اثر ترکیب جیره و وزن شروع پروار بر رشد بدن و ترکیبات لاشه بره‌های نر نژاد مغانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

این تحقیق جهت بررسی اثر جیره و وزن شروع پروار بر رشد بدن در مقاطع مختلف دوره پروار و ترکیبات لاشه بره‌های نر نژاد مغانی اجرا شد. بدین منظور 36 راس بره نر مغانی در سه گروه وزنی (سبک، متوسط و سنگین وزن)، با دو نوع جیره (یونجه- کنسانتره به نسبت 70 و 30 (جیره 1) و 30 و 70 (جیره 2) تا کسب وزن زنده 55 کیلوگرم پروار شدند. برای کنترل مقدار خوراک مصرفی روزانه و جمع‌آوری باقیمانده، بره‌ها در قفس‌های انفرادی مستقر شدند. جیرۀ با کنستانتره بیشتر نسبت به جیرۀ با علوفه بیشتر اثر مطلوب‌تری بر وزن بدن در تمام مراحل پرواری و نیز اضافه وزن روزانه داشت (0۵/0>P). تفاوت معنی‌داری بین اضافه وزن روزانه بره‌های سنگین وزن (112 گرم) نسبت به بره­های سبک وزن (153 گرم) مشاهده شد (0۵/0>P). جیره مصرفی اثر معنی‌داری بر راندمان لاشه، وزن لاشه گرم، لاشه سرد، دنبه و وزن جگر (0۵/0>P) و نیز بر درصد نسبت وزن دنبه به لاشه داشت (0۵/0>P). همبستگی منفی بین وزن دنبه با اجزای مختلف لاشه به‌ویژه با قسمت‌های با ارزش آن (ران، راسته، سینه و سردست) وجود داشت. بطورکلی مصرف مواد کنسانتره‌ای بیشتر باعث افزایش ذخایر چربی دنبه شد. پروار بره‌های نر مغانی در وزن کم، با اضافه وزن روزانه بیشتر ولی در سنین بالاتر با ذخیره بیشتر چربی همراه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of diet composition and fattening start weight on body growth and carcass compositions of Moghani male lambs

نویسندگان [English]

  • S. Sadeghi 1
  • S. A. Rafat 2
  • J. Shodja 3
1 MSc Student in the Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
2 Associate Professor in the Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
3 Professor in the Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
چکیده [English]

This experiment was conducted to investigate the effect of diet and fattening start weight on body growth in the different stages of the fattening periods and carcass compositions of Moghani male lambs. For this purpose, 36 heads of Moghani male lambs with three weights classes (Light, medium and heavy weight) were used with two diets (alfalfa to concentrate ratio of 70 to 30 (diet 1) and 30 to 70 (diet 2)) were fattening up to the time which their weights were 55 kg. The lambs were placed in individual cages for control the amount of feed daily intake and residual collected. The diets of high concentrate compared with diet of high forage were more favorable effect on body weight during the fattening at all stages and also daily weight gain (P<0.05). The significant difference was between heavy weight lambs (112 g/day) with light weight lambs (153 g/day) on daily weight gain (P<0.05). The diet had significant effect on carcass efficiency, hot and cold carcass weight, fat-tail weight and liver weight (P<0.05) and also percentage of fat-tail weight to carcass weight ratio (P<0.05). Negative correlation existed between fat-tail weight with different component of the carcass, especially with its valuable parts (leg, sirloin, breast and shoulder). Generally, high concentrate intake caused increase of fat-tail stores. Fattening with low weight increased daily weight gain, but in higher age was associated with fat stores in Moghani male lambs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carcass compositions
  • Concentrate to forage ratio
  • Fattening start weight
  • Growth rate
  • Moghani sheep
شجاع ج
.، جانمحمدی ح.، تقی زاده ا.، و پیرانی ن. 1379 . تأثیر تغذیه سطوح مواد مغذی پیشنهادی و پایین تر بر عملکرد و
. 21-15 :
خصوصیات لاشه بره های پرواری گوسفند قزل. مجله دانش کشاورزی، 10
شهرکی ف
. 1380 . بررسی توان پرواری گوسفندان نائینی با استفاده از سطوح انرژی و اندازه گیری ضریب هضمی جیر هها.
.
گزارش نهایی طرح های تحقیقات جهاد کشاورزی، نشریه شماره 198
صادقی س
.، رافت ع.، و حاجی حسینلو ع. 1391 . اثر الگوی رشد روی صفات رشد و لاشه گوسفند. مجله دامداران ایران،
.13:30-34
ضمیری م ج
.، و ایزدیفرد ج. 1372 . رابطه بین وزن دنبه با ابعاد ظاهری دنبه و بعضی از ویژگیهای لاشه در گوسفندان مهربان و
.
 
