برآورد روند ژنتیکی صفت تولید شیر 305 روز گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

4 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

5 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این پژوهش از یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی برای برآورد پارامترهای ژنتیکی، پیش­بینی ارزش اصلاحی حیوانات و برآورد روند ژنتیکی تولید شیر 305 روز استفاده شد. داده­ها شامل 171360 رکورد روزآزمون ماهانة شیر دورة اول شیردهی در 96 گله، متعلق به 34257 گاو هلشتاین و سه­بار دوشش بود که در سال­های 1999 تا 2008 زایش داشتند. در مدل استفاده شده، اثر ثابت گروه همزمان استان- گله- سال رکوردگیری- ماه زایش (PHYM)، متغیر همراه سن گاو هنگام زایش (Age) و متغیر همراه درصد ژن هلشتاین (HF%) قرار داده شد. از تابع چند جمله­ای لژاندر با توان سوم، جهت درنظر گرفتن شکل منحنی شیردهی گاوها در دو سطح ژنتیکی افزایشی و محیطی دائمی حیوان استفاده شد. نتایج نشان داد که شیردهی در ماه­های نیمة دوم دوره شیردهی، وراثت­پذیری بیشتری نسبت به ماه­های نیمه اول دوره شیردهی دارند. کمترین مقدار وراثت­پذیری در ماه اول (09/0) و بیشترین مقدار آن برای ماه­های هشتم و نهم شیردهی (20/0) به دست آمد. همبستگی ژنتیکی بین ماه­های شیردهی با افزایش فاصله بین آنها کاهش یافت. رگرسیون خطی میانگین ارزش­های اصلاحی برآورد شده بر سال زایش برای برآورد روند ژنتیکی تولید شیر 305 روز استفاده شد. روند ژنتیکی تولید شیر برای حیوانات نر و ماده به ترتیب 13/25 و 45/15 کیلوگرم در سال برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of genetic trend for 305- day milk yield using random regression test day model in Iranian Holstein cattle

نویسندگان [English]

