برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید و تولیدمثل در گاومیش‌های بومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

3 دانشیار گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

در این تحقیق، ازرکورد زایش 4221 گاومیش بومی ایران متعلق به 621 گله که طی سال‌های 1372 تا 1389 به‌وسیله مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی جمع‌آوری شده بود برای برآورد وراثت‌پذیری و همبستگی‌های ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید شیر، مقدار چربی شیر، سن اولین زایش و فاصله بین اولین و دومین زایش با استفاده از مدل حیوانی تک صفته و دوصفته استفاده شد. بیشترین وراثت‌پذیری مربوط به صفت تولید شیر (01/0±46/0) و کمترین آن مربوط به فاصله بین دو زایش (29/0±01/0) برآورد شد. وراثت‌پذیری برآورد شده برای سن اولین زایش و مقدار چربی شیر در جمعیت مورد مطالعه به‌ترتیب 21/0±21/0 و 17/0±27/0 بود. همبستگی ژنتیکی مثبت و بالا بین صفات تولید شیر و مقدار چربی شیر (55/0) در این مطالعه نشان‌دهندۀ افزایش در مقدار چربی شیر به ‌ازای افزایش تولید شیر است. همبستگی ژنتیکی منفی و متوسط بین تولید شیر و سن اولین زایش (25/0-) بیانگر آن است که انتخاب ژنتیکی بر مبنای تولید شیر سبب کاهش سن اولین زایش می‌شود. با توجه به همبستگی ژنتیکی مثبت و بالای بین سن اولین زایش و فاصله بین اولین و دومین زایش (96/0) می‌توان نتیجه گرفت که انتخاب بر مبنای سن اولین زایش پایین می‌تواند سبب کاهش فاصله بین اولین و دومین زایش شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of genetic parameters for productive and reproductive traits in Iranian native buffaloes

نویسندگان [English]

  • M. Madad 1
  • N. Ghavi Hossein-Zadeh 2
  • A. A. Shadparvar 3
1 Graduated M.Sc student in Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
2 Assistant professor in Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
3 Aassociate professor in Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
چکیده [English]

In this study, calving records of 4221 Iranian native buffaloes from 621 herds which were collected by the Animal Breeding and Livestock Products Improvement Center of Iran from 2003 to 2010 were used to estimate heritability, genetic and phenotypic correlations between milk production, milk fat production, age at first calving and first calving interval using univariate and bivariate animal models. The highest and the lowest heritabilities were estimated for milk production (0.46±0.01) and first calving interval (0.01±0.29), respectively. Heritability estimates for age at first calving and milk fat production in the studied population were 0.21±0.21 and 0.27±0.17, respectively. Positive and high genetic correlation between milk yield and milk fat production (0.55) in this study indicated that milk fat increased along with increasing in milk production. Negative and medium genetic correlation between milk production and age at first calving (-0.25) indicated that genetic selection for milk production cause decrease in age at first calving. Positive and high genetic correlation between age at first calving and first calving interval (0.96) indicated that selection based on lower age at first calving cause reduced first calving interval.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animal model
  • Genetic and phenotypic correlations
  • Heritability
  • Buffalo
  • Productive and reproductive traits
اسداللهی س. 1389. برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید شیر و درصد چربی گاومیش‌های استان لرستان. دومین سمپوزیوم ملی گاومیش، اهواز، ایران.
توکلیان ج. 1387. نگرشی بر ذخایر ژنتیکی دام و طیور بومی ایران. ناشر موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. چاپ اول. ص 450.
حسن پور ک.، مرادی شهر بابک م.، صادقی م. و کیانزاد د. 1389. مقایسه روش­های مختلف برای تصحیح رکوردهای ناقص شیردهی و بسط آنها به رکورد کامل شیردهی در گاومیش. چهارمین کنگره علوم دامی کشور، کرج، ایران.
حسن پور ک.، مرادی شهر بابک م.، صادقی م. و کیانزاد د. 1391. مطالعه فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی گاومیش‌های ایران. مجله علوم دامی ایران، 43: 279-286.
زینوند م. ب.، فرهنگ‌فر ه.، امام جمعه کاشان ن. و جعفری خورشیدی ک. 1389. بررسی اثر عوامل محیطی و ژنتیکی بر صفات تولیدی توده گاومیش استان خوزستان. چهارمین کنگره علوم دامی کشور، کرج، ایران.
طاهری دزفولی ب.، نجاتی جوارمی ا.، عباسی م. ع.، فیاضی ج. و چمنی م. 1391. بررسی عملکرد و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید و تولیدمثلی گاومیش‌های استان خوزستان. مجله دامپزشکی ایران، 8: 45-53.
علاء نوشهر ف. و شادپرور ع. 1389. برآورد پارامترهای ژنتیکی تولید شیر و اجزا آن در گاو میش‌های ایران. چهارمین کنگره علوم دامی کشور، کرج، ایران.
Ahmad Z. and Qureshiand M. S. 2007. Oxidative stress and neurodegenerative disorders. Animal Reproduction Science, 106: 380–392.
Aspilcueta-Borquis R. R., Araujo Neto F. R., Baldi F., Bignardi A. B., Albuquerque L. G. and Tonhati H. 2010. Genetic parameters for buffalo milk yield and milk quality traits using Bayesian inference. Journal of Dairy Science, 93: 2195–2201.

