اثر قارچ های صدفی و رنگین کمان بر پروتئین خام و دیواره سلولی و تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و دیواره سلولی محصولات فرعی زراعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در این مطالعه اثر کشت قارچ پوسیدگی سفید رنگین­کمان (Trametes versicolor) و قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus) بر پروتئین­خام و تجزیه­پذیری کاه ذرت، کاه سویا، بقایای پنبه­دانه، کاه برنج و کلزا بررسی شد. میوه قارچ رنگین­کمان و قارچ صدفی از جنگل شصت کلاته جمع­آوری شد. انواع کاه با میسلیوم قارچ رنگین­کمان و صدفی تلقیح و به­مدت 21 روز در کیسه­های پلاستیکی در 3 تکرار نگهداری شد. برای اندازه­گیری تجزیه­پذیری شکمبه­ای از سه راس قوچ بالغ نژاد دالاق و برای هر نمونه آزمایشی سه تکرار در نظر گرفته شد. کیسه­ها حاوی 4 گرم از ضایعات کشاورزی فرآوری شده با قارچ، در زمان­های صفر، 4، 8، 16، 24، 48 و 72 در فاز مایع شکمبه قرار داده شد. نتایج نشان داد که مقدار پروتئین­خام در تیمارهای کاه سویا و بقایای پنبه­دانه فرآوری شده افزایش و در کاه ذرت، کاه برنج و کاه کلزا اختلاف معنی­دار نشان نداد. پس از فرآوری با قارچ، دیواره­سلولی در کاه ذرت کاهش و در سایر تیمارها افزایش یافت. بر اساس یافته­های به­دست آمده از پژوهش حاضر، بیشترین تجزیه­پذیری و تجزیه­پذیری موثر ماده خشک و دیواره­سلولی در سرعت­های عبور (درصد در ساعت) 2، 5 و 8 و مواد سریع­التجزیه، تجزیه­پذیری کاه ذرت فرآوری شده با قارچ رنگین کمان و فلوریدا داشت. بر اساس یافته­های به­دست آمده می­توان چنین نتیجه گرفت که اثرات رشد قارچ رنگین­کمان و فلوریدا روی انواع کاه متفاوت بوده و موجب تغییرات متفاوتی در ترکیب شیمیایی، دیواره سلولی و تجزیه­پذیری ماده خشک آن­ها شده ­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Trametes versicolor and Pleurotus ostreatus fungi on crude protein, NDF and ruminal degradability of dry matter and NDF of crops by-products

نویسندگان [English]

  • T. Ghoorchi 1
  • S. E. Razavi 2
  • H. Behzad 3
  • A. Mehrabi 3
  • R. Mastani 4
1 Professor, Department of Animal and Poultry Nutrition, Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Plant Products, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 MS.c graduated student, Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
4 Ph.D student, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Chemical composition and in situ (dry matter and NDF) degradability were measured to assess the nutritive value of rice, canola, cotton seed, soybean and corn straw treated with Trametes versicolor and Pleurotus ostreatus fungi. Various straw samples were inoculated with fungi mycelium that collected from Forest (Shastkola) in Gorgan-Iran and were kept in plastic bags with three replicates for 21 days. Then chemical composition and rumen degradability of dry matter were measured. Degradability of dry matter and NDF were obtained from three fistulasted Dalagh rams at 0, 4,8,16,24,48 and 72 hours using in situ technique. The results showed that the CP content in treated corn and cotton seed straws were significantly increased. The NDF content of straws expect corn straw were increased after proceesing with fungi. Data showed that the degradability (72 hours), effective degradability at different k (0.02, 0.05 and 0.08/h) and water soluble fraction(a) of dry matter and NDF content of corn straw treated with Trametes versicolor and Pleurotus ostreatus fungi was higher than other straws. According to findings, it was concluded that Trametes versicolor and Pleurotus ostreatus had different effects on degradability of NDF, CP and dry matter in varieties of straw.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Degradability
  • Trametes versicolor
  • Pleurotus florida
  • Fungi
  • Crop residues
جعفرنیا س. و خسروشاهی س. 1386. راهنمای جامع و مصور پرورش قارچ صدفی. چاپ سوم، مشهد: انتشارات سخن گستر، 112ص.
دهقانی م. ر.، ضمیری م. ج.، روغنی ا. و بنی­هاشمی ض. 1383. گوارش­پذیری تفاله شیرین بیان (Glycyrrhizaglabara L.) فرآوری شده با قارچ Pleurotus sajorcaju . مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 3: 119-113.
شیرکیانی ع.، فضائلی ح.، روزبهان ی. و عزیزی ا. 1378. بهبود ارزش خوراکی کاه گندم به روش عمل­آوری بیولوژیکی با قارچ. مقالات نخستین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران (تهران 5-3 اسفند 1378): 901-892.
فروغی ع. ر.، عزیزی ا. و فامیل مؤمن ر. 1374. استفاده از کاه گندم عمل­آوری شده با قارچ خوراکی پلوروتوس ساجورکاجو در تغذیه بره­های پرواری و تعیین قابلیت هضم آن. گزارش طرح، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، 59ص.
فضائلی ح. 1387. قابلیت هضم و مصرف اختیاری کاه گندم عمل­آوری شده با قارچ صدفی در گوسفند و گاو. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 43: 531-523.
قورچی ت.، رضائیان م.، رحیمی ش. و قربانی غ. ر. 1380. تجزیه ماده خشک و مواد فیبری کاه غلات توسط قارچ­های بی­هوازی شکمبه. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 56: 6-1.
