تحلیل هزینه - فایده و بازدهی اقتصادی و بیولوژیکی در گاوهای هلشتاین با سطوح مختلف تولید شیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد

2 کارشناس ارشد علوم دامی، سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده

در این مطالعه پارامترهای تولیدی، تولید‌مثلی، جمعیتی، مدیریتی و اقتصادی حاصل از رکوردگیری تعداد 12 واحد گاوداری صنعتی واقع در استان چهارمحال و بختیاری با اندازه 20 تا 250 رأسی با ظرفیت 1240 رأس گاو مولد، طی یک چرخه کامل تولیدی در خلال سال‌های 1389 تا 1391 به منظور تحلیل هزینه- فایده و تعیین بازدهی‌های اقتصادی و بیولوژیکی مورد استفاده قرار گرفت. منابع درآمدها عبارت از فروش شیر تولیدی، وزن زنده، حیوانات داشتی و حیوانات حذفی بودند. هزینه‌ها نیز شامل هزینه‌های متغیر تغذیه‌ای، مدیریت و نیروی انسانی، بهداشت و دامپزشکی، سوخت و انرژی، سود سرمایه و هزینه‌های ثابت بودند. نتایج نشان داد که متوسط سود سالانه در هر رأس گاو از 15206843 تا 25921834 ریال، نسبت درآمد به هزینه از 18/1 تا 27/1 و بازدهی بیولوژیکی نیز از 43/57 تا 38/65 درصد متغیر بودند و همه این پارامترها با افزایش سطح تولید شیر افزایش یافتند. در کل فروش شیر تولیدی، وزن زنده و دام داشتی به ترتیب بیشترین سهم از کل درآمد حاصل را به خود اختصاص دادند و سهم تولید شیر با افزایش سطح تولید آن افزایش نشان داد. هزینه‌های تغذیه، سود سرمایه، مدیریت و نیروی انسانی، بهداشت و دامپزشکی، هزینه‌های ثابت و سوخت و انرژی به ترتیب بیشترین سهم از هزینه‌های کل را شامل شدند و سهم هزینه‌های تغذیه با سطح تولید شیر افزایش نشان داد. نتایج به‌دست آمده در این مطالعه می‌توانند در کمک به پژوهشگران، سیاست‌گذاری‌های کلان، تعیین استراتژی‌های گاو شیری و تصمیم‌سازی گاوداران برای بهبودی پایدار و سودآوری واحد گاوداری مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cost-benefit analysis and economical and biological efficiencies of Holstein cows differing in level of milk production

نویسندگان [English]

  • M. Vatankhah 1
  • M. Faraji Nafchi 2
1 Associate Professor, Department of Animal Science, Agriculture and Natural Resources Research Center, Shahrekord
2 M. S. Animal Science, Jahad-Agriculture Organization of Chaharmohal and Bakhtiari Province
چکیده [English]

In this study, production, reproduction, population, management and economic parameters resulted from recording of 12 industrial dairy farms in Chaharmahal-va-Bakhtiari province with herd size 20 to 250 and a total of 1240 head of Holstein cows in a cycle of production, during 2010 to 2012 were used for cost-benefit analysis and determination of the economical and biological efficiency values. Revenue was derived from milk, live weight, breeding animals and cull animals. Costs were included to feed, management and labor, health and veterinary, fuel and energy, interest rate and fixed. The results showed that the annually average profits per cow were ranged from 15206843 to 25921834 Rials (507 to 864 US$), revenue to cost ratio were 1.18 to 1.27 and biological efficiency ranged from 57.43 to 65.38 and all of them increased by milk production level. In general, the sale of milk yield, animal live weight and stock animal accounted the highest proportion of total revenue, respectively and the proportion of milk yield from total revenue increase by increasing milk level. The cost of feeding, interest rate, management and labor, health and veterinary, fixed and energy had the highest percent of total cost, respectively and the proportion of feeding cost increased with level of milk yield. The estimated cost- benefit analysis and efficiencies obtained in this study could be used to assist researchers, macro policy makers, determination of dairy cattle strategy and farmers in making decisions that will improve sustainability and also farm profitability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost– benefit analysis
  • Dairy cattle
  • Economic and biological efficiency
زحمتکش ر. و امین افشار م. 1388. طراحی سیستم زیست اقتصادی برای گاوهای شیری نژاد هلشتاین در استان فارس. مجله دانش و پژوهش علوم دامی، 5: 91-99.
Jihad-Agriculture. 2011. Statistics of Agriculture. http://www.maj.ir.
Khan M. K. I. 2009. Development of models for the genetic improvement of dairy cattle under cooperative dairying conditions in Bangladesh. Ph. D. Thesis, Massey University, Palmerston North, New Zealand, P. 342.
Lopez-Villalobos N., Garrick D. J., Holmes C. W., Blair H. T. and Spelman R. J. 2000. Profitability of some mating systems for dairy herds in New Zealand. Journal of Dairy Science, 83: 144-153.
National Research Council. 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. Seventh Revised Edition. P. 401.
Oldenbrok J. K. 1986. The performance of Jersey heifers and heifers of larger dairy breeds on two complete diets with different roughage contents. Livestock Production Science, 14: 1-14.
Oldenbrok J. K. 1988. The performance of Jersey cows and cows of larger dairy breeds on two complete diets with different roughage contents. Livestock Production Science, 18: 1-17.