دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-72 

مقاله پژوهشی

چندشکلی اگزون 2 ژن MHC- DRB3 در بز سرخ جبال بارز

صفحه 1-8

محمدرضا محمدآبادی؛ کبری دست‌افکن


ارزیابی ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران برای صفت پروتئین شیر با دو مدل روز آزمون با تابعیت ثابت و تصادفی

صفحه 9-20

مهدی جعفری تربقان؛ همایون فرهنگ‌فر؛ مسلم باشتنی؛ بهروز محمد نظری؛ هادی سریر


شناسایی چندشکلی آلل‌های اگزون دو از ژن BoLA-DRB3 در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران

صفحه 33-41

غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ محمد مهدی رنجبر؛ فاطمه قاسمی؛ فرزانه اسدیان


بررسی چندشکلی در اینترون سوم ژن هورمون رشد گاو بومی گیلان با استفاده از روش PCR-RFLP

صفحه 65-72

رامین صیقلانی؛ سید ضیاءالدین میرحسینی؛ بابک ربیعی؛ علی اکبر عبادی