  • A. Seyeddokht 1
  • A. A. Aslaminejad 2
  • M. Tahmoorespur 2
  • H. Naeeimipour 3
  • M. Mahdavi 4
  • M. Zabetiyan Hosseini 5
1 Ph.D. Student
2 Academic Staff of Department of Animal Science, Ferdowsi University of Mashhad
3 Animal Science Department, Agriculture Faculty, The University of Birjand
4 Ph.D. Student, Department of Animal Science, Ferdowsi University of Mashhad
5 Former M.Sc. Student and Academic Staff of Department of Animal Science, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In this research a random regression test day model was used to estimate genetic parameters and
genetic trend for 305-day milk yield in Iranian Holsteins. A total of 171360 monthly test day milk
records obtained from 34257 first lactation Iranian Holstein cattle (three times a day milking)
distributed in 96 herds and calved from 1999 to 2008, were used. The fixed effects of province-herdyear-
season of test day as contemporary group and age at calving and Holstein gene percentage as
covariates were fitted in the model of analysis. Orthogonal Legendre polynomial up to order 3 was
implemented to take account of genetic and environmental aspects of milk production over the course
of lactation. The results showed that average of heritability estimates for the second half of lactation
period was higher than that of the first half. The heritability estimate for the first month was lowest
and for the eighth and ninth months of the lactation were the highest compared to the other months of
lactation. The genetic correlations between monthly test day records decreased by increasing the
distances between months of lactation. Linear regression of estimated breeding values on calving year
was used to estimate genetic trend. Estimated genetic trends for sires and dams for milk yield were
25.13 and 15.45 kg per year, respectively. In this research, genetic trends were estimated by a random
regression test day model; therefore using this method is the exact way to take account of genetic trend
rather than the other ways.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic trend
  • Holstein cattle
  • Random regression
  • Test-Day
Bignardi A. B., El Faro L., Cardoso V. L., Machado
P. F. and Albuquerque L. G. D. 2009. Random
regression models to estimate test-day milk yield
genetic parameters Holstein cows in Southeastern
Brazil. Livestock Production Science. 123: 1- 7.
Bignardi A. B., El Faro L., Torres Júnior R. A. A.,
Cardoso V. L., Machado P. F. and Albuquerque L.
G., 2011. Random regression models using different
functions to model test-day milk yield of Brazilian
Holstein cows. Genetics and Molecular Research, 10
(4): 3565- 3575.
Dadpasand Tarmsari M. 1999. Study of changes on
genetic trend for production traits in Iranian Holstein
cattle. MSc thesis. Agriculture faculty, Tehran
University. (In Farsi)
Elzo M. A., Jara A. and Barria N. 2004. Estimation
of genetic parameters for milk production traits in
Czech dairy cattle population. Journal of Dairy
Science, 87: 1506- 1518.
Gengler N., Tijani A., Wiggans G. R., Van Tassell
C. P. and Philpot J. C. 1999. Estimation of (co)
variances of test day yields for first lactation
Holsteins in the United States. Journal of Dairy
Science, 84:225.
Jamrozik J., Scheaffer L. R. 1997. Estimation of
genetic parameters for a test day model with random
regressions for yield traits of first lactation
Holsteins. Journal of Dairy Science, 80: 762- 770.
Kettunen A., Mantysaari E. A. and poso J. 2000.
Estimation of genetic parameters for dairy milk
yields of primiparous Ayrshire cows by random
regression test-day models. Livestock Production
Science, 66: 251- 261.
Larimi S. and Nejati Javaremi A. 2002. Economic
comparison of increasing milk yield by genetic
improvement versus increasing number of breeding
cows. The 1th seminar on genetics and breeding
applied to livestock, poultry and aquatics. Faculty of
agriculture, Tehran University, Karaj, Iran. 20-21
Feb. 1: 60- 65 (In Farsi)
López-Romero P., and Carabaño M. J. 2003.
Comparing alternative random regression models to
analyse first lactation daily milk yield data in
Holstein Friesian cattle. Livestock Production
Science. 82: 81– 96.
Meyer, K. 1998. DFREML User Notes Version 3. 0.
Animal Genetics and Breeding Unit. University of
New England, Armidale, Australia.
Naeeimipour H. 2005. Study of genetic trend for
milk yield in khorasan Holstein cattle. MSc thesis,
Agriculture faculty, Zabol University. (In Farsi)
Nikmanesh A. 2010. Study of production and
reproduction traits of Holstein dairy herd in varamin.
Iranian Journal of Animal Scienceence Research,
Ferdowsi University of Mashhad, No:1, Vol:2, 81-
89. (In Farsi)
Olori V. E., Hill W. G., McGuirk B. J., Brotherstone
S. 1999. Estimating variance components for test
day milk records by restricted maximum likelihood
with a random regression animal Model. Livestock
Production Science, 61: 53- 63.
Pool M. H. and Meuwissen T. H. E. 2000. Reduction
of the number of parameters needed for a
polynomial random regression test day model.
Livestock Production Science, 64: 133- 145.
Razmkabir M. 2005. Estimation of genetic trend on
production traits in Iranian Holstein cattle. MSc
thesis. Agriculture faculty, Tehran University. (In
Farsi)
Rekaya R., Carabaño M. J. and Toro M. A. 1999.
Use of test day yields for the genetic evaluation of
production traits in Holstein Friesian cattle.
Livestock Production Science, 57: 203– 217.
Saghi D. 2002. Adaptation of Holstein dairy cattle to
Iranian environmental condition. The 1
 
th seminar on
genetics and breeding applied to livestock, poultry
and aquatics. Faculty of agriculture, Tehran
University, Karaj, Iran. 20-21 Feb. 1: 24- 29 (In
Farsi)
Sahebhonar M. 2008. Estimation of genetic trend for
production traits and determining the impact of some
factors on it in Iranian Holstein Cattle. MSc thesis,
Agriculture faculty, Tehran University. (In Farsi)
Santellano-Estrada E., Becerril-Pérez C. M., de Alba
J., Chang Y. M., Gianola D., Torres-Hernández G.
and Ramírez-Valverde R. 2008. Inferring genetic
parameters of lactation in Tropical Milking Criollo
Cattle with random regression test- day models.
Journal of Dairy Science
 
, 91: 4393– 4400
SAS. 1990. user`s guide: Statistics, Version 6. 0.
Edition. . SAS Inst., Inc., Cary, NC.
Strabel T., Szyda J., Ptak E. and Jamrozik J. 2005.
Comparison of random regression test-day models
for Polish Black and White cattle. Journal of Dairy
Science. 88: 3688– 3699.
Swalve H. H. 1998. Use of test day records for
genetic evaluation. Proc. 6
 
th World Congr. Genet.
Appl. Livestock Production Science, Armidale,
Australia, 23: 295- 302.
Veerkamp R. F. and Goddard M. E. 1998.
Covariance functions across herd production levels
for test day records on milk, fat and protein yields.
Journal of Dairy Science. 81: 1690- 1701.
Weller J. and Ezra I. 2004. Genetic analysis of the
Israel Holstein dairy cattle population for production
and nonproduction traits with a multi trait animal model. Journal of Dairy Science. 87: 1519- 1527