برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدمثلی در گله های عشایری گوسفند لری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استادیار دانشکده علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 دانشیار دانشکده علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

4 دانشجوی دکتری دانشکده علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

در این پژوهش مولفه‌های (کو) واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات رشد شامل وزن تولد (BW)، وزن از شیرگیری (WW) و وزن شش ماهگی (6MW) و همچنین پارامترها و روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدمثلی شامل مجموع وزن بره‌های از شیر گرفته شده به‌ازای هر میش مولد (TWLW) و تعداد بره‌های متولد شده در هر زایش به ازای هر میش مولد (NLBE) در گوسفند نژاد لری با استفاده از روش بیزی برآورد شد. اطلاعات مورد استفاده شامل 7363 رکورد وزن تولد، 7054 رکورد وزن از شیرگیری، 6765 رکورد وزن شش ماهگی، 1012 رکورد برای TWLW و 1048 رکورد برای NLBE بود که طی سال‌های 1380 تا 1389 توسط سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان جمع‌آوری شده بود. وراثت‌پذیری مستقیم برآورد شده برای صفات BW، WW و 6MW به‌ترتیب 36/0، 11/0 و 05/0 بود. روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدمثل به ترتیب از تابعیت میانگین ارزش‌های اصلاحی بر سال تولد و تابعیت میانگین عملکرد بر سال تولد محاسبه شد. وراثت‌پذیری، روند ژنتیکی و فنوتیپی برای صفت TWLW به‌ترتیب 05/0، 16/1±4/5 و 45/36±255 گرم در سال بود. وراثت‌پذیری، روند ژنتیکی و فنوتیپی برای صفت NLBE به‌ترتیب 09/0، 02/0±002/0 و 07/0±125/0 برآورد شد. پیشرفت ژنتیکی صفات TWLW و NLBE در دوره مورد بررسی به‌ترتیب 64/31 گرم و 008/0 بره بود. با توجه به بالا بودن ضریب وراثت‌پذیری وزن تولد نسبت به سایر صفات مورد مطالعه، انتخاب بر اساس این صفت میزان پیشرفت ژنتیکی را افزایش خواهد داد. روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدمثل معنی‌دار نبوده و مقدار روند ژنتیکی این صفات ناچیز بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of genetic parameters for growth traits and genetic and phenotypic trends of reproductive traits in the nomadic Lori sheep flocks

نویسندگان [English]

  • F. Beiranvand 1
  • J. Fayazi 2
  • M. T. Beigi -Nasiri 3
  • S. Asadollahi 4
1 M.Sc Graduate, Department of Animal Sciences, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Khuzestan.
2 Assistant professor, Department of Animal Sciences, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Khuzestan.
3 Associate professor, Department of Animal Sciences, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Khuzestan.
4 Ph.D student, Department of Animal Sciences, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Khuzestan
چکیده [English]

