تعداد بهینه گاو نر تحت آزمون نتاج در شرایط انتخاب همزمان برای تولید شیر، چربی و پروتئین در گاوهای هلشتاین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اصلاح دام، گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین تعداد بهینه گاو نر تحت آزمون نتاج برای جمعیت گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از شبیه‌سازی قطعی بود. سه صفت تولید شیر، چربی و پروتئین شیر به عنوان هدف انتخاب در نظر گرفته شدند. در برنامه‌های شبیه سازی شده، تعداد گاو نر تحت آزمون تغییر کرد اما تعداد دختر به‌ازای هر رأس گاو نر ثابت و برابر با 70 رأس در نظر گرفته شد. بنابراین صحت انتخاب در این برنامه‌ها ثابت بود اما شدت انتخاب تغییر می‌کرد. در مدل بکار گرفته شده، کارآیی اقتصادی هر برنامه آزمون نتاج به صورت نسبت درآمد به هزینه تنزیل یافته تعریف شد. حداکثر کارآیی اقتصادی، پیشرفت ژنتیکی اقتصادی، هزینه و درآمد تنزیل یافته به ترتیب برابر با 46/5، 75/416223، 7307144667 ریال و 19766307238 ریال برآورد شدند که به ترتیب در ازای آزمون نتاج 29، 93، 120 و 100 رأس گاو نر تحت آزمون حاصل شدند. بررسی حساسیت کارآیی اقتصادی و تعداد گاو نر تحت آزمون برنامه آزمون نتاج بهینه نسبت به تغییر 20 درصدی شاخص‌های اقتصادی مدل نشان داد کارآیی اقتصادی بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات نرخ تنزیل و ضریب اقتصادی تولید شیر داشت. نوسان 20 درصدی نرخ تنزیل و کاهش 20 درصدی هزینه خرید و نگه‌داری گاو نر منجر به تغییر ساختار برنامه آزمون نتاج شد، درحالیکه تغییر 20 درصدی سایر عوامل تاثیری بر تغییر ساختار برنامه آزمون نتاج بهینه نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum young bull number in Iranian Holstein under simultaneous selection for milk, fat and protein production

نویسندگان [English]

  • S. Shadpoor 1
  • A. Shadparvar 2
  • N. Ghavi Hossein-Zadeh 3
1 Ph. D. Student of Animal Breeding, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan
3 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan
چکیده [English]

The objective of this study was to determine the optimum number of young bull for progeny test program in Iranian Holstein dairy cattle population with the use of deterministic simulation. Three traits including milk yield, fat and protein yield were considered as selection goal traits. In the simulated programs, number of young bulls were variable, but number of daughters per young bull was kept constant equal to 70 heads so, selection accuracy was constant, but selection intensity was different. The economic efficiency of each progeny test program was considered as the ratio of discounted return to the discounted cost. Maximum economic efficiency, genetic economic gain, discounted cost and discounted return were equal to 5.46, 416223.75, 7307144667 (Rials) and 19766307238 (Rials), respectively, which were achieved by progeny testing of 29, 93, 120 and 100 young bulls. The study of optimum progeny test economic efficiency and the young bull number per %20 changes in model’s economic parameters showed that economic efficiency had the maximum sensitivity to changes in discounted rate and milk yield economic value. %20 fluctuations in discount rate and %20 decrease in young bull purchasing and maintenance cost were led to change in progeny test structure while %20 fluctuations in other economic parameters had no effect on the structure of optimum progeny test structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Milk production traits
  • Optimization
  • Progeny test
جوزی شکالگورابی س.، شادپرور ع.، واعظ ترشیزی ر.، مرادی شهر بابک م. و جرجانی ح. 1389. تغییر همزمان اندازه گروه نتاج و ظرفیت آزمون نتاج بر راندمان اقتصادی برنامه انتخاب در دراز مدت. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. ص 2976 – 2974.
رضایی ه.1380. برآورد پارامترهای ژنتیکی تیپ، تولید و طول عمر در گاوهای هلشتاین ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان.
شادپور س. 1386. اثر عوامل سیستم تولید بر بهینه‌سازی اقتصادی برنامه‌های آزمون نتاج گاو شیری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان.
شادپور س.، شادپرور ع. و عیوقی ن. 1388. بهینه‌سازی برنامه‌های آزمون نتاج برای گاوهای هلشتاین ایران. مجله علوم دامی ایران، 40 (2): 7-15.
شادپور س.، شادپرور ع. و عیوقی ن. 1389. کارآیی اقتصادی برنامه انتخاب گاوهای نر در شرایط ثابت بودن ظرفیت آزمون نتاج. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. ص 1248-2950.
صاحب هنر م.، مرادی شهر بابک م.، میرائی آشتیانی س.ر. و صیاد نژاد م. ب. 1389. برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی و تعیین برخی عوامل تاثیر گذار برآن در گاوهای هلشتاین ایران. مجله علوم دامی ایران، 41 (2): 173-184.
عیوقی، ن. 1384 مقایسه اقتصادی برنامه‌های مختلف انتخاب در گاوشیری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان.
Dekkers J. C. M., Vandervoort G. E. and Burnside E. B. 1996. Optimal size of progeny groups for progeny-testing programs by artificial insemination firms. Journal of Dairy Science, 79: 2056– 2070.
Dekkers J. C. M., Gibson J. P., Bijma P. and van Arendonk J. A. M. 2005. Design and optimization of animal breeding programmes. Retrieved May 05, 2013 from http:// www.anslab.iastate.edu/Class.
Gjedrem T. 1972. A study on the definition of the aggregate genotype in a selection index. Acta Agriculturae Scandinavica, 22: 11- 15.
Hunt M. S., Burnside E. B., Freeman M. G. and Wilton J. W. 1972. Impact of selection, testing, and operational procedures on genetic progress in a progeny testing artificial insemination stud. Journal of Dairy Science, 55: 829- 839
Michael M. L., Dekkers J. C. M. and Smith C. 1992. Probability of success and predicted returns of sires in progeny test programs. Journal of Dairy Science, 75: 1660- 1671.
Oltenacu P. A. and Young C. W. 1974a. Genetic optimization of a young bull sampling program in dairy cattle. Journal of Dairy Science, 57: 894- 897.
Powell R. L, Norman H. D. and Sanders A. H. 2003. Progeny testing and selection intensity for   Holstein bulls in different countries. Journal of Dairy Science, 86: 3386– 3393.
Sadeghi-Sefidmazgi A., Moradi-Shahrbaback M., Nejati-Javaremi A. and Shadparvar A. 2009. Estimation of economic values in three breeding perspectives for longevity and milk production traits in Holstein dairy cattle in Iran. Italian Journal of Animal Science, 8: 359- 375.
Sivanadian B. and Smith C. 1997. The effect of adding further traits in index selection. Journal of Animal Science, 75: 2016- 2023.
Weigel D. J., Cassell B. G. and Pearson R. E. 1995. Relative genetic merit and effectiveness of selection of young sires for artificial insemination. Journal of Dairy Science, 78: 2481- 2485.
Willam A., Egger-Danner C., Solkner J. and Gierzinger E. 2002. Optimization of progeny testing schemes when functional traits play an important role in the total merit index. Livestock Production Science, 77: 217– 225.
Xu S., Martin T. G. and Muir W. M. 1995. Multi stage selection for maximum economic return with an application to beef cattle breeding, Journal of Animal Science, 73: 699- 710.