اثر مکمل جیره ای پری بیوتیک و اسیدهای آلی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ریخت‌شناسی روده جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا

چکیده

تحقیق حاضر به ‌منظور بررسی اثر پری­­بیوتیک ساف‌مانان و اسید آلی لیپتول HPA بر عملکرد، خصوصیات لاشه و مورفولوژی روده کوچک جوجه گوشتی انجام شد. در این آزمایش تعداد 160 قطعه جوجه گوشتی یک­روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار و تعداد 10 قطعه جوجه نر برای هر تکرار در یک دوره 42 روزه استفاده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد و جیره­های حاوی 1/0 درصد پری­­بیوتیک، 1/0 درصد اسید آلی و 1/0 درصد مخلوطی از اسید آلی و پری­­بیوتیک بودند. مصرف خوراک، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذا به‌صورت دوره‌ای و شاخص تولید، ویژگی‌های لاشه و صفات مورفولوژیکی روده در 42 روزگی اندازه‌گیری شدند. در کل دوره در بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی‌داری از نظر مصرف خوراک مشاهده نشد. بیشترین افزایش وزن روزانه جوجه‌ها در جیره حاوی اسید­ ­آلی مشاهده شد (05/0>P). هم‌چنین بهترین ضریب تبدیل غذایی و شاخص تولید مربوط به جیره حاوی اسید­های ­آلی و بدترین آن‌ها مربوط به جیره شاهد بود (05/0>P). بیش‌ترین درصد لاشه در جیره حاوی اسید ­آلی و بیشترین درصد ران و سینه در جیره حاوی پری‌بیوتیک مشاهده شد (05/0>P). هم‌چنین بیشترین ارتفاع ویلی مربوط به جیره حاوی اسید آلی و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد بود (05/0P<). عمق کریپت در بین جیره‌های آزمایشی معنی‌دار نشد و کمترین ضخامت لایه ماهیچه‌های روده مربوط به تیمار حاوی اسید آلی بود. نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق نشان داد جیره دارای 1/0 درصد اسید آلی نسبت به سایر جیره‌ها موجب بهبود عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه­های روده جوجه‌های گوشتی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary prebiotic and organic acid on growth performance, carcass characteristics and intestinal morphology of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • M. Sajed 1
  • M. Jafari 2
  • S. Khojasteh 2
1 Msc. graduated student, Department of Animal Science, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran
2 Assistant Professor, Department of Animal Science, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran
چکیده [English]

This research was conducted to investigate the effects of SAF Mannan prebiotic and Liptol HPA organic acid on performance, carcass traits and intestinal morphology of broiler chickens. In this experiment, 160 one-day-old Ross-308 broiler chicks were allocated to 4 treatments, 4 replications and 10 Chicks each by employing a completely randomized design for a period of 42 days. Experimental diets including: control diet (no additive) and diets containing 0.1% prebiotic, 0.1% organic acid and 0.1% mixed of prebiotic and organic acid. Feed intake (FI), weight gain (WG) and feed conversion ratio (FCR) were determined periodically and carcass characteristics, productive index (PI) and intestinal morphology was measured at 42 days of age. Results indicated that, there were no significant differences between treatments in FI. The highest WG was observed for diet containing organic acid (P<0.05). Also, the best FCR and PI was belonged to diet containing organic acid and the worst those were observed for control diet (P<0.05). The highest percentage of carcass was found for diet containing organic acid and the highest percentage of thighs and breast was observed in diets containing prebiotic (P<0.05). The maximum villi height was related to diet containing organic acid and minimum it’s was found for control diet (P<0.05). There was no significant difference in crypt depth between treatments; however the lowest thickness of the intestinal muscles was observed in diet containing organic acid. Finally, this result showed that diet containing 0.1% organic acid improved the performance, carcass and intestinal characteristics of broiler chicks than the other diets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic acid
  • Prebiotic
  • Broiler chick
  • intestinal morphology
  • Performance
افشار مازندران ن. و رجب ا. 1381. پروبیوتیک­ها و کاربرد آن در تغذیه دام و طیور (ترجمه). انتشارات نوربخش. ص 263-300.