(Co) variance components and genetic parameters for growth traits including birth weight (BW), weaning weight (WW) and six-month weight (6MW) as well as parameters, genetic and phenotypic trends of reproductive traits including total weight of lambs weaned per the ewe (TWLW) and the number of lambs born at birth per ewe (NLBE) in Lori sheep were estimated using the Bayesian method.The data included 7363 records for BW, 7054 records for WW, 6765 records for 6MW, 1012 records for TWLW and 1048 records for NLBE.The data were collected by the Agricultural Organization of Lorestan Province between the 2001 to 2010 years (for growth traits) and 2003 to 2010 years (for reproductive traits).The estimates of direct heritability forlamb body weights were 0.36 at birth, 0.11 at weaning and 0.05 at six months of age. The genetic and phenotypic trends reproductive traits were calculated based on regression of the mean of breeding value on birth year and mean of phenotypic value on birth year, respectively. Heritability, genetic and phenotypic trends for TWLW trait were 0.05, 5.4±1.16and 255±0.45 grams per year, respectively. Heritability, genetic and phenotypic trends of NLBE trait were 0.09, 0.002±0.02and 0.125±0.07, respectively. Genetic improvement of TWLW and NLBE traits at considered period were 31.64 grams and 0.008 of Lamb. The estimate of heritability at birth was higher than other traits so selection based on this trait would increase the genetic advances. Genetic and phenotypic trends for reproductive traits were not significant and the genetic trend was low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic and phenotypic trends
  • Growth and reproduction traits
  • Genetic parameters
ادریس م. و خسروی­نیا ح. 1379. مقدمه­ای بر اصلاح نژاد دام. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، ص131-20.
بحرینی بهزادی م. ر. و افتخار شاهرودی ف. 1380. برآورد مؤلفه­های واریانس – کوواریانس و پارامترهای ژنتیکی مؤثر بر صفات قبل از شیرگیری بره­های نژاد کرمانی. مجموعه مقالات اولین سمینار ژنتیک و اصلاح نژاد دام، طیور و آبزیان کشور. دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه تهران.
بیگی نصیری م. ت.، فروزان مهر م. ر. و احمدی ا. 1383. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفند کردی شمال خراسان. پژوهش کشاورزی، 4(1): 36-48.
جعفری ا.، بیرانوند م.، چگنی ع.، یاراحمدی ب. و قربانی ک. 1384. بررسی خصوصیات فنوتیپی و ژنتیکی صفات رشد گوسفند لری در سیستم عشایری در استان لرستان. دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور.
جمشیدی­زاد ف.، پاکدل ع.، میرزایی ح. و محمدی ی. 1387. مطالعه­ی روندتغییرات ژنتیکی برخی از صفات رشد در گوسفند کردی. سومین کنگره علوم دامی کشور.
خلیلی د.، واعظ ترشیزی ر.، میرایی آشتیانی س. ر. و شوریده ع. 1380. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثل ترکیبی گوسفندان نژاد بلوچی ایران با استفاده از مدل حیوانی یک متغیره. مجموعه مقالات اولین سمینار ژنتیک و اصلاح نژاد دام، طیور و آبزیان کشور. دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه تهران.
سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان. 1389. خلاصه عملکرد آمار و عملکرد واحدهای مختلف دامی. معاونت امور دام، سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان. آدرس الکترونیکی http:// www.ajlorestan.ir.
Abegaz S., Van Wyk J. B. and Olivier J. J. 2010. Estimation of genetic and phenotypic parametersof growth curve and their relationship with earlygrowth and productivity in Horro sheep. Archive Tierzucht, 53(1): 85-94.
Akaike H. 1983. Information measures and model selection. Proceedings of the 44th session of the international statistical institute, 1: 277-291.
Bahreini Behzadi M. R., Shahroudi F. E. and Van Vleck L. D. 2007. Estimates of genetic parameters for growth traits in Kermani sheep. Journal ofAnimalBreeding and Genetics, 124(5): 296–301.
Bela B. and Haile A. 2009. Factors affecting growth performance of sheep under village management conditions in the south western part of Ethiopia. Livestock Research for Rural Development, 21(11): 145-153.
Boujenane I. and Kerfal M. 1990. Estimates of genetic and phenotypic parameters for growth traits of D'man lambs. Animal Production, 51: 173-178.
Brien F. D., Konstantinov K. V. and Greeff J. C. 2002. Comparison of linear and threshold models for predicting direct and maternal genetic effects on number of lambs weaned in western Australian Merino sheep. 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Montpellier, France. 32: 307-310.
