اثر استفاده از منابع مختلف نیتروژن بر گوارش‌پذیری و تعادل نیتروژن در بره‌های نر نژاد مهربان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

3 استاد گروه فرماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

این پژوهش به ‌منظور مقایسه اثر منابع مختلف نیتروژن بر روند آزادسازی، گوارش‌پذیری و متابولیسم نیتروژن در بره‌های نر نژاد مهربان انجام شد. فراسنجه‌های گوارش‌پذیری و تعادل نیتروژن در 15 رأس بره نر نژاد مهربان در یک آزمایش 21 روزه شامل 16 روز عادت‌پذیری بـه شـرایط آزمـایش و 5 روز بـرای جمع‌آوری نمونه‌ها انجام شد. جیره‌ها حاوی انرژی و پروتئین یکسان بودند. جیره‌های غذایی شامل 1) کاه و کنجاله سویا، 2) کاه و کود اوره، 3) کاه و مکمل اوره آهسته­رهش تجاری اپتیژن و 4) کاه و اوره آهسته­رهش ساخته ‌شده در آزمایشگاه بودند. قبل از انجام آزمایش درون تنی، نرخ و مقدار آزادسازی منابع اوره آهسته­رهش در آب و ناپدید شدن شکمبه‌ای اندازه‌گیری شد. گوارش‌پذیری ماده خشک و ماده آلی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت، در حالی‌که گوارش‌پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در تیمارهای حاوی اوره آهسته­رهش تفاوت معنی‌داری را نسبت به تیمار حاوی کاه و کنجاله سویا نشان دادند (05/0 ˂ P). مقدار نیتروژن دفع شده از راه ادرار در تیمار حاوی اوره به ‌صورت معنی‌داری بالاتر بود، در حالی‌که مقدار نیتروژن ابقا شده در جیره‌های حاوی اوره آهسته­رهش به ‌صورت معنی‌داری (05/0 ˂ P) بیشتر از سایر تیمارها بود. نتایج این پژوهش نشان داد که اوره آهسته­رهش تولید شده در این پژوهش دارای الگوی مناسب آزادسازی در شکمبه بوده و می‌تواند به ‌عنوان یک محصول بومی در کشور در جیره نشخوارکنندگان حاوی علوفه نامرغوب مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of using different sources of nitrogen on digestibility and nitrogen balance in Mehraban male lambs

نویسندگان [English]

