دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-76 
تعیین بهترین وزن هنگام تولد بره‌های نژاد قره‌گل در رابطه با زنده‌مانی آنها تا سن شیرگیری

صفحه 53-63

فاطمه بحری بیناباج؛ مجتبی طهمورث پور؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ محمود وطن خواه