89- قزل. ویژه نامه سمینار پرورش و اصلاح نژاد گوسفند و بز. امور دام و آبزیان، 86
نیکخواه ع
. 1372 . درصد چربی قابل جدا کردن در لاشه گوسفندان ایرانی در مقایسه با گوسفندان خارجی. مجله امور دام و
.12-15 :
آبزیان، 5
Atefi A., Shodja J., Rafat S.A. and Jahani Maleki Y. 2012. Growth performance and carcass characteristics of
Iranian fat-tailed crossbred lambs. Livestock Research for Rural Development, 24 (2).
Christodoulou V., Bampidis V.A., Sossidou E. and Ambrosiadis J. 2007. Evaluation of Florida sheep for growth
and carcass traits. Small Ruminant Research, 70: 239-274.
Donovan P.B. 1984. Compensatory gain in cattle and sheep. Common –wealth Bureau of Nutr. Nutr Ab. Se pp
12-17.
Gokdal O. Aygun T. Bingol M. and Karakus F. 2003. The effects of docking on performance and carcass
characteristics of male Karakas lambs. South African Journal of Animal Science, 33 (3): 185-192.
Macit M. 2002. Growth and carcass characteristics of male Comb of the Morkaraman breed. Small Ruminant
Research, 43: 191-194.
McClelland T.H. and Russel A.J.F. 1972. The distribution of body fat in Scottish Blackface and Finnish
Landrace lambs. Animal Production, 15: 301.
Murry D.M. and Slezacek O. 1976. Growth rate and its effect on empty body weight, carcass weight and
dissected carcass composition of sheep. Journal of Agriculture Science, 87: 171-179.
National Research Council (NRC). 1985. Nutrient requirements of sheep. Sixth rev. ed. National Academy
Vpress, Washington, DC, USA.
Negussie E. Rottmann O.J. Pirchner F. and Rege J.E. 2003. Patterns of growth and partitioning of fat depots in
tropical fat-tailed Menz and Horro sheep breeds. Meat Science, 64:491.
Okuyan M.R., Elicin A., Erkus A. and Zincirlioglu M. 1979. Studies on flattening performance carcass quality
and prime cost of Akkaraman lambs subjected to intensive feeding of different ages. Turkish Journal of
Veterinary and Animal Sciences, 4: 30-35.
Pesti G., Miller B.Y. and Hargrave J. 1992. User-Friendly Feed Formulation, Done Again (UFFDA). University
of Georgia USA.
Santos-Silva J., Mendes I.A. and Bessa R.I.B. 2002. The effect of genotype, feeding system and slaughter weight
on the quality of light lambs: Growth, carcass composition and meat quality. Livestock Production Science,
76: 17-25.
Searle T.W., Graham N.M. and Donnelly J.B. 1982. The effects at plane of nutrition on the body composition of
two breeds of weaner sheep fed a high protein diet. Journal of Agriculture Science, 98: 241-249.
Selaive–Villarroel A.B., Maciel M.B. and Manzoni de Oliveira N. 2008. Effect of weaning age and weight on
lamb growth rate of Morada Nova breed raised in a tropical extensive production system. Journal of Ciência
Rural, 38:784-788.
Thompson J.M., Butterfield R.M. and Perry D. 1995. Food intake, growth and body composition in Australian
Merino Sheep selected for high and low weaning weight. Partitioning of dissected and chemical fat in the body. Animal Production, 40: 395-401.