دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-66 
اثر سیلی مارین بر صفات تولیدی و پاسخهای ایمنی جوجه های گوشتی

صفحه 49-58

علیرضا مجاهدطلب؛ مهرداد محمدی؛ محمد روستایی علی مهر؛ محمد اسدی