ذاکری ا.، تقی نژاد رودبنه م.، عزیز پور آ. و حاجی آبالو و. 1389. بررسی مقایسه‌ای اثر پری‌بیوتیک، آنتی­بیوتیک محرک رشد، پروبیوتیک، دیواره سلولی مخمر و اسیدفایر بر عملکرد جوجه­های گوشتی. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 4(1): 729 - 721.
ساکی ع. و افتخاری م. 1391. تأثیر سطوح مختلف مخلوط اسیدهای آلی و دو منبع مکمل متیونین بر عملکرد، شاخص‌های لاشه و دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی. مجله علوم دامی ایران، 43(1): 49-41.
سانیجی م.، شریعتمداری ف. و کریمی ترشیزی م. ا. 1390. مقایسه اثر گیاهان دارویی، اسید آلی و آنتی­بیوتیک در جیره حاوی جو و آنزیم بر عملکرد، فاکتورهای خونی، پاسخ ایمنی و مورفولوژی روده جوجه­های گوشتی. مجله تولیدات دامی، 2: 27-19.
شهیر م. ح.، مرادی س.، افسریان ا. و حیدری نیا ا. 1390. اثر افزودن آنزیم و اسید آلی در جیره‌های بر پایه ذرت و گندم بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی روده جوجه‌های گوشتی. نشریه پژوهش­های علوم دامی ایران، 3(4): 362- 351.
ضیایی ح.، باشتنی م.، کریمی ترشیزی م. ا.، نعیمی پور ح. و فرهنگ فر ه. 1390. اثرات مکمل جیره‌ای آنتی‌بیوتیک، پروبیوتیک، پری­بیوتیک و اسید آلی به‌عنوان ترکیبات محرک رشد روی عملکرد رشدی و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی سویه تجاری راس. نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی)، 91: 24 - 14.
طاهری و.، نوید شاد ب.، ادیب مرادی م.، شریفی، ر. 1389. اثر اسیدهای چرب n-3 و n-6 جیره بر ویژگی‌های عملکردی، خصوصیات لاشه و مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی. دانشگاه محقق اردبیلی.
علیزاده صدر دانش پور ع. م.، شریعتمداری ف. و کریمی ترشیزی م. ا. 1389. تأثیر گیاهان داروئی، پری‌بیوتیک، پروبیوتیک و آنتی‌بیوتیک بر مورفولوژی روده و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی. نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی)، 86: 73 - 65.
قهری ح.، شیوازاد م.، فرهومند پ.، اقبال ج. و نجف زاده م. 1386. بررسی اثر استفاده از اسیدهای آلی در جیره بر عملکرد جوجه­های گوشتی. پژوهش و سازندگی، 77: 33 - 26.
لطفان م.، ابراهیم نژاد ی.، ناظر عدل ک. و مقدم م. ۱۳۸۹. اثر منابع و سطوح مختلف پری­بیوتیک بر متابولیتهای خونی، خاکستر استخوان پنجه پا و ریخت­شناسی روده کوچک جوجه­های گوشتی. مجله پژوهش­های علوم دامی، 1: 44 -31.
محسنی کوچصفهانی ه. و پریور ک. 1378. روش‌های فنی بافت‌شناسی، جنین‌شناسی و جانورشناسی. چاپ اول. انتشارات الحسین. ص 180 -35.
محمودی ایران‌زاد د. 1378. روش‌ها و تکنیک‌های نوین آزمایشگاهی در تشخیص بالینی دامپزشکی. چاپ اول. انتشارات سالار. تبریز. ص 25-21 و 152 – 143.
