بررسی روند تبار‌آمیزی و اثر آن بر صفات وزن بدن گوسفندان ایران بلک ایستگاه اصلاح‌نژاد عباس‌آباد مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مدعو دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی

2 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند

4 دانشیار گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

5 کارشناس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی مشهد

چکیده

در این پژوهش از رکوردهای وزن 6030 بره ایران­بلک (3051 نر و 2979 ماده) فرزند 141 قوچ و 1525 میش که طی 28 سال "1362 تا 1389" در ایستگاه اصلاح­نژاد عباس­آباد مشهد جمع­آوری شده بود، برای بررسی روند تبار‌آمیزی و اثر آن بر صفات وزن بدن استفاده شد. صفات مورد مطالعه شامل اوزان تولد، شیرگیری، شش، نه، دوازده ماهگی و افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری بود. ضریب تبار‌آمیزی حیوانات با استفاده از نرم­افزار CFC محاسبه و تجزیه داده­ها توسط یک مدل مختلط خطی و با استفاده از نرم افزارSAS  انجام شد. از بین کل بره­های دارای رکورد، 5333 رأس (%44/88) هم­خون بودند که این امر بیانگر پایین بودن شمار مؤثر افراد در جمعیت پایه، می­تواند باشد. میانگین و انحراف معیار ضریب تبار‌آمیزی برای کل حیوانات و حیوانات هم­خون به ترتیب 34/6±78/8 و 83/5±33/9 درصد بود. حداقل و حداکثر ضریب تبار‌آمیزی به ترتیب صفر و 48/38 درصد بود. میانگین ضریب تبار‌آمیزی برای بره­های نر و ماده در کل جمعیت به ترتیب 31/6±75/8 و 37/6±82/8 درصد و برای بره­های تک‌قلو و دوقلو 25/6±69/8 و 37/6±90/8 درصد بود. تبار‌آمیزی، اثر منفی و معنی‌داری بر صفات شیرگیری، شش ماهگی، نه ماهگی و یک سالگی در بره­های نر دوقلو و صفت وزن تولد و نه ماهگی در بره­های ماده دوقلو داشت. روند تغییرات سالیانه ضریب تبار‌آمیزی برای کل حیوانات و حیوانات هم­خون به ترتیب 2022/0 و 1632/0 درصد و به لحاظ آماری معنی‌دار بود (P<0.0001).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on inbreeding trend and its effect on body weight traits of Iran Black sheep in Abbas Abad breeding center of Mashhad

نویسندگان [English]

  • G. Mottaghinia 1
  • H. Farhangfar 2
  • M. Ahmadi Shahrakht 3
  • A. A. Shadparvar 4
  • M. Jafari 5
1 Lecturer, Payame Noor University of Southern Khorasan
2 Associate Professor, Department of Animal Science, University of Birjand, Iran
3 M.Sc.,Department of Animal Science, University of Birjand, Iran
4 Associate Professor, Department of Animal Science, University of Guilan, Iran
5 B.Sc. Expert, Agricultural Jahad Organization, Mashhad, Iran
چکیده [English]

A data set consists of 6,030 weight records of Iran Black sheep (3,051 males and 2,979 females)
progeny of 141 rams and 1525 ewes of Iran Black collected during 1973-2010 from Abbas Abad
breeding centre, Mashhad were utilized for investigating inbreeding trend and its effect on body
weight traits. The traits under consideration were birth weight (BW), weaning weight (WW), weight at
6-month (W6), weight at 9-month (W9), yearling weight (YW) and pre-weaning daily gain (PWDG).
Inbreeding coefficient of all animals was computed using CFC software. A mixed linear model was
applied for analyzing the data using SAS software. Among the animals, 5,333 (88.44%) were inbred
indicating that the effective number of base population might be low. Average (standard deviation) of
inbreeding coefficient were found to be 8.78 (6.34) and 9.33 (5.83) % for whole and inbred
populations, respectively. Minimum and maximum inbreeding coefficients were 0 and 38.48 %,
respectively. In whole population, average (standard deviation) of inbreeding coefficients were 8.75
(6.31) and 8.82 (6.37) % for male and female lambs, respectively. The corresponding figures were
8.69 (6.25) and 8.90 (6.37) % for single and twin lambs, respectively. Inbreeding depression was
detected for WW, W3, W6, W9 and YW in twin males, for BW in twin females, and for W9 in twin
females. Annual trends of inbreeding coefficient were 0.2022 and 0.1632 % for whole and inbred
animals which were found to be statistically significant (P<0.0001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • body weight
  • Inbreeding
  • Iran Black sheep
Adelikhah M. H. 2008. Inbreeding and its effect on
production traits in Iranian Zandi sheep. M.Sc.
Dissertation Tarbiat Modarres University. Tehran
(In Farsi).
Analla M., Montilla J. M. and Serradilla J. M. 1999.
Study of the response to inbreeding for meat
production in Merino sheep. Animal Breeding and
Genetics, 116: 481- 488.
Awemo E. M., Nwakalor L. N. Abubakar B. V and
Nsukka N. 1999. Environmental effects on litter size
and mortality r ate in Yankasa sheep in the subhumid
zone of Nigeria. Sustainable Agriculture and
the Environment, 1: 44- 50.
Bayazidi A., Oladi B. and Abbasi. N. 2009. Analysis
of questionnaire data using SPSS software. Abed
publishing, 248 p.
Bijma P., Van Arendonk J. A. M. and Woolliams J.
A. 2001. Predicting rates of inbreeding for livestock
improvement schemes. Animal Science, 79: 840-
853.
Boujenane I., and Chamia A. 1997. Effects of
inbreeding on reproduction, weights and survival
Sardi and Beni Guil sheep. Animal Breeding and
Genetics, 114: 23- 31.
Bourdon R. M. 2000. Understanding animal
breeding. (2th ed.).
Prentice Hall. Inc., new Jersey, U. S. A. 538pp.
Ercan brack S. K. and Knight A. D. 1991. Effects of
inbreeding on reproduction and wool production of
Rambouilet, Targhee and Columbia ewes. Animal
Science, 69: 4734– 4744.
Falconer D. S. and Mackay T. F. C. 1996.
Introduction to Quantitative Genetics. (4
 
