آنالیز ژنتیکی صفات وزن بدن در گوسفندان بومی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

4 کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

چکیده

هدف از این پژوهش برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن در گوسفندان بومی استان گیلان بود. در این تحقیق، از تعداد 14549 رکورد وزن تولد، 13153 رکورد وزن سه‌ماهگی و 10142 رکورد وزن شش‌ماهگی که در طی سال‌های 1373 تا 1390 به­وسیله سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. اطلاعات استفاده شده برای شجره شامل 28944 رأس بره حاصل از 9967 رأس میش و 453 رأس قوچ بود. آزمون معنی‌دار بودن اثرات ثابت مؤثر بر صفات مورد مطالعه با استفاده از رویهGLM  نرم افزار SAS انجام گرفت. اثر گله- سال- فصل روی تمامی صفات مورد مطالعه معنی‌دار بود (01/0P<). پارامترهای ژنتیکی بر اساس 6 مدل حیوان مختلف و با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده نرم‌افزارWombat  برآورد شدند. مناسب‌ترین مدل بر اساس معیار اطلاعات آکایک تعیین شد. مدل 4 مناسب‌ترین مدل برای اوزان بدن بود که اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری را شامل می‌شود. بر اساس بهترین مدل، وراثت‌پذیری مستقیم و مادری برای وزن تولد، وزن سه‌ماهگی و وزن شش‌ماهگی به ترتیب برابر 14/0، 27/0، 37/0 و 04/0، 02/0 و 03/0 بود. همبستگی‌های ژنتیکی بین وزن تولد با وزن سه‌ماهگی و وزن شش‌ماهگی و همچنین میان وزن سه‌ماهگی و وزن شش‌ماهگی به ترتیب 08/0، 01/0 و 12/0 برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که اثرات ژنتیکی مادری منبع معنی‌دار تنوع برای صفات وزن بدن هستند و نادیده گرفتن اثرات مادری در مدل ارزیابی ژنتیکی سبب ارزیابی ژنتیکی نادرست حیوانات برای صفات وزن بدن می‌شود و همچنین در گوسفندان بومی گیلان پیشرفت ژنتیکی برای صفات وزن بدن به وسیله انتخاب امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic analysis of body weight traits in native sheep of Guilan province

نویسندگان [English]

  • B. Eteqadi 1
  • N. Ghavi Hossein-Zadeh 2
  • A. A. Shadparvar 3
  • M. Golshani 4
1 Graduated MS.c student, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
2 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
3 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
4 Expert in Jihad-e-Agriculture Organization of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The objective of the present study was to estimate genetic parameters of body weight traits in Guilan sheep. Traits included were birth weight (BW, n=14549), 3-month weight (3MW, n=13153) and 6-month weight (6MW, n=10142). Data and pedigree information used in this study were collected during 1994 to 2012 by the Agriculture Organization of Guilan Province in Iran. The GLM procedure of SAS was used for determining the fixed effects which had significant influence on the traits under study. Herd-year-season of lambing had significant effect on under study traits. Genetic parameters were estimated with 6 different animal models using restricted maximum likelihood (REML) procedure of Wombat program. The most suitable model amongst all six models was determined based on Akaike’s Information Criterion (AIC). Results indicated the model 4 was the most appropriate model for weight traits which included direct additive and maternal genetic effects. Based on the most appropriate fitted model, direct and maternal heritabilities of BW, 3MW and 6MW were estimated to be 0.14, 0.27, 0.37, and 0.04, 0.02 and 0.03, respectively. Estimates of direct genetic correlations were 0.08, 0.01 and 0.12 between BW-3MW, BW-6MW and 3MW-6MW, respectively. Estimates of phenotypic correlations were 0.07, -0.01 and -0.30 between BW-3MW, BW-6MW and 3MW-6MW, respectively. The results of this study showed that maternal effects are significant sources of variation for body weight traits and ignoring maternal effects in the model would cause inaccurate genetic evaluation of weight traits. Also genetic progress for body weight traits is possible by selection in Guilan sheep.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth traits
  • Guilan sheep
  • Heritability
  • Genetic correlations
احمدی م.، روشنفکر ع.، اسدی خشوئی ه. و محمدی ی. 1383. بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی برخی از صفات رشد درگوسفند سنجابی استان کرمانشاه. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 11، 3: 98- 91.
بحرینی بهزادی م.ر.، افتخاری شاهرودی ف. و ون ولک د. 1384. تاثیر صفات مادری در برآورد وراثت­پذیری و تعیین عوامل محیطی مؤثر بر صفات رشد اولیه درگوسفند. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 11(1): 202-195.
طالبی م. ع. و ادریس م. ع. 1377. برآورد پارامترهای ژنتیکی و محیطی مؤثر بر صفات قبل از شیرگیری بره های لری بختیاری. مجله علوم کشاورزی ایران، 29: 333-325 .
کلانتر نیستانکی م. 1383.  بررسی برخی از عوامل محیطی مؤثر بر صفات رشد گوسفند نژاد زندی. پژوهش کشاورزی، 4(2): 49-58.
وطن خواه م.، مرادی شهربابک م.، نجاتی جوارمی ا.، میرایی آشتیانی س.ر. و واعظ ترشیزی ر. 1384. بررسی پارامترهای صفات رشد برای برخی از نژاد های گوسفند ایران. پژوهش و سازندگی، 69: 28-19.
Akaike  H. 1974. A new look at the statistical model identification. IEEE Transactions on Automatic Control, 19: 716–723.

