دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-68 
تاثیر پروبیوتیک پروتکسین و اسید فرمیک بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

صفحه 9-16

نیلوفر میربابایی لنگرودی؛ مهرداد محمدی؛ محمد روستائی علی‌مهر


اثر برنامه خوراک‌دهی و ترکیبات ویتامینی- معدنی بر پاسخ ایمنی و فراسنجه‌های مرتبط با آسیت در جوجه‌های گوشتی

صفحه 17-25

دانیال محسنی سلطانی؛ سیدعبداله حسینی؛ ابوالفضل زارعی؛ هوشنگ لطف الهیان؛ ابوالحسن صادقی پناه


اثر کنجاله سویای فرایند شده با زایلوز بر عملکرد گاو‌های شیری در اوایل دوره شیردهی

صفحه 27-38

مقداد جهانی مقدم؛ حمید امانلو؛ فرهاد فرد؛ علیرضا نوشری؛ مهدی حسین یزدی