مرعشی سرایی س. و.، شریعتمداری ف.، علیزاده صدر دانش پور م. ع. و کریمی ترشیزی م. ا. 1389. اثر استفاده از پری‌بیوتیک، گیاهان داروئی و اسید آلی به‌عنوان جایگزین آنتی‌بیوتیک بر عملکرد و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی جوجه­های گوشتی. نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی)، 86: 20 - 15.
نویدشاد ب. و جعفری صیادی ع. 1386. تغذیه دام (ترجمه)، رشت، انتشارات حق­شناس. ص 700- 697.
یوسفی کلاریکلائی ک.، محیطی اصلی م.، حسینی س. ع. و یوسفی کلاریکلائی ح. 1391. اثرات آنتی‌بیوتیک، پروبیوتیک، پری­بیوتیک و مولتی آنزیم در جیره‌های پلت شده بر عملکرد جوجه‌های گوشتی. تحقیقات تولیدات دامی، 1(4): 72-63.
Abdel-Fattah S. A., El-Sanhoury M. H., El-Mednay N. M. and Abdel-Azeem F. 2008. Thyroid activity, some blood constituents, organs morphology and performance of broiler chicks fed supplemental organic acids. International Journal of Poultry Science, 7: 215-222.
Adil S. H., Tufail B., Gulam A., Saleemmir M. and Rehman M. 2010. Effect of dietary supplementation of organic acids on performance, intestinal histomorphology, and serum biochemistry of broiler chicken. Veterinary Medicine International, ID 479485, PP7.
Bonem E., Tam A. and Hill M. 1976. The production of urinary phenols by gut bacteria and their possible role in the causation of large bowel cancer. American Journal of Clinical Nutrition, 29: 1448-1454.
Classen H. L. and Bedford M. R. 1999. The use of enzymes to improve the nutritive value of poultry feeds. pp. 285-821.
Clifford A. 1999. Poultry and acids. Feed Int. 2: 14-19.
Deschepper K, Lippens M, Huyghebaert G. and Molly K. 2003. The effect of aromabiotic and GALI D’OR on technical performances and intestinal morphology of broilers. In: Proccedings of 14th European Symposium on Poultry Nutrition August. Lillehammer, Norway. 189 p.
Dibner J. and Buttin P. 2002. Use of organic acids as a model to study the impact of gut microflora on nutrition and metabolism. Journal of Applied Poultry Research, 11: 453-463.
Garcia V. P., Catala-Gregori F., Hernandez M., Megras D. and Madrid J. 2006. Effect of formic acid and plant extracts on growth, nutrient digestibility, intestine mucosa morphology, and meat yield of broilers. Journal of Applied Poultry Resources, 16: 555-562.
Gerashwin L. J., Krakowka S. and Olsen R. G. 1995. Immunology and Immunopathology of Domestic Animals. 2nd ed. Mosby Year Book. Missouri, USA.
Ghazalah A. A., Atta A., Elkloub M., Kout M., Riry M. E. L. and Shata F. H. 2011. Effect of dietary supplementation of organic acids on performance, nutrients digestibility and health of broiler chicks. International Journal of Poultry Science, 10: 176-184.
Gibson G. R. and Roberfroid B. 1995. Dietary modulation of the human colonic microbiota: Introducingthe concept of prebiotics. Journal of Nutrition, 125: 1401-1412.
Gunal M., Yayli G., Kaya O., Karahan N. and Sulak O. 2006. The effects of antibiotic growth promoter, probiotic or organic acid supplementation on performance, intestinal microflora and tissue of broiler. International Journal of Poultry Science, 5: 149-155.
Huang R. L., Yin Y. L., Wu G. Y., Zhang Y. G., Li T. J., Li L. L., Li M. X., Tang Z. R, J., Wang B., He J. H. and Nie X. Z. 2005. Effect of dietary oligochitosan supplementation on ileal digestibility of nutrients and performance in broilers. Poultry Science, 84: 1383-1388.
Iba A. M. and Berchieri-Jr A. 1995. Studies on the use of a formic acid-propionic acid mixture (Bio-Add) to control experimental salmonella infection in broiler chickens. Avian Pathology, 24: 303-311.
