اثر شمار سلول‌های سوماتیک بر صفات تولیدی و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر گاوهای هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

کاهش تولید شیر روزانه در ارتباط با افزایش شمار سلول‌های بدنی تا 600,000 میلی‌لیتر سلول با استفاده از رکوردهای ماهانه جمع‌آوری شده برای یک دوره 9 ساله (1381-1389) نخستین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین ایران در 159 گله مختلف برآورد شد. داده‌های مورد استفاده شامل 181226 رکورد حاصل از 21469 گاو بود. بر اساس نتایج این تحقیق، افزایش نمره سلول‌های بدنی از 1 تا 5 و بالاتر، متوسط شیر تولیدی روزانه را تا 300/1 کیلوگرم (04/0 تولید روزانه) کاهش و متوسط درصد چربی و پروتئین روزانه را، به ترتیب تا 14/0 و 08/0 درصد افزایش داد. در این مطالعه همچنین پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی با استفاده از یک مدل روز آزمون رگرسیون تصادفی چند صفتی برآورد شدند. وراثت‌پذیری‌های 305 روز شیردهی برای شیر تولیدی، درصد چربی و پروتئین، به ترتیب 40/0، 39/0 و 69/0 برآورد شد. وراثت‌پذیری‌های روزانه کمتر از آن برای کل دوره شیردهی (305 روز) بوده و از 08/0 تا 297/0 برای شیر تولیدی، 054/0 تا 123/0 برای درصد چربی و 044/0 تا 286/0 برای درصد پروتئین متغیر بود. حداکثر مقدار همبستگی‌های ژنتیکی و محیط دائمی بین درصد چربی و پروتئین مشاهده شد (60/0>).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of somatic cell counts on the production traits and estimation of genetic parameters for milk yield traits of Holstein cows

نویسندگان [English]

  • Kh. Kheirabadi 1
  • S. Alijani 2
1 Graduated M.Sc. student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Tabriz University
2 Academic Staff in Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Tabriz University
چکیده [English]

