اثرات تولیدی و اقتصادی کاهش دوره خشکی گاوهای شیری هلشتاین در استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

دوره خشکی گاو اهمیت خاصی از لحاظ اثر گذاری روی میزان تولید شیر گاو و همچنین تولید مثل دام دارد. تداوم تولید گاوهای شیری پرتولید باعث افزایش درآمد حاصل از تولید شیر به ازای هر رأس گاو در سال می‌شوند. از طرف دیگر مدیریت تغذیه گاوهای خشک به خاطر تغییرات کمتر جیره غذایی تسهیل می‌شود. تاثیر طول دوره خشکی روی بهره‌وری تولید شیر با استفاده از 1780 رکورد ثبت شده گاو شیری هلشتاین در استان یزد بررسی شد. متوسط تعداد روزهای خشکی در گاوهای پرتولید استان یزد 59 روز برآورد شد در حالی که این رقم برای گاوهای متوسط تولید 68 روز بود. کاهش تعداد روزهای خشکی از 60 به 40 روز در گاوهای پرتولید استان یزد باعث بهبود 8 درصدی درآمد منهای هزینه خوراک به ازای هر روز از فاصله زایش به ازای هر راس گاو می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production and economic effects of shortening days dry for high producing dairy cows in Yazd province

نویسندگان [English]

  • M. Bitaraf Sani 1
  • A. A. Aslaminejad 2
1 Ph. D. Student of Animal Breeding, Ferdowsi University of Mashhad
2 Assistant Professor of Animal Breeding, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Days dry affects especially on milk production and reproduction. Persistency of high milk
production cows increases income over feed cost per cow per day of calving interval. Also a shorter
dry period reduces the frequency of diet change and facilitates nutrition management. Effect of length
of days dry on productive performance of Holstein cows in Yazd province was studied by 1780
records of dairy herds of Yazd province. Strategy of shortening days dry from 60-d to 40-d increases
8% in income over feed cost per cow per day of calving interval in Yazd province. This result suggests
increases in the efficiency of milk production especially in hot and dry areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Days dry
  • Efficiency
  • Milk production
  • Reproduction
Annen E. L., Collier R. J., McGuire M. A., Vicini J.
L,. Ballam J. M and Lormore M. J. 2004. Effect of
modified dry period lengths and bovine
somatotropin on yield and composition of milk from
dairy cows. Journal of Dairy Science, 87: 3746–
3761.
Bachman K. C. 2002. Milk production of dairy cows
treated with estrogen at the onset of a short dry
period. Journal of Dairy Science, 85: 797– 803.
Bachman K. C and. Schairer M. L. 2003. Invited
review: Bovine studies on optimal lengths of dry
periods. Journal of Dairy Science, 86: 3027– 3037.
Gulay M. S., Hayen M. J., Bachman K. C., Belloso
T., Liboniand M. and Head H. H. 2003. Milk
production and feed intake of Holstein cows given
short (30-d) or normal (60-d) dry periods. Journal of
Dairy Scien, 86: 2030– 2038.
Gumen A., Rastani R. R., Grummer R. R., and
Wiltbank M. C. 2005. Reduced dry periods and
varying prepartum diets alter postpartum ovulation
and reproductive measures. J. Dairy Sci. Journal of
Dairy Science, 88: 2401– 2411.
Pezeshki A., Merzad J., Ghorbani G. R., Rahamani
H. R., Collire R. J and Burvenich C. 2007. Effects of
Short Dry periods on performance and metabolic
Status in Holstein dairy cows. Journal of Dairy
Science, 90: 5537- 554.
Smith A., Wheelock J. V and Dodd F. H. 1967. The
effect of milking throughout pregnancy on milk
secretion in the succeeding lactation. Journal of Dairy Research, 34: 145– 150.