مهرابی ع. 1391. مقایسه ترکیب شیمیایی و تجزیه­پذیری انواع کاه عمل­آوری شده با قارچ­های پوسیدگی سفید. تحقیق نظری کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 88ص.
مهرابی ع.، قورچی ت و رضوی س. ا. 1394. مقایسه ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای چهار نوع کاه فرآوری شده با قارچ رنگین کمان (Trametes versicolor). نشریه علوم دامی(پژوهش و سازندگی)، 107:13-28.
ناصحی م.، تربتی­نژاد ن. م.، زره­داران س. و صفایی ا. ر. 1391. اثر عمل­آوری بیولوژیکی با قارچ صدفی پلوروتوس بر تجزیه­پذیری کاه گندم و برنج در گوسفند دالاق. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان. 1329-1326.
هادی­زاده تثبیتی ع. ر.، میرهادی ا. و غلامی ح. 1376. لیگنین­زدایی بیولوژیکی کاه گندم با استفاده از بازیدیومیست Phanerochaete chrysosporium. مجله پژوهش و سازندگی، 37: 109- 105.
AOAC. 20005. Official Methods of Analysis of Association of Analytical Chemists,18 th ED, Gaithorsburg, MD, USA.
Akin D. E., Morrison W. H., Rigsby L. L., Gamble G. R., Sethuraman A. and Eriksson K. E. L. 1996. Biological delignification of plant components by the white rot fungi Ceriporiopsis subvermispora and Cyathus stercoreus. Animal Feed Science and Technology, 63: 305-321.
Akinfemi A., Adu O. A. and Adebiyi O. A. 2009. Use of white rot-fungi in upgrading maize straw and, the resulting impact on chemical composition and invitro digestibility. Livestock Research for Rural Development, 21 (10): Pp.162.
Beg Sh., Zafar S. I. and Shah F. H. 1986. Rice husk biodegradation by Pleurotus ostreatus to produce a ruminant feed. Agricultural Wastes,17: 15-21.
Brozzoli V., Bartocci S., Terramoccia S., Contò G., Federici F., D`Annibale A. and Petruccioli M. 2010. Stoned olive pomace fermentation with Pleurotus species and its evaluation as a possible animal feed. Enzyme and Microbial Technology, 46: 223–228.
Fazaeli H., Mahmodzadeh H., Azizi A., Jelan Z. A., Liang J. B., Rouzbehan Y. and Osman A. 2004. Nutritive value of wheat straw treated with PleurotusFungi. Asian- Australian Journal Animal Science, 17: 1681-1688.
Flachowsky G., Isikhuemhen O. S., Wagner K. Loose K. and Zadrazil F. 2001. In sacco degradability of wheat straw residues after growing of Lentinustuberregium (Fr.) Fr. Journal of Applied Animal Research, 20: 33-40.
Komarek A. R., Robertson J. B. and Van Soest P. J. 1994. A comparison of methods for determining ADF using filter bag technique versus conventional filtration. Journal of Dairy Science, 77: Supplement1. Pp. 114.
Moo-Young M., ChistitY. and Vlach D.1993. Fermentation of cellulosic materials to mycoprotein food. Biotechnology Advances,11: 469-479.
McDonald P., Edwaeds Jr. A., Greenhalgh J. F. D., Morgan C. A. and Winlkinson R. G. 2011. Animal Nutrition (7th ed.). USA: 692pp.
Misra A. K., Mishra A. S., Tripathi M. K., Prasad R., Vaithiyanathan S. and Jakhmola R. C. 2007. Optimization of solid state fermentation of mustard (Brassica campestris) straw for production of animal feed by white rot fungi (Ganoderma lucidum). Asian- Australian Journal Animal Science, 20: 208 - 213.
Qrskov E. R. 1992. Protein Nutrition in Ruminant(1 st ED). United States:Academic Press, INC, San Diego.
Sarnklong C., Cone J. W., Pellikaan W. and Hendriks W. H. 2010. Utilization of rice straw and different treatments to improve its feed value for ruminants: a review. Asian- Australian Journal Animal Science, 23: 680 – 692.
Schmidt O. 2007. Wood and Tree Fungi. Springer, Germany.334 p.
Shrivastava B., Nandal P., Sharma A., Jain K. K., Khasa Y. P., Das T. K., Mani V., Kewalramani N. J., Kundu S. S. and Kuhad R. C. 2012. Solid state bioconversion of wheat straw into digestible and nutritive ruminant feed by Ganoderma sp. rckk02. Bioresource Technology, 107: 347–351.
Shrivastava B., Thakur S., Khasa Y. P., Gupte A., Puniya A. K. and Kuhad R. C. 2011. White-rot fungal conversion of wheat straw to energy rich cattle feed. Biodegradation, 22: 823-831.
Tuyen V. D., Cone J. W., Baars J. J. P., Sonnenberg A. S. M., Hendriks W. H. 2012. Fungal strain and incubation period affect chemical composition and nutrient availability of wheat straw for rumen fermentation. Bioresource Technology, 111: 336–342.
Zadrazil F. 1997. Changes in in vitro digestibility of wheat straw during fungal growth and after harvest of oyster mushrooms (Pleurotus spp.) on laboratory and industrial scale. Journal of Applied Animal Research, 11: 37-48.
Zadrazil F., Permana I. G. and Carsten A. 1999. Is the conversion of lignocellulose into feed with white rot fungi realizable? Practical problems of scale up and technology transfer. Deutscher Tropentag 1999 in Berlin, Sustainable Technology Development in Animal Agriculture. pp. 1-10.