The reduction in milk yield on test day associated with somatic cell count up to 600 000 cells/ml using monthly cow’s-records collected for a 9-year period (2002-2010) on primiparous Iranian Holstein cows in 159 different herds was studied. The used dataset included 181226 records from 21469 cows. According to the results of this study, the increase in somatic cell score from 1 to 5 and above could resulted to reduction in average daily milk yield by 1.300 kg (0.04) and increasing of average daily fat and protein percentage by 0.14 and 0.08 %, respectively. Additionally in this study genetic parameters of production traits were estimated by a multi-trait random regression test-day model. Heritabilities of 305-d lactation for milk yield, fat and protein percentage 0.40, 0.39, and 0.69, respectively were estimated. Heritabilities of daily yields were lower than that for complete lactation (305-d) and varied from 0.08 to 0.297 for milk yield, 0.054 to 0.123 for fat percentage, and 0.044 to 0.286 for protein percentage. The highest value of genetic and permanent environmental correlations was observed between fat and protein percentage (0.60<).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic parameters
  • Production traits
  • Somatic cell score
اردلان فر م.، حسنی س.، زره داران س. و صیاد نژاد م. ب. 1389. برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گاوهای شیری آمیخته ایران. مجله علوم دامی ایران، 41: 215-221.
تیموریان م.، اسلمی‌نژاد ع. الف. و طهمورث پور م. 1390. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین. نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران، 3: 179-184.
سید دخت ع.، اسلمی‌نژاد ع الف.، طهمورث پور م.، نعیمی پور ح.، مهدوی م. و ظابطیان حسینی م. 1391. برآورد روند ژنتیکی صفت تولید شیر 305 روز گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی. تحقیقات تولیدات دامی، 1: 9-18.
صاحب هنر م.، مرادی شهربابک م.، میرائی آشتیانی س. ر. و صیادنژاد م. ب. 1389. برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی و تعیین برخی عوامل تاثیرگذار بر آن در گاوهای هلشتاین ایران. مجله علوم دامی ایران،41: 173-184.
مقدس زاده اهرابی س.، اسکندری نسب م. پ.، علیجانی ص. و عباسی م. ع. 1384. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر و چربی در گاوهای هلشتاین با استفاده از رکوردهای روز آزمون. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 12: 7-16.
Abdullahpour R., Shahrbabak M. M., Nejati-Javaremi A. and Vaez Torshizi R. 2010.Genetic analysis of daily milk, fat percentage and protein percentage of Iranian first lactation Holstein cattle. World Applied Science Journal, 10:1042-1046.
Ali T. E. and Schaeffer L. R. 1987.Accounting for covariances among test day milk yields in dairy cows. Canadian Journal of Animal Science, 67: 637-644.
Carlén E., Strandberg E. and Roth A. 2004. Genetic parameters for clinical mastitis, somatic cell score, and production in the first three lactations of Swedish Holstein cows. Journal of Dairy Science, 87: 3062-3070.
De Roos A. P. W., Harbers A. G. F. and De Jong G. 2001.Random regression test-day model in the Netherlands. Interbull Bulletin, 27: 155-158.
Emanuelson U., Danell B. and Philipsson J. 1988. Genetic parameters for clinical mastitis, somatic cell counts, and milk production estimated by multiple-trait restricted maximum likelihood. Journal of Dairy Science, 71: 467-476.
Hammami H., Rekik B., Soyeurt H., Ben Gara A. and Gengler N. 2008.Genetic parameters for Tunisian Holsteins using a test-day random regression model. Journal of Dairy Science, 91: 2118-2126.
Heringstad B., Klemetsdal G. and Ruane J. 2000. Selection for mastitis resistance in dairy cattle: a review with focus on the situation in the Nordic countries. Livestock Production Science, 64: 95-106.
Hortet P., Beaudeau F., Seegers H. and Fourichon C. 1999. Reduction in milk yield associated with somatic cell counts up to 600000 cells/ml in French Holstein cows without clinical mastitis. Livestock Production Science, 61: 33-42.
Jakobsen J. H., Madsen P., Jensen J., Pedersen J., Christensen L. G. and Sorensen D. A. 2002. Genetic parameters for milk production and persistency for Danish Holsteins estimated in random regression models using REML. Journal of Dairy Science, 85: 1607-1616.
Jamrozik J. and Schaeffer L. 1997. Estimates of genetic parameters for a test day model with random regressions for yield traits of first lactation Holsteins. Journal of Dairy Science, 80: 762-770.
JamrozikJ., Schaeffer L. and Jansen G. 2000.Approximate accuracies of prediction from random regression models. Livestock Production Science, 66: 85-92.
Juozaitiene V.,and Juozaitis A. 2005. The influence of somatic cell count in milk on reproductive traits and production of Black-and-White cows. Veterinarski arhiv, 75: 407-414.
Juozaitiene V., Juozaitis A. and Micikeviciene R. 2006.Relationship between somatic cell count and milk production or morphological traits of udder in Black-and-white cows.Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 30: 47-51.
Khodaei Ashan S., Ozkan M., and Alijani S. 2011. Breeding value estimation for Iranian Holsteins through using random regression and test day records model. Scholar Research Library, 2: 408-416.
Kirkpatrick M., Lofsvold D. and Bulmer M. 1990.Analysis of the inheritance, selection and evolution of growth trajectories. Genetics, 124: 979-993.
Lidauer M. and Mäntysaari E. A. 1999. Multiple trait reduced rank random regression test-day model for production traits. Interbull Bulletin, 22: 74-80.
Misztal I., Tsuruta S., Strabel T., Auvray B., Druet T. and Lee D. 2002. BLUPF90 and related programs (BGF90). Proc. 7th World Congr.Genet.Appl. Livest.Prod., Montpellier, France.CD-ROM communication, 28:07.
Mrode R. and Swanson G. 2003.Estimation of genetic parameters for somatic cell count in the first three lactations using random regression. Livestock production science, 79: 239-247.
Němcová E., Štípková M., Zavadilová L., Bouška J. and Vacek M. 2007. The relationship between somatic cell count, milk production and six linearly scored type traits in Holstein cows. Czech Journal of Animal Science, 52: 437-446.
Olori V. E., Hill W. G., McGuirk B.J. and Brotherstone S. 1999. Estimating variance components for test day milk records by restricted maximum likelihood with a random regression animal model. Livestock Production Science, 61: 53-63.
Pool M. H., Janss L. L. G. and Meuwissen T. H. E. 2000.Genetic parameters of Legendre polynomials for first parity lactation curves. Journal of Dairy Science, 83: 2640-2649.
Pösö J., Mäntysaari E. A. and Kettunen A. 1996. Estimation of genetic parameters of test day production in Finnish Ayrshire cows. Interbull Bulletin, 14: 124-134.
Rajčević M., Potočnik K. and Levstek J. 2003.Correlations between somatic cells count and milk composition with regard to the season. Agriculturae Conspectus Scientificus, 68: 221-226.
Reents R., Jamrozik J., Schaeffer L. R. and Dekkers J. C. M. 1995. Estimation of genetic parameters for test day records of somatic cell score. Journal of Dairy Science, 78: 2847-2857.
SAS Institute Inc. 2003. SAS 9.1.3 Help and documentation, Cary, NC: SAS Institute Inc.
Schaeffer L. R. and Dekkers J. C. M. 1994.Random regression in animal models for test-day production in dairy cattle. Proc. 5th World Congress of Genetics Applied to Livestock Production. Guelph, Ontario, Canada 18: 443-446.
Shadparvar A. A. and Yazdanshenas M. S. 2005.Genetic parameters of milk yield and milk fat percentage test-day records of Iranian Holstein cows. Asian-Australian Journal of Animal Science,18: 1231-1236.
Strabel T., PtakE., Szyda J. and Jamrozik J. 2004. Multiple-lactation random regression test-day model for Polish Black and White cattle. Interbull Bulletin, 32: 133-136.
Swalve H.H. 1995. The effect of test day models on the estimation of genetic parameters and breeding values for dairy yield traits. Journal of Dairy Science, 78: 929-938.
Tijani A., Rgayai B., Hammami H., Gillon A. and Gengler N. 2010. Estimation of genetic parameters for test day milk yields of Moroccan Holstein cows using random regression test day model. Proceedings of the 9th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. German Society for Animal Science.
Van der Werf J. H. J., Goddard M. E. and Meyer K. 1998. The use of covariance functions and random regressions for genetic evaluation of milk production based on test day records. Journal of Dairy Science, 81: 3300-3308.
Weller J. I., Saran A. and Zeliger Y. 1992. Genetic and environmental relationships among somatic cell count, bacterial infection, and clinical mastitis. Journal of Dairy Science, 75: 2532-2540.
Wilmink J. B. M. 1987. Adjustment of test-day milk, fat and protein yield for age, season and stage of lactation. Livestock Production Science, 16: 335-348.
Zavadilová L., Wolf J., Štípková M., Němcová E. and Jamrozik J. 2011. Genetic parameters for somatic cell score in the first three lactations of Czech Holstein and Fleckvieh breeds using a random regression model. Czech Journal of Animal Science, 56: 251-260.