تحلیل لجستیک اثر سازه گامه شیردهی بر احتمال وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر در گاوهای هلشتاین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه بیرجند

چکیده

به منظور بررسی اثر سازه گامه شیردهی بر احتمال وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر، از تعداد 938047 رکورد روز آزمون متعلق به 108077 رأس گاو شکم اول هلشتاین ایران متعلق به 427 گله که طی سال­های 1374 تا 1388 زایش داشتند، استفاده گردید. بر مبنای مقدار انحراف نسبت درصد چربی به درصد پروتئین برای هر رکورد روز آزمون از میانگین این نسبت برای کل دوره شیردهی و نقطه آستانه ای 12/0-، متغیر وابسته به صورت دوتایی (کد صفر برای عدم وقوع و کد یک برای وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر) تعریف شد. داده­ها توسط یک مدل مختلط خطی تعمیم یافته لجستیک و با کمک رویه GLIMMIX نرم افزار آماری SAS آنالیز شد. در مدل مزبور، اثرات ثابت گامه شیردهی، فصل تولید، نوع اسپرم تلقیح شده بر روی  مادر گاو، سن نخستین زایش، گله، نوع گاو (زینه یا اصیل)، سال زایش و اثر تصادفی پدر حیوان قرار داده شد. میانگین احتمال وقوع کاهش چربی شیر از ابتدا (1989/0) تا اواسط دوره شیردهی (3192/0) روندی صعودی و سپس روند رو به کاهش نشان داد. بزرگترین نسبت احتمال وقوع کاهش چربی شیر در ماه پنجم شیردهی نسبت به ماه دهم شیردهی (313/1) بود. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر نتیجه گیری می­شود که توجه به وضعیت تغذیه گاوها در آن بخش از دوره شیردهی که احتمال وقوع افت چربی شیر در آنها بالا است، به دلیل جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از تغییرات شدید تولید، از اهمیت اقتصادی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Logistic analysis of lactation stage influence on probability of milk fat depression in Iranian Holstein cows

نویسنده [English]

  • H. Farhangfar
Associate Professor, Department of Animal Science, University of Birjand, Iran
چکیده [English]