Batra S. K. and Pandey R. S. 1983. Relative concentration of 13,14-dihydro-15 ketoprostaglandin F-2 alpha in blood and milk of buffaloes during the oestrous cycle and early pregnancy. Journal of Reproduction and Fertility, 67: 191–196.

Cassell B. G. and McDaniel B. T. 1983. Use of later records in dairy sire evaluation: a review. Journal of Dairy Science, 66: 1-10.
Food and Agriculture Organization (FAO). 2009. Retrieved May 26, 2013, from http://www.fao.org.
Gardner R. W., Smith L. W. and Park R. L. 1988. Feeding and management of dairy heifers for optimal lifetime productivity. Journal of Dairy Science, 71: 996–999.
Ghavi Hossein-Zadeh N. 2011. Estimation of genetic and phenotypic relationships between age at first calving and productive performance in Iranian Holsteins. Tropical Animal Health and Production, 43: 967-973.
Khan U. N., Dahlin A., Zafar A. H., Saleem M., Chaudhry M. A. and Philipsson J. 1999.  Sahiwal cattle in Pakistan: Genetic and environmental causes of variation in body weight and reproduction and their relationship to milk production. Animal Science, 68: 97-108.
Lailson M. P., Gonzalez A. A. T., Villagomez P. P., Berruecos- Villalobos J. M. and Vasquez C. G. 2005. Factors affecting milk yield and lactation curve fitting in the creole sheep of Chiapas-Mexico. Small Ruminant Research, 58: 265-273.
Marques J. R. F., Carvalko L. O. D. M., Ramos A. A., Costa N. A., Lourenco J. B., Moura- Carvalko L. O. D., Vale W. G., Barnabe V. H. and de Mattos J. C. A. 1994 Dry period in Brazilian buffaloes,  In: Proceedings of 4th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production 27-30 June. Brazil, PP. 404-406.
Meyer K. 2006. WOMBAT- Digging deep for quantitative genetic analyses by restricted maximum likelihood" In: Proceedings of the World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, 8, 2006, Belo Horizonte. Brazil. CD-ROM.
Mohamed M., Kawther A. M. and Khattab A. S. 1993. Genetic relationship of age and weight at first calving with first lactation milk yield in Egyptian bufalloes. Buffalo Bulletin, 12: 38-46.
Moioli B. and Borghese A. 2005 Buffalo Breeds and Management. Istituto Sperimentale per la Zootecnia. Animal, Monterotondo, Rome, Italy.
Naderfard H. R. and Qanemy A. W. 1997. Buffalo breeding in the Islamic Republic of Iran. In: Proceedings of the 5th World Buffalo Congress. Royal Palace Caserta, Italy.
Naserian A. A. and Saremi B. 2007 Water buffalo industry in Iran. Italian  Journal of Animal Sciences, 6: 1404-1405.
Nilforooshan M. A. and Edriss M. A. 2004. Effect of age at first calving on some productive and longevity traits in Iranian Holsteins of the Isfahan Province. Journal of Dairy Science, 87: 2130–2135.
Peeva T. 2002. Genetic improvement of buffaloes in Bulgaria, In: Proceedings of 1st Buffalo Symposium of Americas, Belém, Brazil, PP. 418–420.
Pirlo G., Miglior F. and Speroni M. 2000. Effect of age at first calving on production traits and on difference between milk yield returns and rearing costs in Italian Holsteins. Journal of Dairy Science, 83: 603–608.
Ramos A. A., Malhado C. H. M. and Carneiro P. L. S. 2006.Caracterização fenotípica e genética da produção de leite e do intervalo entre partos em bubalinos da Raça Murrah. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 41: 1261-1267.
Rosati A. and Van Vleck L. D. 1998. Estimation of genetic parameters for milk, fat, protein and mozzarella cheese production in the Italian river buffalo population, In: Proceedings of 6th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Armidale, New South Wales, Australia, PP. 459-462.
Rosati A. and Van Vleck L. D. 2002. Estimation of genetic parameters for milk, fat, protein and mozzarella cheese production for the Italian river buffalo Bubalus bubalis population. Livestock Production Science, 74: 185-190.
Salah-ud-Din. 1989. The genetic analysis of production and reproduction traits in Nili–Ravi buffaloes in Pakistan.  Ph.D. dissertation Ohio State University, USA.
Thevamanoharan K., Vandepitte W., Mohiuddin G. and Javed K. 2002. Animal model heritability estimates for various production and reproduction traits of Nili-Ravi buffaloes. International Journal of Agriculture and Biology, 4: 357-361.
Tonhati H., Humberto S. and Vasconcellos B.F. 1997. Genetic trends in a Murrah buffalo herd at Sao Paulo State, Brazil, In: Proceeding of 5th World Congress on Royal Palace, Caserta, Italy, 13-16 October.
Tonhati H., Cerón-Muñoz M. F., Oliveira J. A. and Duarte J. M. C. 2000a. Genetic parameters of milk production, fat and protein contents in buffalo milk. Brazililian Journal of Animal Science, 29: 2051-2056.

Tonhati H., Vasconcellos F. B. and Albuquerque L .G. 2000b. Genetic aspects of productive and reproductive traits in a Murrah buffalo herd in São Paulo, Brazil. Journal of Animal Breeding and Genetics, 117: 331-336.

Zullo A., Barone C. M. A., Zicarelli L. and Matassino D. 2007. An application of the integrative method for extending part lactation milk record in Mediterranean Italian buffalo reared in Caserta province. Italian  Journal of Animal Sciences, 6: 417-420.