تعیین بهترین میزان توارث نژاد هلشتاین در گاوهای شیری آمیخته بر اساس ترکیب صفات تولیدی و تولید مثلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم دامی دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 کارشناس ارشد مرکز اصلاح‌ نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کرج

چکیده

در اصلاح‌‌نژاد گاوهای شیری علاوه بر تولید شیر توجه به سایر صفات تولیدی و تولیدمثلی نیز ضرورت دارد. برای تعیین بهترین میزان توارث نژاد هلشتاین در جمعیت گاوهای شیری آمیخته ایران، از رکوردهای دوره اول شیردهی 4917 رأس گاو شیری آمیخته که در مرکز اصلاح‌نژاد دام کشور طی سال‌های 1370 تا 1386 جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. بررسی روی گاوهای آمیخته با نسبت‌های مختلف توارث نژاد هلشتاین شامل 5/12، 25، 5/37،50، 5/62،70 و 5/87 درصد انجام شد. ابتدا مؤلفه‌های واریانس و کوواریانس فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولید شیر، تولید چربی، تعداد روزهای شیردهی و سن اولین زایش با استفاده از روش حداکثر درست نمایی محدود شده و مدل حیوانی یک صفتی و دو صفتی برآورد شدند. سپس شاخص انتخابی برای ترکیب بهینه این صفات ساخته شد و بهترین میزان توارث هلشتاین در آمیخته‌ها براساس این شاخص با مقایسه میانگین‌های حداقل مربعات این شاخص برای سطوح مختلف توارث نژاد هلشتاین و رگرسیون خطی ساده تعیین شد. بر اساس این تحقیق بهترین میزان توارث هلشتاین در آمیخته‌ها 5/87 درصد به دست آمد.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of optimum Holstein inheritance in crossbred dairy cattle based on combined productive and reproductive traits

نویسندگان [English]

  • S. Hassani 1
  • M. Ardalan Far 2
  • S. Zerehdaran 1
  • M. B. Sayadnejad 3
1 Associate Professors, Faculty of Animal Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Former M. Sc. Student, Faculty of Animal Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 M. Sc., Animal Breeding Center, Karaj Iran
چکیده [English]

In dairy cattle breeding, in addition to milk yield, consideration of other productive and
reproductive traits is necessary. In order to determine optimum Holstein inheritance in Iranian
crossbred dairy cattle, first lactation records of 4917 crossbred dairy cattle collected by Animal
Breeding Center between 1991 to 2007 were utilized. Crossbred cows were consisted of different
Holstein inheritance including 12.5, 25, 37.5, 50, 62.5, 75 and 87.5 percent. Phenotypic and genetic
(co) variance components for milk yield, fat yield, lactation length and age at first calving were
estimated by restricted maximum likelihood using single and multiple traits animal models. Then, a
selection index was constructed to combine these traits. Optimum Holstein inheritance based on this
index was determined by least squares mean comparisons of the index for different Holstein
inheritance and simple linear regression. Results indicated that 87.5 percent Holstein inheritance was
the optimum level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined traits
  • Crossbreeding
  • Dairy cattle
  • Optimum Holstein inheritance
Aghapour F. 2006. Analysis of productive and
reproductive traits in progenies of replacement cross
between Mazandarani and Sarabi with pure Holstein
breed. M. Sc. Thesis. Mazandaran University of
Agricultural Sciences and Natural Resources. 64p
(In Farsi).
Alvandi P. 2000. Estimation of economic weights of
milk, fat percentage and protein percentage in
Iranian dairy cattle. M. Sc. Thesis. Mazandaran
University of Agricultural Sciences and Natural Resources. (In Farsi).
Ardalan Far M., Hassani S. Zerehdaran
 
, S. and
Sayadnezhad M.B.2010.Determination of optimum
Holstein inheritance in crossbreds based on milk and
fat yield. The 4
 
th Congress on Animal Science,
College of Agriculture & Natural Resources,
University of Tehran, Tehran, Iran. 2956-2959. (In
Farsi).
Baker R. J. 1974. Selection indexes without
economic weights for animal breeding. Canadian
Journal of Animal Science, 54 (1): 1-8.
Cunningham E. P. and Syrstad, O. 1987.
Crossbreeding Bos Indicus and Bos Taurus for milk
production in the tropics. Animal genetic resources:
FAO Animal Production and Health. Paper 68. FAO
Rome.
Ehsani Nia J. 2004. Study of performance of
Holstein and Brown Swiss crossbreds. M. Sc.
Thesis. Mazandaran University of Agricultural
Sciences and Natural Resources. (In Farsi).
Ghorbani A. 2003. Estimation of genetic parameters
of productive and reproductive traits and estimation
of individual and maternal heterosis in Holstein
crosses with Native cattle. M. Sc. Thesis. Tehran
University. (In Farsi).
Hassani S. and Govindaiah M.G. 2007.Additive and
heterotic effects on production and reproduction in
Friesian×Sahiwal crossbreds and optimum Friesian
contribution.EAAP. 58
 
th Annual Metting, Dublin,
Irland.
Hazel L. N. 1943. The genetic analysis for
constructing selection indexes. Genetics, 28: 476-
490.
Kargo M. Madsen P. and Norberg E. 2012. Short
communication
 
: Is crossbreeding only beneficial in
herds with low management level? Journal of Dairy
Science, 95 (2):925-928.
Lal Chand 1988. Performance of Crossbred Cattle
based on multiple traits. Indian. Journal of Dairy Science, 41 (2): 208-209.
Lal chand 1990. Use of discriminate function to
study the relationship among different genetic
groups based on multiple traits in dairy animals.
Indian. Journal of Dairy Science, 43 (2): 14-120.
McDowell R. E. 1985. Crossbreeding in tropical
areas with emphasis on milk, health, and fitness.
Journal of Dairy Science, 68: 2418-2435.
Meyer K. 1991. DFREML-a set of programs to
estimate variance components by restricted
maximum likelihood using a derivative-free
algorithm. User notes, Version 2.0. Animal Genetics
and Breeding Unit, University of New England,
Armidale, Mimeo.
Narain P. 1990. Statistical Genetics. Wiley Eastern
Limited, New Dehli. 599 pp.
Rokuee M. 2000. Individual and maternal heterosis
and estimation of genetic parameters of productive
and reproductive traits of Esfahan crossbred cattle.
M. Sc. Thesis Ttarbiat Modarress University, 117p.
(In Farsi).
Sachdeva J. K. and Gurnani M. 1989.Evaluation of
Friesian-crossbred cattle genetic groups on the basis
of total score. Indian Journal of Animal Science, 59
(11): 1446-1447.
Safdari Shahroodi M. Pakdel A. and Miraei Ashtiani
S. R. 2010. Estimation of genetic parameters,
proposal of an udder health index and a comparison
of different selection strategies to include this trait in
Iranian Holstein cows breeding programs.Iranian
Journal of Animal Science, 41 (4): 381-390.
SAS.1996. SAS User's Guide Rev. 04, SAS Institue,
Cary, NC.
Sorensen, M. K., Norberg, E.,Pedersen, J. and
Cheristesen, L. G. 2008. Invited Review::
Crossbreeding in Dairy Cattle: A Danish
Perspective. Journal of Dairy Science, 91 (11):
4116- 4128