تعیین بهترین وزن هنگام تولد بره‌های نژاد قره‌گل در رابطه با زنده‌مانی آنها تا سن شیرگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه علوم دامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد

چکیده

برای ارزیابی عوامل غیرژنتیکی مؤثر بر زنده‌مانی بره‌های قره‌گل از زمان تولد تا سن از شیرگیری، 6426 رکورد که بین سالهای 1370 تا 1387 در مرکز اصلاح نژاد قره‌گل سرخس جمع‌آوری شده بود بکار رفت. صفات مورد مطالعه شامل زنده‌مانی تجمعی در سنین تولد تا 14، 30، 60 و 90 روزگی بود. برای هر صفت، مدل خطی شامل اثرات سال و ماه تولد بره، نوع تولد، جنس بره، سن میش و متغیر کمکی وزن تولد بره (خطی و درجه دوم) بود. تجزیه و تحلیل آماری به کمک رویه GLM
نرم افزار آماری SAS انجام شد. بجز سن میش تمامی عوامل بر صفات مورد بررسی اثر معنی دار داشتند (01/0P<). میزان مرگ و میر تا سن از شیرگیری در کل گله، تک قلو و دو قلوها به‌ترتیب 8، 87/5 و 79/17 درصد بود. خطر نسبی مرگ، از زمان تولد تا 30 روزگی روند صعودی و بعد از آن روند نزولی داشت. در بره‌های نر و دوقلوها میزان مرگ و میر در مقایسه با ماده‌ها و تک‌قلوها بالاتر بود. میانگین وزن تولد تک‌قلوها 675/0±32/5 و دوقلوها 655/0±25/4 کیلوگرم بود. وزن تولد بهینه که در آن زنده‌مانی بیشینه بود در سنین تولد تا 14، 30، 60 و 90 روزگی در تک‌قلوها و دوقلوها به‌‌ترتیب 78/5 و 68/4، 88/5 و 86/4، 93/5 و 03/5، و 93/5 و 5 کیلوگرم بود. وزن تولد بهینه در سنین تولد تا 14، 30، 60 و 90 روزگی در بره‌های نر و ماده به‌ترتیب 9/5 و 4/5، 1/6 و 6/5، 4/6 و 6/5، و 9/5 و 5 کیلوگرم بود. پیشنهاد می‌شود که در نژاد قره گل برای بهبود زنده‌مانی، بجای انتخاب برای وزن تولد سنگین‌تر، انتخاب برای وزن تولد بهینه انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the best birth weight for survival to weaning in Karakul breed lambs

نویسندگان [English]

  • F. Bahri Binabaj 1
  • M. Tahmoorespur 2
  • A. A. Aslaminejad 2
  • M. Vatankhah 3
1 Ph.D student, Department of Animal Science, Faculty of agriculture, Ferdowsi University of Mashhad.
2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of agriculture, Ferdowsi University of Mashhad.
3 Associate Professor, Agriculture and Natural Resources Research Center, Shahrekord.
چکیده [English]

