اثرات آنتی‌بیوتیک، پروبیوتیک، پری‌بیوتیک و مولتی آنزیم در جیره‌های پلت شده بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه تغذیه و فیزیولوژی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

4 کارشناس مجتمع مرغ لاین بابل کنار

چکیده

به‌منظور بررسی اثرات آنتی‌بیوتیک، پروبیوتیک، پری‌بیوتیک و مولتی آنزیم در جیره‌های پلت شده بر عملکرد جوجه‌هایگوشتی و خصوصیات لاشه، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 10 تیمار، 4 تکرار و 20 قطعه جوجه یکروزه نر گوشتی سویه آرین در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1) تیمار شاهد، 2) جیره حاوی اکسی‌تتراسایکلین (g/kg 1) در 21 روز اول، 3) افزودن لینکومایسین و اسپکتومایسین (g/L 75/0) در آب آشامیدنی تا سن 5 روزگی، 4) پروبیوتیک (g/kg 1)، 5) پری‌بیوتیک (g/kg 1)، 6) مولتی‌آنزیم (g/kg 5/0)، 7) لینکومایسین و اسپکتومایسین در آب آشامیدنی برای 5 روز اول و سپس پروبیوتیک، 8) پروبیوتیک و پری‌بیوتیک، 9) پروبیوتیک و مولتی‌آنزیم و 10) پری‌بیوتیک و مولتی‌آنزیم بودند. وزن جوجه‌ها در تمامی هفته‌ها در تیمارهای آزمایشی بیشتر از شاهد بود (05/0>P). تیمارهای حاوی مولتی‌آنزیم به تنهایی یا همراه با پروبیوتیک و پری‌بیوتیک بیشترین وزن را داشتند. اثر تیمارهای آزمایشی بر خوراک مصرفی در هفته‌های مختلف در مقایسه با شاهد معنی‌دار نبود (05/0<P). جوجه‌هایی که از مولتی­آنزیم استفاده نمودند کمترین ضریب تبدیل غذایی را تا سن 35 روزگی داشتند. تیمارهای آزمایشی اثر معنی‌داری بر درصد لاشه، بال، ران، سینه و پشت نداشتند (05/0<P)، اما درصد چربی حفره بطنی تحت تأثیر افزودنیها قرار گرفت (05/0>P). بیشترین درصد چربی مربوط به گروه مولتی‌آنزیم و گروه آنتی‌بیوتیک بود. استفاده توأم پروبیوتیک یا پری‌بیوتیک به همراه مولتی‌آنزیم تا سن 21 روزگی وزن بدن را نسبت به سایر گروه‌ها بیشتر افزایش داد اما پس از آن، استفاده آنها به همراه مولتی‌آنزیم اثر بیشتری نسبت به تیمار مولتی‌آنزیم نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of antibiotic, probiotic, prebiotic and multi-enzyme in pelleted diet on the performance of broilers

نویسندگان [English]

  • K. Yousefi-Kelarikolaei 1
  • M. Mohiti-Asli 2
  • S. A. Hosseini 3
  • H. Yousefi-Kelarikolaei 4
1 PhD student, Department of Animal Science, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Assistant professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Assistant professor, Department of Nutrition and Physiology, Animal Science Research Innstitute, Karaj, Iran
4 Technician of Babolkenar pure line complex
چکیده [English]

In order to study the effects of antibiotic, probiotic, prebiotic and enzyme in pelleted diet on performance and carcass characteristics of broiler chickens, an experiment was conducted as completely randomized design using 10 treatments, 4 replicates and 20 1-day-old male Arian broiler chickens in each. The experimental treatments were: 1) control, 2) diet supplemented with oxytetracycline (1 g/kg) for the first 21 days, 3) lincomycin-spectinomycin (0.75 g/L) in drinking water up to 5 days old, 4) probiotic (1 g/kg), 5) prebiotic (1 g/kg), 6) multi-enzyme (0.5 g/kg), 7) lincomycin-spectinomycin in drinking water within first 5 days and then probiotic, 8) probiotic(1 g/kg) and prebiotic(1 g/kg), 9) probiotic(1 g/kg) and multi-enzyme (0.5 g/kg), and 10) prebiotic (1 g/kg) and multi-enzyme (0.5 g/kg). Body weight of broilers at any week of age was higher in experimental treatments than in the control (P<0.05). Broilers fed either diet supplemented with multi-enzyme or combination of multi-enzyme and probiotic or prebiotic had highest body weight among the treatments. Broilers received multi-enzyme in the diet had lower feed conversion ratio up to 35 day of age. Experimental diets had no effect on relative weights of carcass, wings, thigh, breast and back (P>0.05), although abdominal fat pad was affected (P<0.05). The most abdominal fat was corresponded to multi-enzyme and antibiotic groups. Feeding multi-enzyme in combination with probiotic and prebiotic increased body weight of broiler up to 21 day of age but after this age the combination had no more effect than multi-enzyme alone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic
  • Broiler chicken
  • Enzyme
  • Performance
  • Prebiotic
  • probiotic
شریعتمداری ف
. و محیطی اصلی م. 1387 . افزودنیهای خوراک دام، طیور و آبزیان. تألیف، چاپ اول، مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه تربیت مدرس،
413 ص.
شریفی س
. د.، تواضعی ا.، خادم ع. ا. و برین ع. 1389 . اثر سطوح مختلف چربی و نوع افزودنی (آنتی بیوتیک و پروبیوتیک ) بر
.20-11 :
صفات بیوشیمیایی خون و عملکرد جوجه های گوشتی. تولیدات دامی، 12
فاضلی نسب م
.، شریعتمداری ف.، حسینی س. ع. و محیطی اصلی م. 1387 . اثرات آنزیم، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر عملکرد
.
و قابلیت هضم مواد مغذی در جوج ههای گوشتی. سومین کنگره علوم دامی کشور، 167
مدیر صانعی م
.، فرخوی م. و کیایی س. م. م. 1381 . مقایسه اثر افزودن آنتی بیوتیک و پروبیوتیک به عنوان محرک رشد به
.66-61 :
جیره غذایی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی. مجله تحقیقات دامپزشکی، 57
ممتازان ر
. مروج ح.، زاغری م.، منصوربهمنی م. 1390 . اثر استفاده همزمان پروبیوتیک و مولتیآنزیم (پری مالاک و کمین) بر
.
 
