استفاده از قانون بازده نزولی به ‌منظور تفکیک لیزین و متیونین مصرفی به نیازمندی های نگهداری و رشد در جوجه‌های گوشتی نر جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

در این مطالعه با استفاده از داده‌های آزمایشی برگرفته شده از مقالات معتبر بین‌المللی، کاربردی بودن مدل رشدی مونومولکولر در راستای فراهم نمودن تخمین‌هایی برای نیازمندی­های نگهداری و رشد به لیزین و متیونین در جوجه‌های نر جوان مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از رویه NLMixed برنامه آماریSAS  استفاده شد. جهت اعتبارسنجی مدل، از معیارهای متفاوتی از قبیل نحوه رفتار مدل در برازش داده‌ها، معیارهای آماری (ضریب تعیین و اشتباه معیار) و همچنین معنی‌دار بودن نیازهای برآورده شده توسط مدل از نظر بیولوژیکی استفاده شد. در مطابقت با نحوه رفتار مورد انتظار از مدل، متوسط راندمان استفاده از لیزین و متیونین در سطوح مصرفی پائین این اسیدهای آمینه در مقایسه با سطوح مصرفی بالاتر بیشتر بود و با افزایش سطح مصرف اسیدهای آمینه، این راندمان کاهش پیدا کرد. با توجه به توانایی مدل در برازش داده‌ها و همچنین مطابقت نزدیک بین تخمین‌های صورت گرفته توسط مدل و مقادیر گزارش شده توسط سایر محققین، نتایج نشان دهنده کاربردی بودن این مدل در راستای برآورد نیازمندی­های نگهداری و رشد به لیزین و متیونین در جوجه‌های گوشتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of the law of diminishing returns for partitioning lysine and methionine intake between maintenance and growth in young broiler chicks

نویسنده [English]

  • H. Darmani Kuhi
Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
چکیده [English]

