بررسی سازه‌های موثر بر عمر بهینه گله گاوهای هلشتاین شمال غرب کشور با استفاده از برنامه‌ریزی پویای احتمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اصلاح دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین طول عمر بهینه گاوهای شیری هلشتاین شمال غرب کشور بر مبنای داده‌های جمع‌آوری شده از 9 گله بزرگ از 3 استان (اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی) و ارزیابی برخی سازه‌های موثر بر آن با استفاده از برنامه‌ریزی پویای احتمالی و آمار هزینه‌ها و درآمدهای سال 1391 بود. متغیرهای مورد استفاده در برنامه‌ریزی پویا برای توصیف وضعیت گاوها شامل دوره شیردهی در 10 سطح، توان تولیدی در 3 سطح و عملکرد تولید مثلی در 4 سطح بود. برای دخالت احتمال وقوع هر یک از سطوح عوامل در تعیین وضعیت یک گاو از زنجیره مارکوف استفاده شد. تابع هدف عبارت بود از ارزش فعلی مورد انتظار یک راس گاو در یک افق 10 ساله و معیار بهینه‌سازی حداکثر شدن این تابع بود. با استفاده از برنامه‌ریزی پویا ترکیب بهینه متغیرهای حالت مشخص شد و بر اساس آن طول عمر بهینه گاوها برآورد شد که برابر 99/4 سال بود. بررسی تابع هدف بهینه در حالات مختلف نشان داد افزایش سطح تولید و کاهش فاصله بین دو زایش سبب افزایش ارزش خالص فعلی مورد انتظار گاوها می‌شود. اثر تغییرات قیمت تلیسه، شیر و نرخ تنزیل بر طول عمر بهینه مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که با افزایش قیمت تلیسه، کاهش قیمت شیر و افزایش نرخ تنزیل درصد حذف کاهش و طول عمر بهینه افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parameters affecting optimal herd life of Holestein cows in North West of Iran using stochastic dynamic programming

نویسندگان [English]

  • R. Seyed Sharifi 1
  • A. Shadparvar 2
  • N. Ghavi Hossein-Zadeh 3
1 Ph. D. Student of Animal Breeding, Department of Animal Science, University of Guilan
2 Associate Professor, Department of Animal Science, University of Guilan
3 Assistant Professor, Department of Animal Science, University of Guilan
چکیده [English]

The objective of this study was to determine the optimal herd life of dairy cows in North West of Iran based on data collected from nine large herds of three provinces (Ardabil, East Azerbaijan and West Azerbaijan) and to assess its affecting factors using data on costs and revenues in 2012  and by stochastic dynamic programming. Variables used to describe the state of cows included lactation number at 10 levels, production ability at 3 levels and reproductive performance at 4 levels. Markov chain was used to incorporate the probability for each level of factors in determining the status of a cow. The objective function was the expected net present value of a cow in a 10-years horizon and the optimization criterion was to maximize this function. Using dynamic programming the optimal combination of the state variables was realized and hence the optimum herd life of the cows was estimated to be 4.99 years. Examination of optimal objective function in different states revealed that increasing the production level and reducing the calving interval resulted in higher expected net present value of cows. The effect of changes in price of heifers, milk and discount rates on optimal herd life was examined and it was found that by increasing heifer price, lowering milk price and increasing the discount rate, the culling rate was decreased and optimal herd life was increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic programming
  • Expected present value
  • Optimal herd life
  • Dairy cow
Cardoso V. L., Nogueira J. R and Van Arendonk J. A. M. 1999. Optimal replacement and insemination policies
for Holstein cattle in the Southeastern region of Brazil: The effect of selling animals for production. Journal
of Dairy Science, 82: 1449–1458.
Cobby J. M. and Ledu Y. L. P. 1978. On fitting curves to lactation data. Animal Production. 26:127-133.
Dekkers J. C. M. 2003. Design and economics of animal breeding strategies. Iowa State University, Iowa, USA.
De Varies A. 2004. Economic value of delayed replacement when cow performance is seasonal. Journal of Dairy
Science, 87: 2947–2958.
De Varies A. 2006. Ranking dairy cows for future profitability and culling decisions. Proceeding of 3
 
th Florida
and Georgia Dairy Road Show.
Heikkila A. M. 2008. Optimal replacement policy and economic value of dairy cows with diverse health status
and production capacity. Journal of Dairy Science, 91: 2342–2352.
Kalantari A. S. Y., Mehrabani-Yeganeh H., Moradi M., Sanders A. H. and Devries A. 2010. Determining the
optimum replacement policy for Holstein dairy herds in Iran. Journal of Dairy Science, 80:477-487.
Kahi A. K. and Nitter G. 2004. Developing breeding schemes for pasture based dairy production systems in
Kenya I. Derivation of economic values using profit functions. Livestoc Production Science, 88: 161–177.
Korver S., Van Arendonk J. A. M and Koops W. J. 1985. A function for live weight change between two calving
in dairy cattle. Animal Production, 40: 233-241.
Mc Cullough D. A and Delorenzo M. A. 1996. Effect of price and management level on optimal replacement
and insemination decision. Journal of Dairy Science, 79: 242–253.
Miranda M. J. and Fackler P. L. 2002. Applied computational economics finance. MIT Press, Cambridge.
SAS Institute. 2001. SAS users guide: Statistics. Version 9.12. SAS Institute Inc., Cary, North Carolina.
Schultz R. J. and Gröhn Y. T. 2001. Comparison of economically optimized culling recommendations and actual
culling decisions of Finnish dairy cows. Preventive Veterinary Medicine, 49: 29–39.
Stewart H. M., Burnside E. B., Wilton J. W. and Pfeiffer W. C. 1977. A dynamic programming approach to
culling decisions in commercial dairy herds. Journal of Dairy Science, 60: 602–617.
Van Arendonk J. A. M. 1985a. A model to estimate the performance, revenues and costs of dairy cows under
different production and price situations. Journal of Agriculture System, 16: 157-189.
Van Arendonk J. A. M. 1985b. Studies on the replacement policies in dairy cattle II .Optimum policy and influence of changes in production and prices. Livestock Production Science, 13: 101–121.