، فتاحی مقدم م.، قربانی قوژدی ح. و هادیان ج. 1386. مروری بر خصوصیات دارویی و فارماکولوژیکی انار. فصلنامه گیاهان دارویی، 6: 13-24.
مدرسی س. ج.، فتحی نسری م. ح.، دیانی آ. و رشیدی ل. 1389. تاثیر تغذیه با جیره حاوی تفاله دانه انار بر مصرف خوراک، عملکرد و متابولیت‌های سرم خون بزهای آمیخته خراسان جنوبی. مجله پژوهش های علوم دامی، 4: 123-132.
Abbasi H., Rezaei K. and Rashidi L. 2008. Extraction of essential oils from the seeds of pomegranate using organic solvents and supercritical CO2. Journal of American Oil Chemists Society, 85: 83–89.
AOAC. 1980. Official methods of analysis. 13th ed. Washington, DC.
Arao K., Wang Y. M., Inoue N., Hirata J., Cha J. Y. , Nagao K. and Yanagita T. 2004. Dietary effect of pomegranate seed oil rich in 9cis, 11 trans, 13cis conjugated linolenic acid on lipid metabolism in obese, hyperlipidemic OLETF Rats. Lipids in Health and Disease, 3-24.
Chilliard Y., Glasser F., Ferlay A., Bernard L., Rouel J. and Doreau M. 2007. Diet, rumen biohydrogenation and nutritional quality of cow and goat milk fat. European Journal of Lipid Science and Technology, 109: 828–855.
Chuang C., Hsu C., Chao C., Wein Y., Kuo Y. and Huang C. 2006. Fractionation and identification of 9c, 11t, 13t-conjugated linolenic acid as an activator of PPARa in bitter gourd (Momordica charantia L.). Journal of Biomedical Science, 13: 763-72.
Dhar P., Bhattacharyya D., Bhattacharyya D. K. and Ghosh S. 2006. Dietary comparison of conjugated linolenic acid (9cis, 11trans, 13trans) and alpha-tocopherol effects on blood lipids and lipid peroxidation in alloxan-induced diabetes mellitus rats. Lipids, 41: 49-54.
Igarashi M. and Miyasawa T. 2000. Newly recognized cytotoxic effect of conjugated trienoic acids on cultured human tumor cells. Cancer Letters, 148: 173-179.
Jansman A. J. M. 1993. Tannins in feedstuffs for simple stomached animals. Nutrition Research Reviews, 6: 209- 236.
Koba K., Imamura J.,  Akashoshi A., Kohno-Murase J., Nishizono S., Iwabuchi M., Tanaka K. and Sugano M. 2007. Genetically modified rapeseed oil containing cis 9,trans-11,cis-13-octadecatrienoic acid affects body fat mass and lipid metabolism in mice. Journal of Agricalture Food Chemistry, 55 (9): 3741–3748.
Lansky E. and Newman R. 2007. Punica granatum (Pomegranate) and its potential for prevention and treatment of inflammation and cancer. Journal of Ethnopharmacology, 109: 177-206.
Louba B. N. 2007. What are the medical properties of pomegranates. Journal of Chinese Clinical Medicine, 2: 530-538.
Mirmiran P., Fazeli M. R., Asghari G., Shafiee A. and Azizi F. 2010. Effect of pomegranate seed oil on hyperlipidaemic subjects: a double-blind placebo-controlled clinical trial. British Journal of Nutrition, 104: 402–406.
Modaresi J., Fathi Nasri M. H.,  Rashidi L., Dayani O.,   Kebreab E. 2011. Effects of supplementation with pomegranate seed pulp on concentrations of conjugated linoleic acid and punicic acid in goat milk. Journal of Dairy Science, 94: 4075-4080.
Moon, H.S, H.G. Lee, C. Chung, Y. Choi and C. ChoOpen. 2008. Physico-chemical modifications of conjugated linoleic acid for ruminal protection and oxidative stability. Nutrition and Metabolism. 5:16-24 .
Nemer K. 2009. The Role of punicic acid (c9t11c13-CLNA) in lipid and energy metabolism of mice. M. sc. Thesis, Department of Human Nutrition, The OhioStateUniversity, Columbus, OH.
Nigris F. D., Balestrieri M. L., Williams-Ignarro S., D’Armiento F. P., Fiorito C., Ignarro L. J. and Napoli C. 2007. The influence of pomegranate fruit extract in comparison to regular pomegranate juice and seed oil on nitric oxide and arterial function in obese Zucker rats. Nitric Oxide, 17: 50-54.
Painter F. M. 2001. Conjugated linoleic acid: a review. Alternative Medicine Review, 6 (4): 367-382. 
Prakash S, Pramod K. A., Praveen K. T., Sastry V. R. B., Elangovan A. V. and Mandal A. B. 2010. Effect of feeding of low and high tannin sorghum on carcass quality, skeletal status and histopathology of broiler chicken. Indian Journal of Poultry Science, 45: 133-140.
SAS. 2002. User’s Guide: Statistics, Statistical Analysis Systems Institute, Cary, NC, USA.
Yamasaki M., Kitagawa T., Koyanagi N., Chujo H., Maeda H., Kohno-Murase J., Imamura J., Tachibana H. and Yamada K.. 2006. Dietary effect of pomegranate seed oil on immune function and lipid metabolism in mice. Nutrition, 22: 54 –59.