برآورد روندهای فنوتیپی و ژنتیکی برای صفت طول دوره خشکی سه دوره اول شیردهی گاوهای هلشتاین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

مطالعه حاضر به منظور برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و همچنین روند فنوتیپی و ژنتیکی صفت طول دورۀ خشکی در سه شکم زایش اول 162165 گاو هلشتاین ایران طی سال‌های 1364 تا 1385 انجام شد. در این تحقیق از 264297 رکورد زایش در 1114 گلۀ گاو هلشتاین با استفاده از مدل‌های خطی حیوانی تک‌صفته و دوصفته برای تجزیه ژنتیکی استفاده شد. روند ژنتیکی توسط تابعیت میانگین ارزش‌های اصلاحی به سال زایش محاسبه شد. میانگین طول دورۀ خشکی از 3/73 تا 7/82 روز متغیر بود و با افزایش شکم زایش افزایش نشان داد. برآوردهای وراثت‌پذیری طول دورۀ خشکی از 02/0 تا 09/0 تغییرات داشت و با افزایش شکم زایش افزایش یافت. برآوردهای همبستگی ژنتیکی بین طول دورۀ خشکی در شکم‌های زایش مختلف متوسط بوده و از 24/0 تا 34/0 برآورد شد. همچنین برآوردهای همبستگی‌های فنوتیپی بین طول دورۀ خشکی در شکم‌های زایش مختلف کم بوده و از 07/0 تا 10/0 متغیر بود. میانگین روند فنوتیپی سالانه بدست آمده از برازش تابعیت خطی میانگین سالانه طول دورۀ خشکی برای سه شکم زایش اول گاوهای هلشتاین ایران منفی بود (01/0>P). از سوی دیگر، روند ژنتیکی رو به کاهش و معنی‌داری برای طول دورۀ خشکی در طی شکم‌های زایش مختلف و در سال‌های مختلف مشاهده شد (01/0>P). برآوردهای پایین وراثت‌پذیری برای طول دورۀ خشکی بدست آمده در مطالعه حاضر می‌تواند به واریانس فنوتیپی بالای حاصل از تنوع محیطی زیاد نسبت داده شود. نتیجه‌گیری می‌شود که بیشتر تغییراتی که در طول دورۀ خشکی ایجاد می‌شود می‌تواند توسط بهبود عوامل غیرژنتیکی نظیر مدیریت و محیط تولید حاصل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic and phenotypic trends for dry days in the first three lactations of Iranian Holsteins

نویسنده [English]

  • N. Ghavi Hossein-Zadeh
Assistant Professor in Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
چکیده [English]

This study was undertaken to estimate the genetic parameters and genetic and phenotypic trends of the dry days in the first three lactations of Holstein cows in Iran during 1985 to 2006. Calving records from 1114 dairy herds comprising 264297 calving events of Holstein cows were analyzed using univariate and bivariate linear animal models. Genetic trends were estimated by regressing yearly mean estimates of breeding values on calving year. Average dry days were from 73.3 to 82.7 days and increased over the parities. Heritability estimates for dry days varied from 0.02 to 0.09 and increased over the parities. Estimates of genetic correlations between dry days in different parities were medium and ranged from 0.26 to 0.34. Also, estimates of phenotypic correlations between dry days in different parities were low and varied from 0.07 to 0.10. The average annual phenotypic trends were estimated from fitting linear regression of annual mean dry days were negative for the first three parities of Iranian Holsteins (P<0.01). On the other hand, there were significant and decreasing genetic trends for dry days at parities 1, 2 and 3 over the years (P<0.01). The low estimates of heritability for dry days obtained in the current study could be assigned to the high phenotypic variance arising from large environmental variation. Therefore, this implies that improvement in dry days could be achieved by improving the non-genetic factors such as management and production environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy cow
  • Dry period length
  • Genetic correlation
  • Genetic trend
  • Phenotypic trend
اسماعیل زاده ع
.، میرائی آشتیانی س.ر. و روزبهانی. 1381 . بررسی تولید شیر و چربی و برخی از صفات تولید مثلی گاوهای
.31-25 :
هلشتاین در گاوداری های اطراف یزد. پژوهش و سازندگی، 56
امینی ف
.، امانلو ح.، ضمیری م.ج. و اسلامیان فارسونی ن. 1391 . اثر طول دورة خشکی متفاوت بر عملکرد تولیدمثلی و
.191-183 :
تولیدی گاوهای هلشتاین در دوره شیردهی پ یآیند. علوم دامی ایران، 43
بیطرف ثانی م
. و اسلمی نژاد ع. ا. 1391 . اثرات تولیدی و اقتصادی کاهش دوره خشکی گاوهای شیری هلشتاین در استان یزد.
.42-37 :
تحقیقات تولیدات دامی، 1
جعفریان صدیق م
.ر.، تکتاز ت.، بابایی م.، وطن خواه م. و نیازی ا. 1389 . بررسی اثرات طول مدت دورة خشکی، مدیریت گله و
.2767-
فصل زایش بر تولید شیر گاوهای هلشتاین در شیردهی بعدی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، کرج، ص 2763
فاطمی م
.، نعیمی پور یونسی ح.، فرهنگ فر ه. و بدیعی م. 1387 . بررسی روند فنوتیپی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای
هلشتاین استان خراسان، سومین کنگره علوم دامی کشور، مشهد
.
نافذ م
.، زره داران س.، حسنی س. و سمیعی ر. 1391 . ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین شمال
.77-69 :
کشور. پژوهشهای علوم دامی ایران، 4
نصرتی م
. و طهمورث پور م. 1390 . ارزیابی ژنتیکی و برآورد روند صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای هلشتاین استان خراسان
.286-280 :
رضوی با استفاده از آنالیز چند متغیره. پژوهشهای علوم دامی ایران، 3
Annen E.L., Collier R.J., McGuire M.A., Vicini J.L., Ballam J.M. and Lormore, M.J. 2004. Effect of modified
dry period lengths and bovine somatotropin on yield and composition of milk from dairy cows. Journal of
Dairy Science, 87: 3746–3761.
Bachman K.C. 2002. Milk production of dairy cows treated with estrogen at the onset of a short dry period.
Journal of Dairy Science, 85: 797–803.
Capuco A.V., Akers R.M. and Smith, J.J. 1997. Mammary growth in Holstein cows during the dry period: Quantification of nucleic acids and histology. Journal of Dairy Science, 80: 477–487.
Falconer D.S. and Mackay T.F.C. 1996. Introduction to Quantitative Genetics. 4
 