 Bahreini Behzadi  M. R., Shahroudi F. E. and Van Vleck L. D. 2007. Estimates of genetic parameters for growth traits in Kermani sheep. Journal of Animal Breeding and Genetics, 124: 296-301.   

 Boujenane I., Bradford G. E., Berger Y. M. and Chikhi A. 1991. Genetic and environmental effects on growth to 1 year and viability of lambs from a crossbreeding study of D’man and Sardi breeds. Journal of Animal Science, 69: 3989–3998.
Gamasaee V. A., Hafezian S. H., Ahmadi A., Baneh H., Farhadi A.  and Mohamadi A. 2010. Estimation of genetic parameters for body weight at different ages in Mehraban sheep. African Journal of Biotechnology, 32: 5218-5223.
Ghavi Hossein-Zadeh N. and  Ardalan M. 2010a. Comparison of different models for the estimation of genetic parameters of body weight traits in Moghani sheep.  Agricultural and Food Science, 19: 207-213. 
Ghavi Hossein-Zadeh N. and Ardalan M. 2010b. Estimation of genetic parameters for body weight traits and litter size of Moghani sheep, using a Bayesian approach via Gibbs sampling. The Journal of Agricultural Science, 148: 363–370.
Gizaw S., Lemma S., Komen H. and Johan A. M. 2007. Estimates of genetic parameters and genetic trends for live weight and fleece traits in Menz sheep. Small Ruminant Research, 70: 145-153.    
Gowane G. R., Chopra A., Prince L. L. L., Paswan C. and Arora A. L. 2010. Estimates of (co)variance components and genetic parameters for body weights and first greasy fleece weight in Bharat Merino sheep. Animal, 4: 425–431.
Hanford K. J., Van Vleck L. D. and Snowder G. D. 2006. Estimates of genetic parameters and genetic trend for reproduction, weight, and wool characteristics of Polypay sheep. Livestock Production Science, 102: 72-82.
Jafaroghli M., Rashidi A., Mokhtari M. S. and Shadparvar A. A. 2010. (Co)Variance components and genetic parameter estimates for growth traits in Moghani sheep. Small Ruminant Research, 91: 170–177.
Jara A., Montaldo H. and Barria N. 1998. Direct and maternal genetic effects for birth, weaning a 14 month weights of Corriedale breed in Magallanes. In: Proceedings of the 6thWorld Congress of Genetics Applied to Livestock Production, Armidale, Australia, CD-ROM  pp. 181–184.
Jorgensen J. N., Henning-Petersen P. and Ranvig H. 1993. Environmental factors influencing lamb growth in six Danish sheep breeds. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A – Animal Science, 43: 16–22.
Kushwaha B. P., Mandal A., Arora A. L., Kumar R., Kumar S. and Notter D. R. 2009. Direct and maternal (co)variance components and heritability estimates for body weights in Chokla sheep. Journal of Animal Breeding and Genetics, 126: 278-287.
Maniatis  N. and Pollott G. E. 2002. Nuclear, cytoplasm and environmental effects on growth, fat, and muscle traits in Suffolk lambs from a sire referencing scheme. Journal of Animal Science, 80: 57-67. 
Maria G. A., Boldman K. G. and Van Vleck L. D. 1993. Estimates of variances due to direct and maternal effects for growth traits of Romanov sheep.  Journal of Animal Science, 71: 845-849.
Maxa J., Norberg E., Berg P. and Milerski  M. 2007. Genetic parameters for body weight, longissimus muscle depth and fat depth for Suffolk sheep in the Czech Republic. Small Ruminant Research, 72: 87-91.