To evaluate the effect of lactation stage on milk fat depression (MFD) a total of 938,047 test day records
belonging to 108,077 first parity Iranian Holstein cows calving between 1995 and 2009 and distributed in 427 herds
were used. Bassed on fat% to protein% ratio for each test day record, and the threshold point of -0.12, dependent
variable was defined (codes 0 and 1 for the non- incidence and incidence of MFD, respectively). The data were
analysed with a logistic generalized linear mixed model using GLIMMIX procedure of SAS software. In the model,
fixed effects of stage of lactation, production season, sperm type used for dam insemination, age at first calving,
animal type (grade or pure Holstein) and calving year, as well as random effect of sire were included. Mean
probability of MFD increased from the beginning (0.1989) towards the middle (0.3192) of the lactation and
afterwards it decreased. The maximum odds ratio (1.313) was obtained for MFD at the fifth month of lactation as
compared to the last lactation month. With respect to the results, it could be therefore concluded that more economic
return may be obtained through paying more attention to the nutrition regime of dairy cows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy cow
  • Logistic analysis
  • Milk fat depression
  • Stage of lactation
Bahri Binabaj F., Farhangfar H., Shamshirgaran Y.
and Taheri A. 2010. Analysis the probability of
pregnancy after the first insemination in Iranian
Holstein cow using a logistic statistical approach.
In Proceedings of the 61th Annual Meeting of the
European Association for Animal Production
(EAAP), Heraklion, Greece, p. 177. (Abstract)
Bauman D. E. and Davis C. L. 1974. Biosynthesis of
milk fat. In Larson, B. L., Smith, V. R. (Eds.).
Lactation: A Comprehensive Treatise. Academic Press, New York, 2: 31–75.
Bauman D. E., Perfield J. W., Harvatine K. J. and
Baumgard L. H. 2008. Regulation of fat synthesis
by conjugated linoleic acid: Lactation and the
ruminant model. Journal Nutrition, 138: 403– 409.
Bauman D. E. and Griinari J. M. 2003. Nutritional
regulation of milk fat syndrome. Annual Review
of Nutrition, 23: 203- 227.
Belyea R. L. and Adams M. W. 1990. Energy and
nitrogen utilization of high versus low producing
dairy cows. Journal of Dairy Science, 73: 10- 23.
Bourdon R.M. 1999. Understanding Animal Breeding.
Second Edition. Prentice Hall. p. 538.
Calus M. P. L., Carrick M. J., Veerkamp R.F. and
Goddard M. E. 2005. Estimation of Genetic
Parameters for Milk Fat Depression in Dairy
Cattle. Journal of Dairy Science , 88: 1166– 1177.
Chilliard Y., Ferlay A. and Doreau M. 2000. Effect of
different types of forages, animal fat or marine
oils in cow’s diet on milk fat secretion and
composition, especially conjugated linoleic acid
(CLA) and polyunsaturated fatty acids. Livestock
Production Science, 70: 31– 48.
De Vries M. J. and Veerkamp R. F. 2000. Energy
balance of dairy cattle in relation to milk
production variables and fertility. Journal of Dairy
Science, 83: 62– 69.
Fang J. Q. 2005. Medical Statistics and Computer
Experiments. World Scientific Publishing Co.
LTD, Singapore. Farhangfar H., Abedini A.,
Naeemipour H., Asghari M.R. and Fathi Nasri
M.H. 2008. Using logistic regression model to
analyse some environmental factors affecting
mastitis incidence of primiparous Iranian
Holsteins. Journal of Animal Science Vol. 86,
Supplement 2/ Journal of Dairy Science 91: 1- 6.
(Abstract)
Loeffler S. H., De Vries M. J. and Schukken Y. H.
1999. The effects of time of disease occurrence,
milk yield, and body condition on fertility of dairy
cows. Journal of Dairy Science , 82: 2589– 2604.
MacGibbon A. K. H. and Taylor M. W. 2006.
Composition and Structure of Bovine Milk Lipids.
(Pp. 1- 42). In: Fox, P. F. and McSweeney, P. L.
H (eds). Advanced Dairy Chemistry, Volume 2:
Lipids, 3rd edition. Springer, New York.
Palmquist D. L. 2006. Milk Fat: Origin of Fatty Acids
and Influence of Nutritional Factors Thereon.
(Pp.43- 92). In: Fox, P.F. and McSweeney, P. L.
H (eds). Advanced Dairy Chemistry, Volume 2:
Lipids, 3rd edition Springer, New York. p. 43-92.
Palmquist D.L., Beaulieu A. D. and Barbano D.M.
1993. ADSA foundation symposium: Milk fat
synthesis and modification. Feed and animal
factors influencing milk fat composition. Journal
of Dairy Science, 76: 1753– 1771.
Parodi P. W. 1997. Cows milk fat components as
potential anti carcinogenic agents Journal
Nutrition. 127: 1055- 1060
Plaizier J. C., Krause D. O. Gozho G. N. and McBride
B.W., 2008. Subacute ruminal acidosis in dairy
cows: The physiological causes, incidence and
consequences. Veterinary Journal, 176: 21– 31.
SAS Institute Inc. 2004. SAS/STAT 9. 1 User's Guide.
Cary, NC: SAS Institute Inc.
Simm G. 1998. Genetic Improvement of Cattle and
Sheep. Farming Press Books and Videos, United
Kingdom. p. 433.
Stoop W. M., Bovenhuis H., Heck J. M. L. and Van
Arendonk J. A. M. 2009. Effect of lactation stage
and energy status on milk fat composition of
Holstein-Friesian cows. Journal of Dairy Science,
92: 1469– 1478.
Teimouri Yansari, A. 2006. Milk Production and
Processing. Avaye Masih Publication, Sari, p.
668. (In Farsi)
Van Dorp T. E., Dekkers J. C. M., Martin S. W. and
Noordhuizen J. P. T. M. 1998. Genetic parameters
of health disorders, and relationships with 305-
day milk yield and conformation traits of
registered Holstein cows. Journal of Dairy
Science, 81: 2264- 2270.
Van Knegsel A. T. M., Van den Brand H., Dijkstra J.,
Tamminga S. and Kemp B. 2005. Effect of dietary
energy source on energy balance, production,
metabolic disorders and reproduction in lactating
dairy cattle Review. Reproduction Nutrition, 45:
665– 688.
Wiggans G. R. and Gengler N. 2002. Genetic
selection: evaluation and methods, Encyclopedia
of Dairy Science. P. Fox and J. Fuquay (eds.).
Elsevier Science Ltd., Academic Press, London, Royaume-uni. 2, 1207- 1212.