عوامل موثر بر نتایج انتخاب دو مرحله ای در طرح اصلاح نژادی هسته باز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاوری، دانشگاه گیلان

3 استاد گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسى کشاورزى، پردیس کشاورزى و منابع طبیعى، دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر پیشرفت ژنتیکی سالانه ناشی از یک طرح اصلاح نژاد دارای هسته­­باز بود. انتخاب میش­های پایه که برای جایگزینی در هسته تعیین می­شوند طی دو مرحله به ترتیب با استفاده از شاخص انتخاب پایه و شاخص انتخاب هسته انجام ­شد. برای این منظور یک سیستم اصلاح نژاد هسته­­باز با استفاده از اطلاعات جمعیت گوسفندان لری­بختیاری به­روش قطعی شبیه­سازی شد. ابتدا پیشرفت ژنتیکی ناشی از انتخاب دو مرحله­ای در شرایط مبنا برآورد شد و سپس سطوح مختلف صحت انتخاب در پایه و هسته و دو سطح متفاوت از نرخ باروری مدنظر قرار گرفت. در شرایط مبنا، مزیت انتخاب دو مرحله­ای نسبت به انتخاب تک مرحله­ای مبتنی بر شاخص پایه 65/7 درصد بود. در این شرایط همبستگی 627/0 بین شاخص پایه و هسته وجود داشت. مزیت انتخاب دو مرحله­ای به صحت انتخاب در دو مرحله وابسته بود و از 6/4 درصد (صحت انتخاب پایه و هسته به­ترتیب برابر 5/0 و 65/0) تا 45/15 درصد (صحت انتخاب دو مرحله به ترتیب برابر 2/0 و 95/0) تغییر کرد. حداکثر مزیت انتخاب دو­مرحله­ای با نرخ باروری پایین (7/0) و ضریب همبستگی پایین بین شاخص انتخاب دو مرحله (211/0) بدست آمد و برابر با 45/15 درصد بود. به طور کلی نتایج نشان دادند در شرایطی که بین شاخص­های پایه و هسته همبستگی کمتری وجود داشته باشد و درصد باروری پایین باشد مزیت استفاده از انتخاب دو مرحله­ای بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the results of two-stage selection in open nucleus breeding

نویسندگان [English]

