آنالیز ژنتیکی صفت وزن بدن در سنین تولد تا یکسالگی در گوسفندان نژاد مهربان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی و فنوتیپی صفت وزن بدن در سنین تولد تا یکسالگی در گوسفند نژاد مهربان بود. صفات مورد مطالعه شامل وزن تولد، وزن از شیرگیری، وزن شش ماهگی، وزن نه ماهگی و وزن یکسالگی بودند. اطلاعات 10278 رکورد بره و شجره از گوسفندان نژاد مهربان که طی سال­های 1374 تا 1390 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد این گوسفند واقع در شهرستان همدان جمع­آوری شده بود در این تحقیق استفاده شد. پارامترهای ژنتیکی با روش حداکثر درستنمایی محدود شده و با استفاده از نرم­افزار  Wombatبرآورد شدند. ویرایش و تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم­افزار SAS انجام شد. وراثت­پذیری مستقیم برای وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن شش ماهگی، وزن نه ماهگی و یکسالگی به ترتیب 04/0±25/0، 05/0±46/0، 08/0±59/0، 08/0±57/0 و 08/0±11/0 برآورد شد. برآورد وراثت­پذیری این صفات نشان می­دهد در صورت انجام انتخاب مستقیم، صفت وزن از شیرگیری برای صفات قبل از شیرگیری و وزن شش­ماهگی برای صفات پس از شیرگیری مناسب­ترین صفات می­باشند. همبستگی ژنتیکی مستقیم بین وزن تولد با سایر صفات وزن بدن از 02/0- بین وزن تولد و شش ماهگی تا 95/0 بین وزن نه ماهگی و یکسالگی تغییر کرد. روند ژنتیکی مستقیم فقط برای وزن تولد (01/0>P) و روند فنوتیپی برای تمام صفات معنی­دار بود (01/0>P). مطالعه حاضر اطلاعات مهمی در خصوص وجود تنوع ژنتیکی افزایشی در گله­های گوسفند مهربان ارائه می­دهد که می­تواند در تعیین شایستگی پرورش و اصلاح نژاد قوچ­ها و میش­های این نژاد استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic analysis of body weight traits from birth to yearling in Mehraban sheep

نویسندگان [English]

  • R. Yavarifard 1
  • N. Ghavi Hossein-Zadeh 2
  • A. A. Shadparvar 2
1 Former MSc Student, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The objective of the present study was to estimate genetic parameters and genetic and phenotypic trends of body weight traits from birth to yearling ages Mehraban sheep. Traits included were birth weight, weaning weight, 6-month weight, 9-month weight and yearling weight. The data included 10278 lambing records and pedigree information used in this research were collected at the Breeding Station of Mehraban sheep (Hamedan provice, Iran) during 1994-2011. Genetic parameters were estimated using restricted maximum likelihood procedure of the Wombat program and the SAS program was used for editing and analysising data. Direct heritabilities for BW, WW, 6MW, 9MW and YW were estimated as 0.25±0.04, 0.46±0.05, 0.59±0.08, 0.57±0.08 and 0.11±0.08, respectively. The heritability estimates of these traits suggested the most suitable trait for conducting direct selection were WW for pre-weaning and 6MW for post-weaning period. Direct genetic correlations between birth weight with other body weights ranged from -0.02 between BW and 9MW to 0.95 between 9MW and YW. Direct genetic trend was significant only for birth weight (P<0.01). Phenotypic trends were significant for all traits (P<0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direct genetic effect
  • genetic trends
  • Mehraban sheep
  • Heritability
  • Genetic correlation
بیگی نصیری م. ت.، فروزان مهر م. ر. و احمدی ا. 1383. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفند کردی شمال خراسان. پژوهش کشاورزی، 4(1): 62-54.
رفیعی ف.، امام جمعه ن. و ننه کرانی ش. 1386. کاربرد مدل­های خطی در پیش­بینی ارزش ارثی حیوانات (ترجمه)، چاپ اول، انتشارات حق شناس، رشت، 444 ص.
خلیلی د. و گل خندان س. 1387. برآورد همبستگی­های ژنتیکی و محیطی صفات تولیدی و تولیدمثل ترکیبی در گوسفندان نژاد بلوچی. دانش کشاورزی ایران، 5(4): 404-393.
صالحی ا. ر.، قرویسی ش. د. و واعظ ترشیزی ر. 1385. توارث سیتوپلاسمی صفات تولیدی گوسفند نژاد بلوچی. پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان، 73: 195-188.
غلامی­نیا ع. ح. و شجاع ج. 1384. برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی در گوسفند شال، چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، کرمان.
کارگر ن.، مرادی شهر بابک م.، مروج ح. و رکوعی م. 1384. تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و پشم در گوسفند کرمانی. مجله پژوهش و سازندگی. 73: 95-88.
