دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-106 
بررسی بیان ژن IL8RB در برنامة آمیخته گری گاو بومی گیلان

صفحه 25-34

میثاق مریدی؛ سید حسین حسینی مقدم؛ سید ضیاء الدین میرحسینی


تنوع ژنتیکی شترهای شمال استان کرمان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

صفحه 35-45

مهرداد قاسمی میمندی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه


برآورد روند ژنتیکی صفت وزن بدن در گوسفند شال

صفحه 47-58

حسام عمو پشت مساری؛ عبدالاحد شادپرور؛ نوید قوی حسین زاده؛ محمد حسین هادی تواتری