تعیین ویژگی‌های شیردهی و رفتاری بز نژاد رائینی با کمک دستگاه شیردوشی ماشینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

2 استادیار ژنتیک و اصلاح دام گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

3 استاد ژنتیک و اصلاح دام گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

چکیده

این آزمایش به منظور تعیین خصوصیات شیردهی و بررسی خلق و خوی حیوان هنگام دوشش در بزهای رائینی انجام گرفت. بزها از هفتة اول شیردهی و به مدت دو ماه با استفاده از دستگاه شیردوشی گوسفندی دوشیده شدند و در مدت این دو ماه هر دو هفته یک بار رکورد گیری شیر صورت گرفت. برای آنالیز داده‌های مقدار شیر روزانه، سرعت شیردهی و مدت زمان دوشش از رویه MIXED و برای رفتار حیوان هنگام دوشش از رویه CATMOD نرم افزار آماری SAS (9. 1) استفاده شد. میانگین تولید شیر 16/787 گرم در روز بود. اوج تولید شیر در هفتة پنجم با میانگین 24±909 گرم در روز بود. تعداد بزغاله در هر زایش، شکم زایش، مرحلة شیردهی، حیوان و وزن حیوان در شروع زایش، اثر معنی‌داری (05/0P<) روی میزان تولید شیر روزانه داشتند. حیوان و مرحلة شیردهی اثر معنی‌داری (05/0P<) روی سرعت شیردهی و مدت زمان دوشش داشتند. تعداد زایش و مرحلة شیردهی اثر معنی‌داری (05/0P<) روی رفتار حیوان هنگام دوشش داشتند. میانگین و اشتباه معیار تولید شیر برای دوقلوزاها و تک قلوزاها به ترتیب، 38±856 و 26±738 گرم بود (05/0>P). میانگین و اشتباه معیار مقدار شیر روزانه برای بزهای زایش اول و دوم به بالا به ترتیب 37±724 و 30±871 گرم بود (05/0>P). مدت زمان دوشش و سرعت شیردهی به ترتیب 35/87 ثانیه و 69/9 گرم بر ثانیه به دست آمد. بز رائینی دارای پتانسیل بالایی از نظر تولید شیر و همچنین دارای خوی آرام هنگام دوشش با دستگاه شیردوشی ماشینی است. با بهبود صفات شیری و به نژادی در بزهای نژاد رائینی، می‌توان نژادی دومنظوره کرکی- شیری پرورش داد و حداکثر بهرة اقتصادی را در جنبه‌های پرورشی از این حیوان به عمل آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of lactaction performance and animal behavior in characteristics of raienian cashmere goat using machine milking

نویسندگان [English]

  • S. Sadeghi 1
  • S. A. Rafat 2
  • J. Shodja Ghias 3
  • S. Azadi Oskoee 1
  • R. Rezazadeh Goli 1
1 M Sc. Students of Genetics and Animal Breeding, University of Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Animal Science, University of Tabriz, Iran
3 Professor, Department of Animal Science, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

This research was aimed to determine the lactaction performance and to study the animal behavior
during milking in Raienian Cashmere goat using machine milking. The test-day milk records started at
first week of lactation and then test-day milk records was recorded every two week and continued up
to two months of lactation. The procedure used for the analysis of the test-day milk yield, milking rate
and milking time was MIXED model and for animal behavior during milking was categorical data and
generalized linear models (CATMOD) in the SAS software
 
. Average milk yeild was 787.16 gr per day
two months lactation. The peak of milk yield was in the fifth week in lactation and mean (±SE) of testday
milk yield in the peak yeild was 909±24 gr per day. The parity, latter size, stage of lactation,
animal and animal weight had significant effects on test-day milk yield (P<0. 05). The stage of
lactation and animal have significant effects on milking rate and milking time (P<0. 05). The stage of
lactation and parity had significant effects on animal behavior during milking (P<0. 05). mean (±SE)
of test-day milk yield in the peak yeild was 909±24 gram per day. Mean (±SE) of test-day milk yield
for goats with two kids and goats with single kids were 856±38 and 738±26 gr per day, respectively.
mean (±SE) of test-day milk yield for goats of first lactation and goats of second lactation were
727±37 and 871±30 gram per day, respectively. Average of milking rate and milking time of goats
were 9.69 gr/sec and 87.35 sec, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptation
  • Goat
  • Stage of lactation
  • Temperament
Barillet F., Marie C., Jacquin M., Lagriffoul G. and
Astruc J. M., 2001. The French Lacaune dairy sheep
breed: use in France and abroad in the last 40 years.
Livestock Production Science, 71: 17– 29.
Capote J., Castro N., Caja G., Fernandez G., Briggs
H. and Arguello A. 2008. Effects of the frequency of
milking and lactation stage on milk fractions and
milk composition in Tinerfena dairy goats. Small
Ruminant Research, 75: 252– 255.
Delgado Pertineza M., Guzman Guerrero J. L.,
Caravacaa F. P., Castel J. M., Ruiz F. A., Gonzalez
Redondo P. and Alcaldea M. J. 2009a. Effect of
artificial
 
vs. natural rearing on milk yield, kid
growth and cost in Payoya autochthonous dairy
goats. Small Ruminant Research, 84: 108- 115.
Delgado Pertineza M., Guzman-Guerrero J. L.,
Menaa Y., Castel J. M., Gonzalez-Redondo P. and
Caravaca F. P. 2009b. Influence of kid rearing
systems on milk yield, kid growth and cost of
Florida dairy goats. Small Ruminant Research, 81:
105– 111.
FAOSTAT, data. 2010. www. fao. org/ faostat/ (Last
updated on 21 December 2011).
Haenlein G. F. W. 2004 Goat milk in human
nutrition. Small Ruminant Research, 51: 155– 163.
Haenlein G. F. W. 2007. About the evolution of goat
and sheep milk production. Small Ruminant
Research, 68: 3– 6.
Morrissey A. D., Cameron A. W. N., Caddy D. J.
and Tilbrook A. J. 2007. Predicting milk yield in
sheep used for dairying in Australia. Journal of
Dairy Science, 90: 5056– 5061.
Peris S., Caja G. and Such X. 1999. Relationships
between udder and milking traits in Murciano-
Granadin dairy goats. Small Ruminant Research, 33:
171- 179.
Prasad H., Tewari H. A. and Sengar O. P. S. 2004.
Milk yield and composition of the beetal breed and
their crosses with Jamunapari, Barbari and Black
Bengal breeds of goat. Small Ruminant Research,
58: 195– 199.
Raynal K., Lagriffoul G., Paccard P., Guillet I. and
Chilliard Y. 2008. Composition of goat and sheep
milk products. Small Ruminant Research, 79: 57–
72.
RezvanNejad E., Moradi Shahrbabak M., Moravej
H. and Safi Jahanshahi A. 2008. The estimation of
genetic parameters and genetic trend for some
economic traits in Raienian cashmere goat. Iranain
Journal of animal science reserch, 1: 73- 82. (In
farsi)
Sinapis E, Hatziminaoglou I., Marnet P G., Abas Z.
and Bolou A. 2000 Influence of vacuum level,
Pulsation rate and Pulsator ratio on machine milking
efficiency in local Greek goats. Livestock
Production science, 64: 175– 178.
Sung Y. Y., Wu T. I. and Wang P. H. 1999.
Evaluation of milk quality of Alpine, Nubian,
Saanen and Toggenburg breeds in Taiwan. Small Ruminant Research, 33: 17- 23.