اثرات اسید آمینه متیونین و پودر سیر روی اجزای مختلف لاشه جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

در این تحقیق اثرات اسید‌آمینه متیونین و پودر سیر روی تولید لاشه و ترکیب آن مورد بررسی قرار گرفت. 540 قطعه جوجه‌ گوشتی یکروزه در قالب طرح کاملاً تصادفی در یک آزمایش فاکتوریل 3×3 در 9 تیمار و 4 تکرار با جیره‌های دارای سطوح مختلف متیونین شامل پایه (بدون متیونین افزودنی)، جیره نرمال درسطح NRC و جیره دارای متیونین در سطح 135% NRC و سطوح مختلف آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین تغذیه شدند. نتایج به‌دست آمده نشان داد که افزودن متیونین در سطح 135% NRC به جیره‌ها موجب افزایش وزن گوشت سینه شد (01/0P<). افزودن پودر سیر به جیره در مقایسه با شاهد منفی، گوشت سینه را بطور معنی‌داری (05/0P<) افزایش اما موجب کاهش معنی‌دار در چربی بطنی شد (01/0P<). از لحاظ اثرات متقابل متیونین و آنتی بیوتیک، بالاترین تولید چربی بطنی مربوط به تیمار دارای متیونین در سطح NRC و ویرجینیامایسین بوده و کمترین چربی بطنی مربوط به جیره پایه + پودر سیر بود (05/0P<). اثرات متقابل متیونین و آنتی بیوتیک روی درصد وزن ران معنی‌دار بود (05/0P<) و جیره‌های حاوی متیونین در سطح NRC + پودر سیر دارای بالاترین عملکرد بودند. استنتاج نهایی این است که استفاده از متیونین و پودر سیر به‌تنهایی و یا در ترکیب با یکدیگر موجب بهبود کیفیت لاشه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of methionine and garlic powder supplementation on broiler carcass cuts

نویسندگان [English]

  • M. Mottaghitalab 1
  • M. Golchin 2
1 Associate professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan
2 MSc graduated student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan
چکیده [English]

This study was conducted to investigate, effects of diets supplemented with methionine and/or garlic powder on performance and carcass composition of broiler chickens. 540 day-old broiler chicks in a completely randomized design with 3´3 factorial arrangement (9 treatments and 4 replication) were fed with different levels of methionine including basal diet (without methionine addition), diet containing methionine recommended by NRC as well as 135% NRC, and different levels of antibiotic. Chicken in 52 days of age were slaughtered and their carcass were analyzed. Addition of methionine at 135% NRC level in diets increased breasts muscle weight(P<0.01). Diets supplemented with garlic powder resulted in significantly high breast muscle weight as compared with negative control(P<0.05). Diets supplemented with Garlic powder leads to significant decrease in abdominal fat pad.Methionine ´ antibiotic interaction in BD+Met+GAR showed highest and BD+GAR appeared with lowest abdominal fat pad (P<0.05).Methionine antibiotic interaction resulted as lowest tight muscle weight (P<0.05). In conclusion results from present study demonstrated that beneficial effects of methionine and/or garlic powder for improvement of broiler carcass quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler
  • Carcass cuts
  • Garlic powder
  • Methionine
فقیهی، س. م. 1378. اثرات آنتی بیوتیک دردامپزشکی. یازدهمین کنگره دامپزشکی ایران. ایران. تهران. صص: 303-301.
سلطانی، ا. 1380. کاربرد های SAS در آنالیز آماری.  انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.166 صفحه.
Fisher C.1994. Use of amino acids to improve carcass quality of broiler. Feed Mix, 2(4): 17-20.
Hilcking D., Guenter W. and Jackson M. E. 1990. The effects of dietary methionine and lysine on broiler chicken performance and breast meat yields. Canadian Journal of Animal Science, 70: 673-678.
Horton G. M. J., Fennel M.J. and Parsad B. M. 1991.Effect of dietary garlic (Allium sativum) on performance, carcass composition and blood chemistry changes in broiler chickens. Canadian Journal of Animal Science, 71: 939-942.
Mottaghitalab M. 2000. Beneficial effects of garlic (Allium sativum ) as a growth promoter for broiler and its economic performance. WPC 2000. Monteral, Canada, August 20-25.
National Research Council (NRC). 1994. Nutrient requirement of poultry. 9th Revised Edition. Subcommittee on Poultry Nutrition. Committee on Animal Nutrition. Board on Agriculture. National Academy Press. Washington, D. C.
Neto M. G., Pesti G. M. and Bakalli R. I. 2000. Influence of dietary protein level on the broiler chickens response to methionine and betaine supplements. Poultry Science, 79: 1478-1484.
Ojano-Dirain C. P. and Waldroup P. W. 2002. Evaluation of lysine, methionine and threonine needs of broiler three to six week of age under moderate temperature stress.  International Journal of Poultry Science, 1 (1): 16-21.
Pesti G. M., Baklli R. I., Cervantes H. M. and Bafudo K. W. 1999. Studies on seduramicin and nutritional responses: 2. Methionine levels. Poultry Science, 78: 1170-1176.
Salmon R. E., Classen H. L. and McMillan R. K. 1983. Effect of starter and finisher protein on performance, carcass grade and meat yield of broilers. Poultry Science, 62: 837-845.
Schutte J. B., De Jone J., Smink W. and Pack M. 1997. Replacement value of Betaine for DL-methionine in male broiler chicks. Poultry Science, 76: 321-325.
Summers J. D., Leeson S. and Spratt D. 1998.Yield and composition of edible meat from male broiler as influenced by dietary protein level and amino acid supplementation. Canadian Journal of Animal Science, 68: 241-248.