Izat A. L. and Thomas N. M. 1998. Effects of a bufferd propionic acid in diets on the performance of brioler chickens and on the microflora of the intestine and carcass. Poultry Science, 69: 818-826.
Izat A. L., Tidwell N. M., Thomas R. A., Reiber M. A., Adams M. H., Colberg M. and waldroup P. W. 1990. Effects of a buffered propionic acid in diets on the performance of broiler chickens and on microflora of the intestine and carcass. Poultry Science, 69: 818-826.
Jahanian R. 2011. Effect of varying levels of butyric acid glycerides on performance, immune responses and jejunal epithelium morphology of broiler chicks.18th European Symposium on Poult. Nutr. October 31-November 04, Çeşme, Izmir, Turkey. pp: 213-215.
Khan A. S., Khalgue A. and Pasha T. N. 2000. Effect of dietary supplementation of various level of fermacto on the performance of broiler chick. International Journal of Agriculture and Biology, 2: 32-33.
Langhout D. J., Schuttle J. B., De Jong J., Sloetjes H., Verstegen M. W. A. and Tamminga S. 2000. Effect of viscosity on digestion of nutrients in conventional and germ-free chicks. British Journal of Nutrition, 83: 533-540.
Leeson S., Namkung H., Antongiovanni M. and Lee E. H. 2005. Effect of butyric acid on the performance and carcass yield of Broiler chickens. Poultry Science, 84: 1418-1422.
Loddi M. M., Maraes V. M. B., Nakaghi I. S. O., Tucci F., Hannas M. I. and Ariki J. A. 2004. Mannan oligosaccharide and organic acids on performance and intestinal morphometric characteristics of broiler chickens. In proceedings of the 20th annual symposium. Supplement. (1): 45.
Miles R. d., Butcher G. D., Henry P. R. and Littell R. C. 2006. Effect of antibiotic growth promoters on broiler performance, intestinal growth parameters, and quantitative morphology. Poultry Science, 85: 476–485.
Muhammad S. A. and Abdul S. C. 2010. Review: Using enzymes and organic acid in broiler diet. Journal of Poultry Science, 47: 97-105.
Nava G., Ledesma N., Priego A., Priego C., Sutton L. and Tellez G. 2001. Effect of Aspergillus sp. and bacterial phtase containing broiler diets on intestinal villi size and blood chemistries of broiler chick. Poultry Science, 80: 1364. (abstr).
Nobre I. S. and Silva L. P. G. 2008. The use of prebiotic and organic minerals in rations for Japanese laying quail. International Journal of Poultry Science, 7: 339-343.
SAS Institute. 1996. SAS Software, Release 6.11. SAS Institute, Inc., Cary, NC.
Shashidhara R. G. and Devegowda G. 2003. Effect of dietary Mannan Oligosaccharide on broiler breeder prouduction traits and immunity. Poultry Science, 82: 1319-1325.
Spring P., Wenk C., Dawson K. A. and Newman K. E. 2000. The effects of dietary mannanoligosaccharides on cecal parameters and the concentrations of enteric bacteria in the ceca of salmonella-challenged broiler chicks. Poultry Science, 79: 205–211.
Taherpour K., Moravej H., Shivazad M., Adibmoradi M. and Yakhchali B. 2009. Effect of dietary probiotic, prebiotic and butyric acid glycetideson performance and serum composition in broiler chickens. African Journal of Biotechnology, 8: 2329- 2334.
Vogt H., Matthes S. and Harnisch S. 1982. Der Einfluss organischer Säuren auf die Leistungen von Broilern. 2. Mitteilung. Archiv Geflügelkunde, 46: 223-227.
Wang J. P., Yoo J. S., Lee J. H., Zhou T. X., Jang H. D., Kim H. J. and Kim I. H. 2009. Effects of phenyl lactic acid on production performance, egg blood characteristics in laying hens. Journal of Applied Poultry Research, 18: 203-209.