Meyer K. 2006. WOMBAT - A program for mixed model analyses by restricted maximum likelihood. User notes.’ (Animal Genetics and Breeding Unit, Armidale). 
Miraei-Ashtiani S. R., Seyedalian S. A. R. and Moradi Shahrbabak M. 2007. Variance components and heritabilities for body weight traits in Sangsari sheep, using univariate and   multivariate animal models. Small Ruminant Research, 73: 109-114.
Mohammadi H., MoradiShahrbabak M., Vatankhah M. and Moradi Sahahrbabak H. 2012. Direct and maternal (co)variance components, genetic parameters, and annual trends for growth traits of Makooei sheep in Iran. Tropical Animal Health Production, 45: 85-191.
Mohammadi Y., Rashidi A., Mokhtari M. S. and Esmailizadeh A. K. 2010. Quantitative genetic analysis of growth traits and Kleiber ratios in Sanjabi sheep. Small Ruminant Research, 93: 88–93. 
Mokhtari M. S., MoradiShahrbabak M., MoradiShahrbabak H. and Sadeghi M. 2012. Estimation of (co) variance components and genetic parameters for growth traits in Arman sheep. Journal of Livestock Science and Technologies, 1(1): 38-47.   
Nasholm A. 2004. Direct and maternal genetics relationship of lamb live weight and carcass traits in Swedish sheep breeds. Journal of  Animal Breeding and Genetics, 121: 66-75.
Nasholm A. and Danell O. 1996. Genetic relationships of lamb weight, maternal ability, and mature ewe weight in Swedish finewool sheep. Journal of Animal Science, 74: 329-339.
Notter D. R. 1997. Genetic parameters for growth traits in Suffolk and Polypay sheep. Livestock Production Science, 55: 205-213.
Rashidi A., Mokhtari M. S., Safi Jahanshahi A. and Mohammad Abadi M. R. 2008. Genetic parameter estimates of pre-weaning growth traits in Kermani sheep. Small Ruminant Research, 74: 165-171.
SAS Institute. 2003. User’s Guide: Statistics, Version 9.1 Edition. SAS Inst., Inc., Cary, NC.
Simm G., Lewis R. M., Grundy B. and Dingwall W. S. 2002. Response to selection for lean growth in sheep. Journal of Animal Science, 74: 39-50.  
Snyman M. A., Olivier J. J. and Olivier W. J. 1996. Variance components and genetic parameters for body weight and fleece traits of Merino sheep in an arid environment. . South African Journal of Animal Science, 26: 11-14.
Tosh J. J. and Kemp R. A. 1994. Estimation of variance components for lamb weights in three sheep populations. Journal of Animal Science, 72: 1184-1190.  
Vatankhah M. and Talebi M. A. 2008a. Genetic parameters of body weight and fat-tail measurements in lambs. Small Ruminant Research, 75:1-6. 
Vatankhah M. and Talebi M. A. 2008b. Heritability estimates and correlations between production and reproductive traits in Lori-Bakhtiari sheep in Iran. South African Journal of Animal Science, 38: 110-118. 
Willham R. L. 1972. The role of maternal effects in animal breeding: III. Biometrical aspects of maternal effects in animals. Journal of Animal Science, 35: 1288-1293. 
Yazdi M. H., Engstrom G., Nasholm A., Johansson K., Jorjani H. and Liljedahl L. E. 1997. Genetic parameters for lamb weight at different ages and wool production in Baluchi sheep. Journal of Animal Science, 65: 247–255.