32-18 : عملکرد جوجه های گوشتی با جیره های بر پایه گندم و جو. دامپزشکی (پژوهش و سازندگی)، 25
Choct M., Hughes R. J. and Bedford M. R. 1999. Effects of a xylanase on individual bird variation, starch
digestion throughout the intestine and ileal and caecal volatile fatty acid production in chickens fed wheat.
British Poultry Science, 40: 419-422.
Cowieson A. J., Acamovic T. and Bedford M. R. 2000. Enzyme supplementation of diets containing
 
Camelina
sativa
meal for poultry. British Poultry Science, 41: 689-690.
Crawford J. S. 1979. Probiotics in animal nutrition. Proceedings of the Arkansas Nutrition Conference,
Arkansas, USA, pp. 45–55.
Dibner J. J. and Richards J. D. 2005. Antibiotic growth promoters in agriculture: History and mode of action.
Poultry Science, 84:634-643.
Eyssen H. and DeSomer P. 1963. Effect of antibiotics on growth and nutrient absorption of chicks. Poultry
Science, 42: 1373-1379.
Gilliland S. E., Nelson C. R. and Maxwell C. 1985. Assimilation of cholesterol by
 
Lactobacillus acidophilus.
Applied Environmental Microbiology, 49: 377-381.
Jin L. Z., Ho Y. W., Abdullah N. and Jalaludin S. 1997. Probiotic in poultry: modes of action. Worlds Poultry
Science, 53: 351-368.
Kannan M., Karunakaran R., Balakrishnan V. and Prabhakar T. G. 2005. Influence of prebiotic supplementation
on lipid of broilers. International Journal of Poultry Science, 4: 994-997.
Lesson S., Caston L., Kiaei M. M. and Jones R. 2000. Commercial enzymes and their influence on broiler fed
wheat or barley. Journal of Applied Poultry Research, 9: 242-251.
Peric L., Kovcin S., Stancev V. and Milosevic N. 2002: Effect of enzymes on broiler chick performance.
Buletinul USAMV, 57: 245-249.
Peri
 
ć L., Zikić D. and Lukić M. 2009. Application of alternative growth promoters in poultry production.
Biotechnology in Animal Husbandry, 25: 387-397.
Prescott J. F. and Baggot J. D. 1993. Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine, Ames, IA: Iowa State
University Press. 2nd ed, pp. 564-565.
Shinde N. S., Baramase B. S., Ambulkar D. R. and Rekhate D. H. 2005. Effect of probiotic and enzymes
supplementation on the performance of broilers. Proceedings of XXIII Annual Conference and National
Symposium of Indian Poultry Science, 161: 83-84.
Waldroup P. W., Fritts C. A. and Yan F. 2003. Utilization of Bio-Mos mannanoligosaccharide and Bioplex
copper in broiler diets. International Journal of Poultry Science, 2: 44-52.
Yang Y., Iji P. A. and Choct M. 2009. Dietary modulation of gut microflora in broiler chickens: a review of the
role of six kinds of alternatives to in-feed antibiotics. World's Poultry Science Journal, 65: 97-114.
Yang Y., Iji P. A., Kocher A., mikkelsen L. L. and Choct M. 2008. Effects of dietary mannanoligosccharide on
growth performance, nutrient digestibility and gut development of broilers given different cereal-based diets.
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 92: 650-659.
Yeo J. and Kim K. 1997. Effect of feeding diets containing an antibiotic, a probiotic or yucca extract on growth and intestinal urease activity in broiler chicks. Poultry Science, 76: 381-385.