th ed.).
Longman Group, LTD, Harlow, Essex, UK.
Faraji Arough H., Vaez Torshizi R., Rookie M. and
Sayyad Nejad M. 2008. Inbreeding coefficient and
its effect on yield and fat milk in Iranian Holstein
cows. The 3
 
th Congress on Animal Science.
Mashhad university. Mashhad, 542- 545. (In Farsi).
Fox Pro, 1993. Fox holding, Inc. All Rights
Reserved. Patent Pending.
Harlt, D. L., Andrew, G. C. (1997). Principles of
population Genetics. 3th edition. USA: Sinaur
Associates publication.
Khan M. S., Ahmad M. D., Ahmad Z. and Jadoon J.
K. 1995. Effect of inbreeding on performance traits
of Rambouilet sheep. Animal and Plant Science. 24: 299- 304
Lamberson W. R. and Thomas D. L. 1984. Effects
of inbreeding in sheep: a review. Animal Breeding
Abstracte, 52: 287- 295.
Lush J. L., 1945. Animal Breeding Plans. (3
 
rd ed).
Iowa State University, Iowa, U.S.A. 443 pp.
Mafakheri S. H., Eftekhar Shahroodi F. and Rashidi
A. 2008. Inbreeding coefficient and its effect on
weaning weight in markhaz goat. The
 
3th Congress
on Animal Science. Mashhad University. Mashhad,
656- 659. (In Farsi).
Mandal A. K. P., Pant D. K., Nandy P. K., R. and
Roy R. 2002. Genetic analysis growth traits in
Muzaffarnagari sheep. tropical Animal Health and
Production, 35: 271- 284.
Mirza R. H., Abdullah M. I. and Hessian R. 1999.
Effects of inbreeding on body weight in Lohi sheep.
Animal and Plant Science, 9: 25- 27.
Mottaghinia M., 2011. Phenotypic and genetic
analysis of weaning weight for Baluchi breeds in
Abbas Abad sheep breeding station of Mashhad.
MS.c. Dissertation Birjand University. Birjand. (In
Farsi).
Mottaghinia M., Ahmadi M., Farhangfar H. and
Jafari M. 2010. Logistic analysis of some
environmental factors affecting on wool weight in
Iranblack lambs of Abbas Abad breeding center of
Mashhad. Proceedings of 1
 
th national seminar of
animal production in the hot climates 7
 
th Sep. Shadid
bahonar University of Kerman. Kerman. Iran. 248-
251. (In Farsi).
Mottaghinia M., Farhangfar H., Bashtani M.,
Shadparvar A., Saghi D. A. and Jafari M. 2010.
Effect of inbreeding depression on weaning weight
of Baluchi sheep breed in Abbas Abad breeding
centre of Mashhad. Proceeding of 4
 
th Congress on
Animal Science 21-20 Sep. Tehran University.
Tehran. Iran. 3311- 3308. (In Farsi).
Pedrosa V. B., Santana J. M. L., Oliveira P S., Eler
J. P. and Ferraz J. B. S. 2010. Population structure
and inbreeding effects on growth traits of Santa Inês
sheep in Brazil. Small Ruminant Research, 93: 135–
139.
Sargolzaei M, Iwaisaki H. and Colleau J. J. 2006.
CFC.
 
A software package for pedigree analysis
and monitoring genetic diversity
 
.
Tohidi R., Vaeztorshizi R., Moradi shahrebabak M.
and Sayadnejad M. B. 2008. Trend of inbreeding in
Iranian Holstein population. Iranian Journal of
Animal Sciences, 39: 75- 81 (In Farsi).
Van Wyk J. B., Erasmus G. J. and Konstantinov K.
V. 1993. Inbreeding in the Elsenburg Dormer sheep
stud. South African Journal of Animal Science, 23:
77- 80.
Van Wyk J. B., Fair M. D. and Cloet S. W. P. 2009.
The effect of inbreeding on the production and
reproduction traits in the Elsenburg Dormer sheep
stud. Livestock Science, 120: 218– 224
Vogt D., Swarts H. A. and Massey J. 2000.
Inbreeding: Its meaning, uses and effects on farm animals, from http://www.muextension.missouri.edu