Gamasaee V. A., Hafezian S. H., Ahmadi A., Baneh H., Farhadi A. and Mohamadi A. 2010. Estimation of genetic parameters for body weight at different ages in Mehraban sheep. African Journal of Biotechnology, 9(32): 5218-5223.
Geman S. and Geman D. 1984. Stochastic relaxation, Gibbs distributions, and the Bayesian restoration of images. IEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 6: 721-741.
Ghafouri-Kesbi F. and Eskandarinasab M. P. 2008. An evaluation of maternal influences on growth traits: the Zandi sheep breed of Iran as an example. Journal of Animaland Feed Sciences, 11: 519–529.
Gholizadeh M., Rahimi Mianji G., Hashemi M. and Hafezian H. 2010. Genetic parameter estimates for birth and weaning weights in Raeini goats. Czech Journal of Animal Science, 55: 30–36.
Gowane G. R., Chopra A., Prince L. L. L., Mishra A. K. and Arora A. L. 2011. Genetic analysis for growth traits of prolific Garole × Malpura (GM) sheep. Tropical Animal Health and production, 43: 299–303.
Hentzen W. 1995. Programming visual FoxPro 3.0. Ziff-Davis press. ISBN-10: 1562763253.
Komlosi I. 2008. Genetic parameters for growth traits of the Hungarian Merino and meat sheep breeds in Hungary. Applied Ecology and Environmental Research, 6(4): 77- 84.
Meyer K. 2006. WOMBAT – Digging deep for quantitative genetic analyses by restricted maximum likelihood. Proceedings of 8th World Congress on Genetic Applied to Livestock Production.
Mohammadi H. and Sadeghi M. 2010. Estimates of genetic parameters for growth and reproductive traits and genetic trends for growth traits in Zel sheep under rural system. Journal of Animal Science, 41(3): 231- 241.
Mohammadi K., Beygi Nassiri M. T., Fayazi J. and Roshanfekr H. 2010. Effects of environmental factors on pre-weaning growth traits in Zandi lambs. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(4): 837- 840.
Olivier W. J., Snyman, M. A., Olivier J. J., Van Wyk J. B. and Erasmus G. J. 2001. Direct and correlated responses to selection for total weight of lamb weaned in Merino sheep. South African Journal of Animal Science, 31(2): 115-121.
Rashidi A., Mokhtari M. S., Safi Jahanshahi A. and Mohammad Abadi M. R. 2008. Genetic parameter estimates of pre-weaning growth traits in Kermani sheep. Small Ruminant research, 74: 165- 171.
Roden J. A., Merrell B. G., Murray W. A. and Haresign W. 2003. Genetic analysisof live weight and ultrasonic fat and muscle traits in a hill sheep flock undergoing breedimprovement utilizing an embryo transfer programme. Journal of Animal Science, 76: 367- 373.
Sargolzaei M., Iwaisaki H. and Colleau J. J. 2006. Contribution, Inbreeding F, Coancestry (CFC). A software package for pedigree analysis and monitoring genetic diversity. Release 1.0. Niigata University, Niigata 950-2181, Japan.
SAS Institute Inc. 2004. SAS/STAT® User’s Guide, Version 9.1. SAS Institute Inc., Cary, NC. ISBN 1-59047-243-8.
Selvaggi M., Pinto F., Pesce Delfino A. R., Vicenti A. and Dario C. 2011. Phenotypic and genetic parameters of pre- weaning growth traits in gentile diPuglia lambs. World Academy of Science, Engineering and Technology, 78: 213-215.
Shokrollahi B. and Baneh H. 2012. (Co) variance components and genetic parameters for growth traits in Arabi sheep using different animal models. Genetics and Molecular Research, 11(1): 305- 314.
Shokrollahi B. and Zandieh M. 2012. Estimation of genetic parameters for body weights of Kurdish sheep in various ages using multivariate animal models. African Journal of Biotechnology, 11(8): 2119- 2123.
Tariq M. M., Bajwa M. A., Abbas F., Waheed A., Bokhari F. A. and Rafiq M. 2010. Heritability of pre-weaning growth performance traits in Mengali sheep in (Balochistan) Pakistan. International Journal of Biodiversity and Conservation, 2(10): 284- 288.
Van Tassell C. P. and Van Vleck L. D. 1995. A manual for use of MTGSAM. A set of FORTRAN programs to apply Gibbs sampling to animal models for variance component estimation [DRAFT]. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 86.
Vatankhah M. and Talebi M. A. 2008. Heritability estimates and correlations between production and reproductive traits in Lori- Bakhtiari sheep in Iran. South African Journal of Animal Science, 38(2): 110- 118.