کامجو ب.، رحیمی ق. ، انصاری ز. ، قلی زاده م. ، ملک شاهدهی ص. و همتی ل. 1389. برآورد پارامتر های ژنتیکی صفات رشد در گوسفند آرمان. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج).
کرمی ک.، مرادی شهربابک ح.، قاضی خانی شاد  ع. و میرزا محمدی ا. 1391. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن قبل از شیرگیری در گوسفند زندی.پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.
محمدی ح. و صادقی م. 1389. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و تولیدمثل و روند ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زل تحت سیستم روستائی. مجله علوم دامی ایران، 41(3): 241-231.
محمدی ح.، مرادی شهر بابک  م. و مرادی شهر بابک ح. 1391. برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدمثلی میش در گوسفند شال. پژوهشهای تولیدات دامی، 3(6): 45-35.
وطن­خواه م.، مرادی شهربابک م. ، نجاتی جوارمی ا.، میراﺋﯽ آشتیانی س. ر. و واعظ ترشیزی ر. 1384. بررسی پارامترهای صفات رشد برای برخی از نژادهای گوسفند ایرانی. مجله پژوهش و سازندگی، 69: 28-19.
Abbasi M. A., Abdollahi-Arpanahi R., Maghsudi A., Vaez Torshizi R. and Nejati-Javaremi A. 2012. Evaluation of models for estimation of genetic parameters and maternal effects for early growth traits of Iranian Baluchi sheep. Small Ruminant Research, 104: 62-69.
Aghaali Gamasaee1 V., Hafezian S. H., Ahmadi A., Baneh H., Farhadi A. and Mohamadi A. 2010.  Estimation of genetic parameters for body weight at different ages in Mehraban sheep. African Journal of Biotechnology, 9(32): 5218–5223.
Aziz  M. A., Nishida S., Suzuki K. and Nshida A. 2005. Estimation of direct and maternal genetic and permanent environmental effects for weights frombirth to 365 days of age in herd of Japanese Black cattel using random regression. Journal of Animal Science, 83: 519-530.
Bahreini Behzadi M. R., Shahroudi F. E. and Van Vleck L. D. 2007. Estimates of genetic parameters for growth traits in Kermani sheep. Journal of Animal Breeding and Genetics, 124: 296–301.
Baneh H. 2009. Estimation of genetic parameter for body weight in Ghezel breed sheep. M.Sc. Thesis, University of Mazandaran, Sari, Iran, p. 74.
Baneh H., Hafezian S. H., Rashidi A., Gholizadeh M. and Rahimi Gh. 2010. Estimation of Genetic Parameters of Body Weight Traits in Ghezel Sheep. Asian-Australasian Journal of Animal Science,23: 149–153.
Baneh H., Rokouei M., Ghafouri-Kesbi F., Veysi A. and Niknafs S. 2013. Multivariate genetic analysis on body weight traits in Ghezel sheep. Journal of Science and Technology, 35 (2): 131-135.
Ceyhan A., Sezenler T. and Erdogan I. 2009. The estimation of variance components for prolificacy and growth traits of Sakiz sheep. Livestock Science, 122: 68-72.
Eskandarinasab M., Ghafouri Kesbi F. and Abbasi M. A. 2008. Different models for evaluation of growth traits and Kleiber ration in experimental flock of Iranian fat-tailed Afshari sheep. Journal of Animal Breeding and Genetics, 127: 26-33.
Fischer T. M., Vander Werf J. H. J., Banks R. G.  and Ball A. J. 2004. Description of lamb growth using random regression on field data. Livestock Production Science, 89: 175-185.
Ghafouri Kesbi F., Eskandarinasab M. and Hassanabadi A. 2008. Estimation of genetic parameters for lamb weight at various ages in Mehraban sheep. Journal of Animal Science, 7: 95-103.
Ghavi Hossein-Zadeh  N. and Ardalan M. 2010. Estimation of genetic parameters for body weight traits and litter size of Moghani sheep, using a Bayesian approach via Gibbs sampling. The Journal of Agricultural Science, 148: 363–370.
Ghavi Hossein-Zadeh N. 2012. Bayesian estimates of genetic changes for body weight traits of Moghani sheep using Gibbs sampling. Tropical Animal Health and Production, 44: 531-536.
Gizaw S., Lemma S., Komen H. and Johan A. M. 2007. Estimates of genetic parameters and genetic trends for live weight and fleece traits in Menz sheep. Small Ruminant Research, 70: 145–153.
Jafaroghli M., Rashidi A., Mokhtari M. S. and Shadparvar A. A. 2010. (Co)Variance components and genetic parameter estimates for growth traits in Moghani sheep. Small Ruminant Research, 91: 170–177.
Ligda C., Gabriilidis G., Papadopoulos T. and Georgoudis A. 2000. Investigation of direct and maternal genetic effects on birth and weaning weight of Chios lambs. Livestock Production Science, 67: 75–80.
Mandal A., Roy R. and Rout P. K. 2008. Direct and maternal effects for body measurements at birth and weaning in Muzaffarnagari sheep of India. SmallRuminant Research, 75: 123–127.
