بررسی میزان شیوع فصلی مایت واروا در زنبورستان‌های استان فارس در سال 1391

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش انگل شناسی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف این مطالعه تعیین میزان آلودگی فصلی کلنی‌های زنبور استان فارس به مایت واروا زنبور عسل و به‌دست آوردن میزان آلودگی در مناطق مورد بررسی است. در طول سال 1391 در هر فصل 30 زنبورستان و از هر زنبورستان 10 کندو به طور تصادفی انتخاب شد و از هر کندو 15 زنبور به طور تصادفی نمونه برداری شد. برای تعیین میزان آلودگی زنبوران بالغ، نمونه‌ها درون ظروف شیشه‌ای حاوی الکل اتانول 70 درصد قرار داده شد. برای تعیین میزان آلودگی مراحل لاروی، در زمان مناسب از قسمت کناری قاب‌های یک کندو از هر زنبورستان قطعه‌ای به ابعاد 5×5 سانتی‌متر جدا و در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل شد و پس از خارج نمودن تکه‌های شان با کمک یک پنس درپوش حجرات را برداشته و نوزادان را خارج کرده و بدن لارو و درون هر حجره از نظر وجود آلودگی بررسی شد و نتایج حاصله ثبت شد. طبق نتایج به دست آمده، کمترین درصد آلودگی (30%) مربوط به فصل بهار و بیشترین درصد آلودگی (50%) در فصل زمستان مشاهده شد. درصد آلودگی سالانه 2/39 درصد بود. میزان آلودگی سالانه مراحل لاروی نیز 50 درصد به ثبت رسید. با توجه به یافته‌های آماری، بین فصول اختلاف معنی‌داری دیده نشد (05/0P<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seasonal prevalence the Varroa mite in honey bee colonies in Fars province in 2012-2013

نویسندگان [English]

  • M. Mirzaei 1
  • S. H. Malekpour 2
1 Department of pathology, school of veterinary medicine, Shahid Bahonar Kerman, Kerman, Iran
2 MSc student of veterinary parasitology, school of veterinary medicine, Shahid Bahonar Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

The ecto-parasitic mite Varroa destructor is a serious world-wide pest of the honey bee Apis mellifera and has being linked with the death of millions of colonies, though its role is not completely destroyer of the colony. The aim of this study was to determine the seasonal infestation of bee colonies in Fars province to the Varroa mite is devastating the honey bee. Samples of adult bees and pupae were collected from 120 apiaries in the spring, summer, autumn and winter during 2012-2013. Samples were taken from 30 apiaries in each season. For determining of infestation of adult bees, infected samples put inside the glass containing 70% ethanol. For determining of infestation of larval stages and pupae, in appropriate time from the side of the hive frame, a piece with dimensions of 5 × 5cm apart and with the ice was transported to the laboratory. Lowest rate of varroasis spread was in spring (30%) and it increases in the following seasons respectively and the highest rate was occurred in winter (50%). During the year infestation was found 39.2% of the apiaries. No significant difference was observed between the infection rate in different seasons (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fars province
  • Honey bee
  • Prevalence
  • Seasonal infestation
  • Varroa
  • mite
ایلامی ب.، حمزه زرقانی ح.، طهماسبی غ.، بحرینی ر.، آل منصور ح. و کریمی ع. 1382. بررسی پراکنش آفات و شکارچیان زنبور عسل استان فارس. پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان، 73: 75-80.
داوودی ج.، نادری ا.، محمدپور ف.، گلزار ادبی ش. و فرامرزی ع. 1387. بررسی میزان آلودگی زنبورستان‌های شهرستان میانه به انگل های نوزما، واروا و آکاراپیس. مجله دانش نوین کشاورزی، 13: 39-43.
شمشادی ب.، رنجبر بهادری ش. و صفایی ا. 1389. بررسی میزان شیوع واروازیس در زنبورستانهای شهرستان کرج و بررسی تاثیر آپیگارد و آپیستان در کنترل بیماری. پژوهشنامه دامپزشکی، دوره ششم، ضمیمه 1، پاییز1389.
شهرستانی ن. 1366. زنبور عسل و پرورش آن. انتشارات سپهر تهران، 4: 357-362.
عبادی ر. 1387 . پرورش زنبور عسل. انتشارات ارکان دانش، 4: 484-469.
یخچالی م.، دباغ تیماجی ج. 1387. مطالعه فراوانی واروا جاکوبسونی و آکاراپیس وودی در شهرستان اردبیل. پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران، جامعه دامپزشکان ایران.
Ariana A., Ebadi R. and Tahmasebi G. 2002. Laboratory evaluation of some plant essences to control Varroa destructor (Acari: Varroidae). Experimental and Applied Acarology, 27: 319-327.
Boecking O. and Ritter W. 1993. Grooming and removal behaviour of Apis mellifera intermissa in Tunisia against Varroajacobsoni. Journal of Apicultural Research, 32: 127-134.
Guerra Jr J. C. V., Issa M. R. C., Carneiro F. E., Strapazzon R. and Moretto G. 2010. RAPD identification of Varroa destructor genotypes in Brazil and other regions of the Americas. Genetics and Molecular Research, 9: 303-308.
Lotfi A. and Shahyar H. A. 2010. Seasonal incidence of some economical bee disease in honey bee colonies of  Northwestern Iran, Ari Bilimi/ Bee Science, 11(1): 25-31.
Moshaverinia A., Abedi V. and Safaei H. 2013. Mite infestation of honeybee (Apismellifera) in apiaries of North East of Iran. Scientia Parasitologica, 14: 31-35.
Shabanov M., Nedyalkov S. and Toshkov A. 1978. Varroatosis--a dangerous parasitic disease on bees [caused by the mite Varroajacobsoni]. American Bee Journal, 118: 402-404.
Tentcheva D., Gauthier L., Zappulla N., Dainat B., Cousserans F. O., Colin M. E. and Bergoin M. 2004. Prevalence and seasonal variations of six bee viruses in Apismellifera L. and Varroa destructor mite populations in France. Applied and Environmental Microbiology, 70: 7185-7191.