اثر سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید به روش دو روز مصرف دو روز استراحت برعملکرد، کیفیت لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه بلدرچین‌های ژاپنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام

2 دانشیار گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

این پژوهش به‌منظور ارزیابی اثر زیلپاترول هیدروکلراید بر جوجه بلدرچین‌های ژاپنی در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. 128 جوجه بلدرچین نر 26 روزه به 4 تیمار و 4 تکرار و 8 پرنده در هر تکرار تقسیم‌بندی شدند. پرنده‌ها از روز 26 تا روز 47 دوره پرورش با جیره‌های حاوی سطوح 0، 200/0، 225/0 و 250/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن زنده زیلپاترول هیدروکلراید تغذیه شدند (دو روز مصرف، دو روز عدم مصرف). پس از 47 روز مصرف زیلپاترول هیدروکلراید، دو پرنده به‌ازای هر تکرار برای خونگیری، کشتار شدند. در ادامه پس از سه روز عدم مصرف زیلپاترول (در 50 روزگی) دو پرنده به‌ازای هر تکرار برای تفکیک و آنالیز شیمیایی لاشه کشتار شدند. نتایج نشان داد که میانگین ضریب تبدیل غذایی در پرنده‌های دریافت کننده زیلپاترول هیدروکلراید نسبت به شاهد به طور معنی‌داری بهبود یافت (05/0P<)، ولی اضافه وزن روزانه یا مصرف خوراک تفاوت معنی‌داری نشان نداد (05/0P>). اگرچه درصد چربی محوطه شکمی با مصرف زیلپاترول هیدروکلراید کاهش نشان داد، اما این کاهش از نظر آماری معنی‌دار نبود (05/0P>). وزن لاشه، درصد ران، ساق، سینه، کبد و نیز ترکیب شیمیایی لاشه از جمله درصد چربی یا پروتئین تحت تأثیر زیلپاترول هیدروکلراید قرار نگرفتند (05/0P>). بالاترین سطح زیلپاترول هیدروکلراید باعث افزایش معنی‌دار غلظت گلوکز (410 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر) در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0P<). ولی بر غلظت تری‌گلیسیرید و کلسترول پلاسما تأثیری نداشت. بنابراین پیشنهاد می‌شود که به‌کارگیری زیلپاترول هیدروکلراید به روش دو روز مصرف، دو روز عدم مصرف می‌تواند سبب بهبود عملکرد رشد در جوجه بلدرچین‌های ژاپنی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of zilpaterol hydrochloride in two days on-two days off feeding program on performance, carcass quality and blood metabolites in Japanese quails

نویسندگان [English]

  • M. Mohammadi-Arekhlo 1
  • A. Towhidi 2
  • H. Moravej 2
  • A. Zare Shahaneh 3
1 MS.c student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture Science and Engineering, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture Science and Engineering, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture Science and Engineering, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effect of zilpaterol hydrochloride in two days on-two days off
feeding program on performance, carcass quality and blood metabolites of Japanese quails. One hundred twenty
eight, 26 days old male quails were assigned to four experimental groups with four replicates of 8 birds each.
Diets were based on corn and soybean meal in finisher period (24% cp and 2900 kcal/kg of diet). The birds were
supplemented daily with 0, 0.2, 0.225, or 0.25 mg of zilpaterol/kg of live weight. On day 47, 2 birds from each
replicate were randomly selected for bleeding. After three days of zilpaterol withdrawal period (on day 50), two
birds were slaughtered for carcass quality evaluation. Data were analyzed using the GLM procedure of SAS
software. Zilpaterol hydrochloride supplementation significantly improved feed conversation ratio compared to
the control group (P<0.05), while its effect on feed intake and weight gain were not significant (P>0.05). Carcass
quality, (relative weights of legs, breast, liver, and fat pad) was not affected by Zilpaterol hydrochloride.
Zilpaterol hydrochloride supplementation increased plasma glucose concentration compared to the control
group, but it had no effect on plasma cholesterol and triglyceride concentrations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth perform
  • Japanese quail
  • Zilpatrol
ابولقاسمی ا
. ح.، جعفری صیادی ا. ر.، جلیلی حاجی آبادی م. ا. و انصاری پیر سار ائی ز. 1384 . ت اثیر بتاآگونیست بر عملکرد
.479-471 :10(
رشدی در جوجه های گوشتی. مجله علوم کشاورزی و تکنولوژی، ( 4
انصاری پیرسارایی ز
. 1384 . تاثیر دو بتاآگونیست (سالبوتامول و ال بترول) بر فاکتورهای خونی و خصوصیات لاشه در جوجه
.69-
گوشتی. تحقیقات کشاورزی خزر، 1:67
داودی ج
.، گلزار آبادی ش.، نومی س .، حاجی عسگری ی . و پریزادگان ب. 1387 . بررسی فیزیولوژیکی بتا آدرنرزیک بر
خصوصیات لاشه و پارامترهای خونی در جوجه گوشتی
. سومین کنگره علوم دامی کشور، دانشگاه فردوسی مشهد.
زارع شحنه ا
.، آیت اللهی مهرجردی ا.، بوستان م. ج. و اسلامیه م. م. 1389 . تاثیر بتاآگونیست تربوتالین بر خصوصیات لاشه و
برخی از پارامترهای خونی بلدرچین های ژاپنی
. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی کرج
.
AOAC
 