Maria G. A., Boldman K. G. and Van Vleck L. D. 1993. Estimates of variances due to direct and maternal effects for growth traits of Romanov sheep. Journal of Animal Science, 71: 845–849.
Maxa J., Norberg E., Berg P. and Milerski M. 2007. Genetic parameters for body weight, longissimus muscle depth and fat depth for Suffolk sheep in the Czech Republic. SmallRuminant Research, 72: 87–91.
Meyer K. 2006. WOMBAT – Digging deep for quantitative genetic analyses by restricted maximum likelihood. Proc. 8th World Congr. Genetics ApplicationLivestock Production, Communication No. 27–14.
Miraei-Ashtiani S. R., Seyedalian A. R. and Moradi Shahrbabak M. 2007. Variance components and heritabilities for body weight traits in Sangsari sheep, using univariate and multivariate animal models. SmallRuminant Research, 73: 109–114.
Mohammadi Y., Rashidi A., Mokhtari M.S. and Esmailizadeh A. K. 2010. Quantitive genetic analysis of growth traits and kleber ratios in Sanjabi sheep. SmallRuminant Research, 93: 88-93.
Mohammadi K., Rashidi A., Mokhtari M. S. and Beigi Nassiri M. T. 2011. The estimation of (co)variance components for growth traits and kleiber ratios in zandi sheep. SmallRuminant Research, 99: 116-121.
Mokhtari M. S., Rashidi A. and Mohammadi Y. 2008. Estimation of genetic parameters for post-weaning traits of Kermani sheep. SmallRuminant Research, 80: 22-27.
Mokhtari M. S. and Rashidi A. 2010. Genetic trends estimation for body weights of Kermani sheep at different ages using multivariate animal models. SmallRuminant Research, 88: 23–26.
Mokhtari M. S., Moradi Shahrebabak M., Moradi Shahrebabk H. and Sadeghi M. 2012. Estimation of (co) variance components and genetic parameters for growth traits in Arman sheep.Journal of Livestock Science and Technology, 1 (1): 38-47.
Ozcan M., Ekiz B., Yilmaz A. and Ceyhan A. 2005. Genetic parameter estimates for lamb growth traits and greasy fleece weight at first shearing in Turkish Merino sheep. SmallRuminant Research, 56: 215–222.
Rashidi A., Mokhtari M. S., Safi Jahanshahi A. and Mohammad Abadi M. R. 2008. Genetic parameter estimates of pre-weaning growth traits in Kermani sheep. SmallRuminant Research, 74: 165–171.
Safari E., Fogarty N. M. and Gilmour A. R. 2005. A review of genetic parameter estimates for wool, growth, meat and reproduction traits in sheep. Livestock Production Science, 92: 271–289.
SAS. 2002. SAS User’s guide v. 9.1: Statistics. SAS Institute, Inc, Cary, NC.
Senemari M., Kalantar M., Khalajzadeh S. and Gholizadeh M. 2011. Genetic and phenotypic   parameters of body weight in Zandi sheep. African Journal of Biotechnology, 10(68): 15444-15449.
Snyman M. A., Erasmus G. J., Van Wyk J. B. and Oliver J. J. 1995. Direct and maternal covariance components and heritability estimates for body weight at different ages and fleece traits in Afrino Sheep. Livestock Production Science, 44: 229–235.
Shokrollahi B. and Baneh H. 2012. (Co)variance components and genetic parameters for growth traits in Arabi sheep using different animal models. Genetics and Molecular Research, 11(1): 305-314.
Shokrollahi B. and Zandieh M. 2012. Estimation of genetic parameters for body weight of Kurdish sheep in various ages using multivariate animal models. African Journal of Biotechnology, 11(8): 2119-2123.
Vatankhah M., Moradi M., Nejati Javaremi A., Mireaei- Ashtiani S. R. and Vaez-Torshizi R. 2004. A review of sheep breeding in Iran. Proceedings of the First Congress on Animal and Aquatic Sciences, University of Tehran, Iran, pp. 591–597.
Vatankhah M. and Talebi M. A. 2008a. Genetic parameters of body weight and fat-tail measurements in lambs. SmallRuminant Research, 75: 1–6.
Vatankhah M. and Talebi M. A. 2008b. Heritability estimates and correlations between production and reproductive traits in Lori-Bakhtiari sheep in Iran. South AfricanJournal of Animal Science, 38: 110–118.
Yazdi M. H., Engstrom G., Nasholm A., Johansson K., Jorjani H. and Liljedahl L. E. 1997. Genetic parameters for lamb weight at different ages and wool production in Baluchi sheep. Journal of Animal Science, 65: 247–255.
Zamani P. and Mohammadi H. 2008. Comparison of different models for estimation of genetic parameters of early growth traits in the Mehraban sheep. Journal of Animal Breeding and Genetics, 125: 29–34.