In the study presented here, the scope of a reparameterized monomolecular model was extended in growing young male chicks to provide an estimate of their lysine and methionine requirements for maintenance and growth. The equation was used with the NLMixed procedure of SAS to estimate parameters and combine them to determine other biological indicators. A number of criteria were used to evaluate general goodness of fit of the model, including model behavior, biologically meaningful parameter estimates and statistical performance. The estimated maintenance requirements and the determined values of lysine and methionine requirements for protein accretion were in good agreement with values reported previously by other researchers. Average efficiency of recovering lysine and methionine were greatest at low intakes and decreased as intakes increased. In conclusion, results presented here showed the applicability of the monomolecular equation to predict the magnitude and direction of responses of growing young broilers to dietary lysine and methionine intake without making any initial assumptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broilers
  • Lysine
  • Methionine
  • Maintenance and growth requirements
  • The law of diminishing returns
Agnew R. E., Yan T., France J., Kebreab E. and Thomas C. 2004. Energy requirement and supply. Pages 11-20 in Feed into Milk. C. Thomas, ed. Nottingham University Press, Nottingham, UK.
Clark F. A., Gous R. M. and Morris T. R. 1982. Response of broiler-chickens to well-balanced protein mixtures. British Poultry Science, 23: 433–446.
Coleman R. A., Bertolo R. F., Moehn S., Leslie M. A., Ball R. O. and Korver D. R. 2003. Lysine requirements of pre-lay broiler breeder pullets: Determination by indicator amino acid oxidation. Journal of Nutrition, 133: 2826–2829.
Darmani Kuhi H., Kebreab E., Lopez S. and France J. 2003. A comparative evaluation of functions for the analysis of growth in male broilers. Journal of Agricultural Sciences, 140: 451-459.
Darmani Kuhi H., Kebreab E., Lopez S. and France J. 2004. A comparative evaluation of functions for describing the relationship between live-weight gain and metabolizable energy intake in turkeys. Journal of Agricultural Sciences, 142: 691-695.
Darmani Kuhi H., Porter T., Kebreab E., Lopez S. and France J. 2007. A comparative evaluation of functions for the analysis of growth in turkeys. Proceedings of the 16 th European Symposium on Poultry Nutrition., Strasbourg., France.,World’s Poultry Science Association, pp. 109- 111.
Darmani Kuhi H., Kebreab E., Lopez S. and France J. 2009. Application of the law of diminishing returns to estimate maintenance requirement for amino acids and their efficiency of utilization for accretion in young chicks. Journal of Agricultural Sciences, 147: 383–390.
Darmani Kuhi H., Rezaee F., Faridi A., France J., Mottaghitalab M. and Kebreab E. 2011. Application of the law of diminishingreturns for partitioning metabolizable energy and crude protein intake betweenmaintenance and growth in growing male and female broiler breeder pullets. Journal of Agricultural Sciences, 149: 385–394.
Darmani Kuhi H., Kebreab E. and France J. 2012. Application of the law of diminishing returns to partitioning metabolizable energy and crude protein intake between maintenance and growth in egg-type pullets. Journal of Applied Poultry Research, 21: 547-540.
D’Mello J. P. F. 1982. A comparison of two empirical methods of etermining amino acid requirements. World’s Poultry Science Journal, 38: 114–119.
Edwards H. M. III. and Baker D. H. 1999. Maintenance sulfur amino acid requirements of young chicks and efficiency of their use for accretion of whole body sulfur amino acids and protein. Poultry Science, 78: 1418–1423.
Edwards H. M. III., Fernandez S. R. and Baker D. H. 1999. Maintenance lysine requirement and efficiency of using lysine for accretion of whole-body lysine and protein in young chicks. Poultry Science, 78: 1412–1417.
Fatufe A. A., Timmler R. and Rodehutscord M.  2004. Response to lysine intake in composition of body weight gain and efficiency of lysine utilization of growing male chickens from two genotypes. Poultry Science, 83: 1314-1324.
Fatufe A. A. and Rodehutscord M. 2005. Growth, body composition, and marginal efficiency of methionine utilisation are affected by nonessential amino acid supplementation in male broiler chicken. Poultry Science, 84: 1584-1592.
Fisher C. and Morris T. R. 1970. The determination of the methionine requirement of laying pullets by a diet dilution technique. British Poultry Science, 11: 67–82.
Fisher C. 1998. Amino acid requirements of broiler breeders. Poultry Science, 77: 124-133.
Fitzhugh H. A. Jr. 1976. Analysis of growth curves and strategies for altering their shape. Journal of Animal Science, 42: 1036-1051.
Guevara V. R. 2004. Use of nonlinear programming to optimize performance response to energy dietary in broiler feed formulation. Poultry Science, 83: 147-151.
Gous R. M. and Morris T. R. 1985. Evaluation of a diet dilution technique for measuring the response of broiler chickens to increasing concentrations of lysine. British Poultry Science, 26: 147–161.
Kim J. H., Cho W. T., Yang C. J., Shin I. S. and Han I. K. 1997 a. Partition of amino acids for maintenance and growth of broilers. I. Lysine. Asian Australasian Journal of Animal Science, 10: 178-184.
Kim J. H., Cho W. T., Yang C. J., Shin I. S. and Han I. K. 1997 b. Partition of amino acids for maintenance and growth of broilers. II. Methionine. Australasian Journal of Animal Science, 10: 277-283.
Lister D., Cowen T. and McCance R. A. 1966. Severe under-nutrition in growing and adult animals. British Journal of Nutrition, 20: 633-639.
McCance R. A. 1960. Severe under-nutrition in growing and adult animals. 1. production and general effects. British Journal of Nutrition, 14: 59-73.
McDonald M. W. and Morris T. R. 1985. Quantitative review of optimum amino acid intakes for young laying pullets. British Poultry Science, 26: 253–264.
Morris T. R. 1989. The interpretation of response data from animal feeding trails. In Recent Development in Poultry Nutrition (Eds. D. J. A Cole & W. Haresign), pp. 1-11. London, UK: Butterworth.
National Research Council. 1994. Metabolic modifiers: effects on the nutrient requirement of food producing animals.Washington DC: NationalAcademy Press.
Parks J. R. 1982. A Theory of Feeding and Growth of Animal. Springer-Verleg, Berlin, Germany, 322 pages
Pasternak H. and Shalev B. A. 1983. Genetic-economic evaluation of traits in a broiler enterprise: reduction of food intake due to increased growth rate. British Poultry Science, 40:44-51.
Pencharz P. B. and Ball R. O. 2003. Different approaches to define individual amino acid requirements. Annual Review of Nutrition, 23: 101–116.
Pesti G. M. and Miller B. R. 1997. Modelling for precision nutrition. Journal of Applied Poultry Research, 6: 483-494.
Samadi F. and Liebert F. 2007a. Lysine requirement of fast growing chickens: effects of age, sex, level of protein deposition and dietary lysine efficiency. The Journal of Poultry Science, 44: 63–72.
Samadi F. and Liebert F. 2007b. Threonine requirement of slow-growing male chickens depends on age and dietary efficiency of threonine utilization. Poultry Science, 86: 1140–1148.
Samadi F. and Liebert F. 2008. Modelling the optimal lysine to threonine ratio in growing chickens depending on age and efficiency of dietary amino acid utilisation. British Poultry Science, 49: 45–54.
SAS. 2000. SAS/STAT User’s Guide, Version 8 Edition. SAS Inst. Inc., Cary, NC, USA.
Spillman W. J. and LangE. 1924. The Law of Diminishing Increment. Chicago, USA: World Book Co, 178 pages.
Talpaz H., De La Torre J. R., Sharpe P. J. H. and Hurwitz S. 1986. Dynamic optimization model for feeding broilers. Agricultural Systems, 20: 121-132.
Wiseman J. 1994. Nutrition and Feeding of Poultry.Nottingham, UK: Nottingham niversity Press, 306 pages.