th edition. Longman, Harlow,
UK.
Fuerst C. and Gredler B. 2009. Genetic evaluation for fertility in Austria and Germany. Interbull Bulletin, 40: 3-
9.
Funk D.A., Freeman A.E. and Berger P.J. 1987. Effects of pervious days open, previous days dry, and present
days open on lactation yield. Journal of Dairy Science, 70: 2366–2373.
Ghavi Hossein-Zadeh N. 2011. Genetic parameters and trends for calving interval in the first three lactations of
Iranian Holsteins. Tropical Animal Health and Production, 43: 1111-1115.
Grummer R.R. and Rastani R.R. 2004. Why re-evaluate dry period length? Journal of Dairy Science, 87: E77–
E85.
Kuhn M.T., Hutchison J.L. and Norman H.D. 2005. Characterization of days dry in US Holsteins. Journal of
Dairy Science, 88: 1147–1155.
Kuhn M.T., Hutchison J.L. and Norman H.D. 2006. Effects of length of dry period on yields of milk fat and
protein, fertility and milk somatic cell score in the subsequent lactation of dairy cows. Journal of Dairy
Research, 73: 154–162.
Lissow M.E. 1999. Management of length of lactation and dry period to increase net farm income in a simulated
dairy herd. Master of Science thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University.
Makuza S.M. and McDaniel B.T. 1996. Effects of days dry, previous days open, and current days open on milk
yields of cows in Zimbabwe and North Carolina. Journal of Dairy Science, 79: 702–709.
Missanjo E.M., Imbayarwo-Chikosi V.E. and Halimani T.E. 2012. Genetic trends production and somatic cell
count for Jersey cattle in Zimbabwe born from 1994 to 2005. Tropical Animal Health and Production,
 
in
press
DOI: 10.1007/s11250-012-0157-6.
Pandey S.K., Arora V.K., Gael R. and Singh R. 2001. Genetic and phenotypic studies of some production traits
of Hariana cattle. Indian Journal of Animal Research, 35: 129-131.
Pytlewski J., Antkowiak I., Skrzypek R. and K
 
ęsy K. 2009. The effect of dry period length on milk performance
traits of Black and White Polish Holstein-Friesian and Jersey cows. Annals of Animal Science, 9: 341–353.
Rehman Z.U., Khan M.S., Bhatti S.A., Iqbal J. and Iqbal I. 2008. Factors affecting first lactation performance of
Sahiwal cattle in Pakistan. Archiv Tierzucht, 51: 305-317.
Sawa A., Bogucki M. and Neja W. 2012. Dry period length and performance of cows in the subsequent
production cycle. Archiv Tierzucht, 55: 140-147.
Schaeffer L.R. and Henderson C.R. 1972. Effects of days dry and days open on Holstein milk production.
Journal of Dairy Science, 55: 107–112.
Shah M.A., Syed M., Amjed N., Shah N. and Crews Jr D.H. 2005. Genetic and phenotypic parameters for some
reproductive traits of Holstein-Friesian cattle in the North West Frontier province. Sarhad Journal of
Agriculture, 4: 515-520.
Singh S.K. and Nagarcenkar R. 2000. Genetic, phenotypic and environmental trends in some economic traits in
Sahiwal herds. Indian Journal of Animal Science, 70: 75-76.
Stanton T.L., Jones L.R., Everett R.W. and Kachman S.D. 1992. Estimating milk, fat, and protein lactation
curves with a test day model. Journal of Dairy Science, 75: 1691–1700.
Stockdale C.R. 2006. Reducing or eliminating the dry period of dairy cows. Australian Journal of Experimental
Agriculture, 46: 957–963.
Suhail S.M., Ahmed I., Hafeez A., Ahmed S., Jan D., Khan S. and Rehman A.U. 2010. Genetic study of some
reproductive traits of Jersey cattle under subtropical conditions. Sarhad Journal of Agriculture, 26: 87-91.
van der Westhuizen R.R., Schoeman S.J., Jordaan G.F. and Van Wyk J.B. 2001. Genetic parameters for
reproductive traits in a beef cattle herd estimated using multitrait analysis. South African Journal of Animal
Science, 31: 41–48.
Wang T., Fernando R.I. and Kachman D.S. 2001. MATVEC User’s Guide.