. International. Official Methods of Analysis of AOAC International 1990. 17th ed. AOAC Int.,
Gaithersburg,. Maryland.
Avendaño-Reyes L., Torres-Rodríguez V., Meraz-Murillo F. J., Pérez-Linares C., Figueroa-Saavedra F. and
Robinson P. H. 2006. Effects of two ß-adrenergic agonists on finishing performance, carcass characteristics,
and meat quality of feedlot steers. Journal of Animal Science, 84: 3259-3265.
Beermann D.H. 2002. Beta-adrenergic receptor agonist modulation of skeletal muscle growth. Journal of Animal
Science, 80: 18–23.
Buyse J., Decuypere E., Huyghebaert G. and Herremans M. 1991. The effect of clenbuterol supplementation on
growth performance and on plasma hormone and metabolite levels of broilers. Poultry Science, 70: 993-
1002.
Dalrymple R. H., Baker P. K., Gingher P. E., Ingl D. L., Pensack J. M. and Ricks C. A. 1984. A repartitioning
agent to improve performance and carcass composition of broilers. Poultry Science, 63: 2376.
Elam N. A., Vasconcelos J. T., Hilton VanOverbeke D. L., Lawrence T. E., Montgomery T. H., Nichols W. T.,
Hutcheson J. P., Yates D. A. and Galyean M. L. 2009. Effect of zilpaterol hydrochloride duration of feeding
on performance and carcass characteristics of feedlot cattle. Journal of Animal Science
 
, 87: 2133-2141.
HamanoY., Yamazaki S., Kume K., Kobayashi S. and Terashima Y. 1998. Excessive levels of dietary protein
and energy induce lake of growth promoting effects of clenbuterol in broilers. Asian-Australian Journal of
Animal Science
 
. 11: 566-572.
 
Hossner K.L. 2005. Hormonal regulation of farm animal growth. CAB International publishing, Wallingford
 
Leheska J. M., Montgomery J. L., Krehbiel C. R., Yates D. A., Hutcheson J. P., Nichols W. T., Blanton J. R. and
 
Miller M. F. 2009. Dietary zilpaterol hydrochloride. II. Carcass composition and meat palatability of beef
 
cattle. Journal of Animal Science, 87: 1384-1393
 
 
 
.
 
Merkly J.W. and Cartwright A. L. 1989. Adipose tissue deposition and cellularity in cimaterol-treated female
 
broilers. Poultry Science, 68:762-770.
 
Mersmann H.J. 1998. Overview of the effects of
 
 
 
β-adrenergic receptor agonists on animal growth including
 
mechanisms of action. Journal of Animal Science,76: 160–172
 
 
 
.
 
Mersmann H.J. 2002. Beta-adrenergic receptor modulation of adipocyte metabolism and growth. Journal of
 
Animal Science
 
 
 
, 80: 24–29.
 
Miller M.F., Garcia D. K., Coleman M. E., Ekeren P. A., Lunt D. K., Wagner K. A., Procknor M., Welsh T. H.
 
and Smith S.B. 1988. Adipose tissue, longissimus muscle and anterior pitutary growth and function in
 
clenbuterol-fed heifers. Journal of Animal Science, 66: 12-20.
 
Pamela K., Baker R. H., Dalrymple D. L., Ingle. and Ricks. A. 1984. Use of a ß- adrenergic agonist to alter
 
muscle and fat deposition in Lambs. Journal of Animal Science
 
 
 
, 59: 1256-1261.
 
Reeds P.J. and Mersmann. H.J. 1991. Protein and energy requirements of animals treated with
 
 
 
β-adrenergic
 
agonists: a discussion. Journal of Animal Science, 69: 1532-1550.
 
SAS. institute 1990. User’s Guide. Release 92, Cary, NC, USA, SAS Institute Inc.
 
Schiavetta A. M., Miller M. F., Lunt D. K., Davis S. K. and Smith S. B. 1990. Adipose tissue cellularity and
 
muscle growth in young steers fed the beta-adrenergic agonist clenbuterol for 50 days and after 78 days of
 
withdrawal. Journal of Animal Science, 68(11): 3614-3623.
 
Vasconcelos J. T., Rathmann R. J., Reuter R. R., Leibovich J., Mcmeniman J. P., Hales k.E., Covey T. L., Miller
 
M. F., Nichols W. T. and Galyean. M. L. 2008. Effects of duration of zilpaterol hydrochloride feeding and days
 
on the finishing diet on feedlot cattle performance and carcass traits. Journal of Animal Science
 
 , 86: 2005-2015.