  • H. Askari-Hemmat 1
  • A. A. Shadparvar 2
  • S. R. Miraei-Ashtiani 3
  • R. Vaez Torshizi 4
1 Ph. D. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Professor, Department of Animal Science, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The objective of this research was to study the factors affecting the annual genetic gain resulting from an open nucleus breeding system with selection of base-born nucleus replacement ewes in two stages using base and nucleus indices, respectively. For this purpose, an open nucleus breeding system was simulated using a deterministic approach with information from Lori-Bakhtiary sheep population. First, the genetic gain from two-stage selection in basic conditions was estimated. Then, different levels of accuracies in base and nucleus and two different levels of fertility were envisaged. In basic conditions, advantage of two-stage selection over single-stage selection using base index was 7.65 %. Correlation between base and nucleus indices in this situation was 0.627. Advantage of two-stage selection depended on the accuracies of selection in the two stages and varied from 4.6% (with accuracies of base and nucleus of 0.5 and 0.65, respectively) to 15.45% (with accuracies of base and nucleus of 0.2 and 0.95, respectively). Maximum advantage of two-stage selection (15.45%) resulted from low fertiliry rate (0.7) and low correlation (0.211) between indices of the two stages. In general, results showed that with lower correlations of base and nucleus indices and low fertility rates, advantage of two-stage selection is greater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Two-stage selection
  • Deterministic simulation
  • Open-nucleus scheme
  • Lori-Bakhtiari sheep
طالبی و همکاران، 1390. شاخص انتخاب براى بهبود صفات رشد و ترکیب لاشه در بره هاى لرى بختیارى. علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 90: 79-73.
وطن­خواه، 1384. تعیین مدل مناسب اصلاح نژاد گوسفند لری­بختیارى در سیستم روستایى. رساله دکترى. دانشکده علوم زراعى و دامى، پردیس کشاورزى و منابع طبیعى، دانشگاه تهران.
Brown G. H. 1967. The use of correlated variables for preliminary culling. Biometrics, 23: 551-562.
Chochran W. G. 1951. Improvement by means of selection. In: Proceedings of symposium on mathematical statistics and probability. Neyman J. (ed.), 449-470. University of California.
Cunningha E. P. 1975. Multi-stage index selection. Theoretical and Applied Genetics, 46: 55-61.
Dalton D. C. 1980. An introduction to practical animal breeding. Granada publishing Ltd, Great Britain.
Del-Bosque-Gonzales A. S. 1989. Simulations of nucleus breeding schemes for wool production. Ph. D. Dissertation. University of New England, Australia.
Dohne Merino. 2012. Advanced breeding systems. http://www.dohnemerino.org/index_files/Page465.htm. Accessed on 1 May, 2014.
Eikje L. S., Adnøy T. and Klemetsdal G. 2008. The Norvegian sheep breeding scheme: description, genetic and phenotypic change. Animal, 2(2): 167-176.
Erasmus G. J. and Pettit C. V. 2012. Response to selection in a group-breeding scheme for Merino Sheep. S. A. Fleece Testing Centre. Grootfontein. P. B.  X529. Middelburg Cape, 5900. Accessed on http://gadi.agric.za/articles/Agric/group.php. Accessed on 1 May, 2014.
Food and Agriculture Organization. 2007. The State of the World’s Animal Genetic Resources for Food and Agriculture. Rome, Overview of breeding programmes by region (P. 226).
Gizaw S., Getachew T., Tibbo M. and Dessie T. 2011. Congruence between selection on breeding values and farmers’ selection criteria in sheep breeding under conventional nucleus breeding schemes. Animal, 5(7): 995-1001.
Hammond K. 1992. Within versus across herd or flock evaluation. In: Animal breeding, the modern approach, pp. 71-76.  Postgraduate Fondation in Veterinary Science. Univ. of Sydney, Australia.
Horton B. J., Banks R. G. and van der Werf J. H. J. 2014. Industry benefits from using genomic information in two- and three-tier sheep breeding systems. Animal Production Science, http://dx.doi.org/10.1071/AN13265. Published online: 18 February 2014.
ICBF. 2007. Proposal for Increasing the Profitability of Sheep Farming – Information System & Breeding.
Irish Cattle Breeding Federation. Draft 9 February 2007, Irish Cattle Breeding Federation Society Limited.
Jackson N. and Turne H. N., 1972. Optimal structure for a co-operative nucleus breeding system. Proceedings of Australian Society of Animal Production, 9: 55-64.
James W. 1977. Open nucleus breeding systems. Animal Production, 24: 287-305.
Jopson N. B., Amer P. R. and McEwan J. C. 2004. Comparison of two-stage selection breeding programmes for terminal sire sheep. In: Proceedings of the New Zealand Society of Animal Production, 64: 212-216.
Jordaan W. 2013. Enhancing the breed analysis of the Dohne Merino by accounting for heterogeneous variances and phantom parents. Ph. D. dissertation. Stellenbosch University, Stellenbosch, South Africa.
Kosgey I. S. 2004. Breeding objectives and breeding strategies for small ruminants in the tropics. Animal breeding and genetics group. Wageningen University.
Kosgey I. S. and Okeyo A. M. 2007. Genetic improvement of small ruminants in low-input, smallholder production systems: Technical and infrastructural issues. Small ruminant research, 70: 76-88.
Kosgey I. S., Baker R. L., Udo H. M. J. and van Arendonk J. A. M. 2006. Successes and failures of small ruminant breeding. Small Ruminant Research, 61: 13-28.
Langford C. 2014. Breeding programs – Review of approaches in Australia. NSW DPI, Goulburn NSW 2580. www.alpacaconsultingusa.com/library/BreedingPrograms.pdf. Accessed on 9 April, 2014.
Morely F. H. W. 1988. Two-stage selection of Merino sheep. In: Proceedings of Australian Society of Animal Production, 17: 258-261.
Mueller J. P. 1984. Single and two-stage selection on different indices in open nucleus breeding systems. Genetic Selection Evolution, 16 (1): 103-120.
Mueller J. P. 2010. Open nucleus breeding – maximizing community involvement. In: FAO. 2010. Breeding strategies for sustainable management of animal genetic resources. FAO Animal Production and Health Guidelines. No. 3. Rome. P. 80.
Mueller J. P. and James J. W. 1984. Developments in open nucleus breeding systems. In: Procedings of 2nd world congress on sheep and beef cattle breeding, Pretoria, R.S.A., pp. 204-213.
Sheep genetics. 2014. Breeding services. http://www.sheepgenetics.org.au/About-Us. Accessed on 29 June, 2014.
Shepherd R. K. 1997. Three-tier open nucleus breeding schemes. Animal Science, 65: 321-334.
Shepherd R. K. and Kinghorn B. P. 1992. A deterministic model of BLUP selection in two tier open nucleus breeding schemes. Livestock Production Science, 33: 341-354.
Simm G. and Wray N. R. 1991. Sheep sire referencing schemes – new opportunities for pedigree breeders and lamb producers. Technical note T264 by The Scotish Agricultural College, Reprinted in the proceedings available on the internet, Jan. 2011.
Simm G., Lewis R. M., Collins J. E. and Nieuwhof G. J. 2001. Use of sire referencing schemes to select for improvemed carcass composition in sheep. Jornal of Animal Science, 79: (E. Suppl.): E255-E259.
Swan A. 2014. Breeding practices in the Merino industry. A slide presentation. Animal Genetics and Breeding Unit, University of New England, NSW 2351. https://www.google.com/search?q=swan+breeding+practices&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=fflb. Accessed on 8 May, 2014.
Tempelman K. A. 2007. Community-based sheep management in the Peruvian Andes. In: FAO 2007. The State of the World’s Aimal Genetic Resources for Food and Agriculture, edited by Barbara Rischkowsky & Dafydd Pilling. Rome. P 406.
Wade C. M. and  Jaems J. W. 1996. Optimal allocation of resources considering two sexes and selection in two satges. Genetic Selection Evolution, 28: 3-21.
Young S. S. Y. 1964. Multi-stage selection for genetic gain. Heredity, 19: 131-143.