To study the effect of non-genetic factors on survival of Karakul lambs from birth to weaning age 6,426 records collected from year 1992 through 2009 were used. Traits under study were cumulative survival from birth to 14, 30, 60 and 90 days of age. For each trait a linear model fitted which included the factors of lambs' year and month of birth, type of birth, sex, age of dam and birth weight (as linear and quadratic covariates). The GLM procedure of SAS software was applied. All the factors except for age of dam had significant effects (P<0.001) on traits. Mortality to weaning age in total, single and twins were 8%, 5.87% and 17.79% respectively. Hazard ratio of death from birth to 30d of age had increasing trend and after that till weaning showed decreasing one. In males and twins hazard of death was higher compared to females and single lambs. Average birth weight in singles and twins were 5.32(0.67) and 4.25(0.65) kg respectively. Optimum birth weight in which survival would be maximum in 14, 30, 60 and 90 days of age in singles and twins were 5.78, 4.68; 5.88, 4.86; 5.93, 5.03 and 5, 5.93 kg respectively. Optimum birth weight in which survival would be maximum in 14, 30, 60 and 90 days of age in male and female lambs were 5.9, 5.4; 6.1, 5.6; 6.4, 5.6 and 5.9, 5 kg respectively. It can be suggested that in order to develop the survival of Karakul lambs we select lambs on the basis of the optimal birth weight instead of the higher one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Karakul breed
  • Lamb survival
  • Optimum birth weight
اسلمی‌نژاد ع ا.، ساقی د.، داشاب غ ر.، و ضابطیان م. 1390. ارزیابی عوامل محیطی موثر بر زنده‌مانی بره‌های بلوچی از تولد تا شیرگیری. پژوهش‌های علوم دامی ایران، (3)3: 292-296.
وطن‌خواه م.، مرادی شهربابک م.، نجاتی جوارمی ا.، میرایی آشتیانی ر.، و واعظ ترشیزی ر. 1388. تعیین اهداف اصلاحی و ضریب اقتصادی در گوسفند نژاد لری بختیاری تحت سیستم روستایی. پژوهش و سازندگی. 82: 17-25.
Ahmed A., Egwu G. O., Garba H. S. and Magaji A. A. 2010. Studies on risk factors of mortality in lambs in Sokoto, Nigeria. Nigerian. Veterinary Journal, 31: 56- 65.
Alexander G. 1988.What makes a good mother? Components and comparative aspects of maternal behavior in ungulates. Procceding of Australian Society of Animal Production, 17: 25– 41.
Bahri Binabaj F., Tahmurespour M., Aslaminejad A A. and Vatankhah M. 2013. The investigation of non-genetic factors affecting survival of Karakul lambs from birth to one year of age using linear and nonlinear models. Small Ruminant Research, 113(1): 34- 39.
Barazandeh A., Molaei Moghbeli S., Vatankhah M. and Ghavi Hossein-Zade N. 2012. Lamb survival analysis from birth to weaning in Iraninan Kermani sheep. Tropical Animal Health and Production, 44: 929- 934.
Borg R. C. 2007. Phenotypic and genetic evaluation of fitness characteristics in sheep under a range environment. Ph.D. dissertation, Virginia University.
Casellas J., Caja G., Such X. and Piedrafita J. 2007. Survival analysis from birth to slaughter of Ripollesa lambs under semi-intensive management. Journal of Animal Science, 85: 512– 517.
Daniels J. T., Hatfield P. G., Burgess D. E., Kott R. W. and Bowman J. G. P. 2000. Evaluation of ewe and lamb immune response when ewes were supplemented with vitamin E. Journal of Animal Science, 78: 2731- 2736.
Dickerson G. E. 1978. Animal size and efficiency: Basic concepts. Animal Production, 27: 367- 379.
Dwyer, C. M. 2003. Behavioral development in the neonatal lamb: Effect of maternal and birth-related factors. Theriogenology, 59: 1027– 1050.
Dwyer C. M. and Lawrence A.B. 2005. A review of the behavioral and physiological adaptations of hill and lowland breeds of sheep that favors lamb survival. Applied Animal Behavioral Science, 92: 235– 260.
Hatcher S., Atkins k. D. and Safari E. 2009. Phenotypic aspects of lamb survival in Australian Merino sheep. Journal of Animal Science, 87: 2781- 2790.
Heath N. E., Hinch G. N. and Thwaites C. J. 1984. Lactation performance and early lamb growth in Merino sheep selected for high and low weaning weight (ED), Reproduction in sheep (pp. 234- 236). Australian Academic Science, Canberra, Australia.
Kern G., Kemper N., Traulsen I., Henze C., Stamer E. and Krieter J. 2010. Analysis of different effects on longevity in four sheep breeds of Northern Germany. Small Ruminant Research, 90: 71- 74.
Kerslake J. I., Everett-Hincks J. M. and Campbell A. W. 2005. Lamb survival: A new examination of an old problem. Proceeding of Australian Society of Animal Production, 65: 13– 18.
Lopez-Villalobos N. and Garrick D. J. 1999. Genetic parameter estimates for survival in Romney sheep. Procceding of Australian Society of Animal Production, 58: 121- 124.
Mandal A., Prasad H., Kumar A., Roy R. and Sharma N. 2007. Factors associated with lamb mortalities in Muzaffarnagari sheep. Small Ruminant Research, 71: 273- 279.

Morris C. A., Hickey S. M. and Clarke J. N. 2000. Genetic and environmental factors affecting lamb survival at birth and through to weaning. New Zealand Journal of Agricultural Research, 43: 515- 524.

Nash M. L., Hungerford L. L., Nash T. G. and Zinn G. M. 1996. Risk factors for prenatal and postnatal mortality in lambs. Veterinary Research, 139: 64- 67.
Olivier W. J., Snyman M. A., Van Wyk J. B. and Erasmus G. J. 1998. Genetic parameter estimates for fitness traits in South African Merino sheep. Livestock Production Science, 56: 71- 77.
SAS, 2003. SAS OnlineDoc® Version 9.1. SAS Institute, Inc., Cary, NC, USA.
Sawalha R. M., Conington J. Brotherstone s. and Villanueva B. 2007. Analysis of lamb survival of Scottish Blackface sheep. Animal, 1: 151- 157.
Smith, G. M. 1977. Factors affecting birth weight, dystocia and pre-weaning survival in sheep. Journal of Animal Science, 44: 745- 753.
Southey B. R. Roodriguez-zas S. L. and Leymaster  K. A. 2001. Survival analysis of lamb mortality in a terminal sire composite population. Journal of Animal Science, 79: 2298- 2306.
Vatankhah M. and Talebi M. A. 2009. Genetic and non-genetic factors affecting mortality in Lori-Bakhtiari lambs. Asian-Australasian Journal of Animal Science, 22(4): 459- 464.
Vermorel M. and Vernet J. 1986. Major factors affecting thermogenesis and cold resistance of newborn lambs. Factors affecting the survival of newborn lambs. In: A seminar in the CEC program of coordination of agricultural research 22-23 Jan, Brussels, pp. 35- 47.
Yapi C. V., Boylan W. J. and Robinson R. A. 1990. Factors associated with causes of pre-weaning lamb mortality. Preventive Veterinary Medicine, 10: 145- 152.