  • M. Mahmoudi-Abyane 1
  • D. Alipour 2
  • H. R. Moghimi 3
1 Ph.D student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Professor, School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to compare effect of different nitrogen sources on the rate of release, nitrogen balance and nutrient digestibility in Mehraban male lambs. Digestibility parameters and nitrogen balance were measured in 15 Mehraban male lambs. The experiment lasted 21 days including 16 days of adaptation and five days for sample collection. Diets were isonitrogenous and isoenergetic. Diets were included concentrate, mineral and vitamin supplements plus: 1) wheat straw and soybean meal, 2) wheat straw and urea, 3) wheat straw and Optigen® (a commercial slow-release urea supplement) and 4) wheat straw and slow-release urea produced in laboratory. Before beginning the in vivo experiment, release rate of slow-release urea sources in water and also rumen disappearance was measured. Intake and digestibility of dry matter and organic matter did not affect by treatments, whereas the digestibility of NDF and ADF was significantly different in the treatments containing slow-release urea supplement in comparison of soybean meal treatment (P<0.05). The amount of nitrogen excreted in urine was significantly higher in urea treatment while retention of nitrogen in slow release urea diets was significantly lower (P<0.05) than other treatments. The results of this study were shown that the slow release urea produced in this study had suitable rate of release in rumen and it could be used in ruminant diets containing low quality forages as a supplement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Release
  • Urea
  • Mehraban sheep
  • Nitrogen
انصاری پیرسرایی. ز.، جعفری صیاد ع. ر. و نوید شاد ب. 1382. مباحثی از بیوشیمی در علوم دامی. انتشارات حق شناس. 152 ص.
AOAC. Association of Official Analytical Chemists. 2000. Official Methods of Analysis. 18th ed. Maryland, USA.
Castro F., Selmer-Olsen I., Ørskov E. and Johnsen F. 1999. Lignin as a carrier for feed grade controlled-release urea. In Proceedings of the International Symposium of the Nutrition of Herbivore, 11: 16.‌
Cherdthong A., Wanapat M. and Wachirapakorn C. 2011. Influence of urea calcium mixture supplementation on ruminal fermentation characteristics of beef cattle fed on concentrates containing high levels of cassava chips and rice straw(b). Animal Feed Science and Technology, 163: 4351.
Dehority B. A. 2003. Rumen Microbiology. Nottingham University Press.
Dhiman T. and Satter L. 1997. Yield response of dairy cows fed different proportions of alfalfa silage and corn silage. Journal of Dairy Science, 80: 2069-2082.
Doranalli K. 2010. Facrors regulating urea nitrogen recycling in ruminants. PhD thesis, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK, Canada.
Forbes J. M. and France J. 1993. Quantitative aspects of ruminant digestion and metabolism. Cab International. ‌
Galina M. A., Perez-Gil F., Ortiz R. M. A., Hummel J. D. and Ørskov R. E. 2003. Effect of slow release urea supplementation on fattening of steers fed sugar cane tops (Saccharum officinarum) and maize (Zea mays): ruminal fermentation, feed intake and digestibility. Livestock Production Science, 83(1): 1-11. ‌
Galo E., Emanuele S. M., Sniffen C. J., White J. H. and Knapp J. R. 2003. Effects of a polymer-coated urea product on nitrogen metabolism in lactating Holstein dairy cattle. Journal of Dairy Science, 86: 2154-2162.
Golombeski G. L., Kalscheur K. F., Hippen A. R. and Schingoethe D. J. 2006. Slow-release urea and highly fermentable sugars in diets fed to lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 89(11): 4395-4403.
Holder V. B. 2012. The effects of slow release urea on nitrogen metabolism in cattle. PhD Diss. University of Kentucky, Lexington.
Holder V. B., Tricarico J. M., Kim D. H., Kristensen N. B. and Harmon D. L. 2015. The effects of degradable nitrogen level and slow release urea on nitrogen balance and urea kinetics in Holstein steers. Animal Feed Science and Technology, 200: 57-65.
Johnson R. R. 1976. Influence of Carbohydrate Solubility on Non-Protein Nitrogen Utilization in the Ruminant. Journal of Animal Science, 43: 184-191.
Johnson R. R. and Clemens E. T. 1973. Adaptation of rumen microorganisms to biuret as an NPN supplement to low quality roughage rations for cattle and sheep. Journal of Nutrition, 103: 494-502.
Köster H. H., Cochran R. C., Titgemeyer E. C., Vanzant E. S., Abdelgadir I.  and St-Jean G. 1996. Effect of increasing degradable intake protein on intake and digestion of low-quality, tallgrass-prairie forage by beef cows. Journal of Animal Science, 74: 2473-2481.
Leng R. A. and Nolan J. V. 1984. Nitrogen metabolism in the rumen. Journal of Dairy Science, 67: 1072-1089.
Marini J. C. and Van Amburgh M. E. 2005. Partition of nitrogen excretion in urine and the feces of Holstein replacement heifers. Journal of Dairy Science, 88: 1778-1784.
Mathis C. P. and Sawyer J.E. 2003. Urea in range cattle supplements. New Mexico state university. Cooperative extension service. College of Agriculture and Home Economics. New Mexico University State. U.S.A.
Kohn R. A., Dinneen M. M. and Russek-Cohen E. 2005. Using blood urea nitrogen to predict nitrogen excretion and efficiency of nitrogen utilization in cattle, sheep, goats, horses, pigs, and rats. Journal of Animal Science, 83(4): 879-889.‏
Knorst M. T., Neubert R. and Wohlrab W. 1997. Analytical methods for measuring urea in pharmaceutical formulations. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 15(11): 1627-1632. ‌
Nolan J. V., Lynch J. J., Provenza F. D. and Thwaites C. J. 1993. Do excessive intakes of urea cause conditioned food aversions. Recent Advances in Animal Nutrition in Australia, 1993: 35-129. ‌
Ørskov E. R., Deb Hovell F. D. and Mould F. 1980. The use of the nylon bag technique for the evaluation of feedstuffs. Tropical Journal of Animal Production, 5: 195-213.
Ørskov E. 1999. Supplement strategies for ruminants and management of feeding to maximize utilization of roughages. Preventive Veterinary Medicine, 38(2): 179-185.
Pharmacopeia. 2014. U. S. "United States Pharmacopeia and National Formulary (USP 37–NF 32): 35-117.‏
Pinos-Rodríguez J. M., Peña L. Y., González-Muñoz S. S., Bárcena R. and Salem A. 2010. Effects of a slow release coated urea product on growth performance and ruminal fermentation in beef steers. Italian Journal of Animal Science, 10: 4081-4086.
Puga D. C., Galina H. M., Peréz-Gil R. F., Sangines G. L., Aguilera B. A., Haenlein G. F. W., Barajas C. R. and Herrera H. J. G. 2001. Effect of a controlled-release urea supplementation on feed intake, digestibility, nitrogen balance and ruminal kinetics of sheep fed low quality tropical forage. Small Ruminant Research, 41(1): 9-18.
Ribeiro S. S., Vasconcelos J. T., Morais M. G., Ítavo C. B. C. F. and Franco G. L. 2011. Effects of ruminal infusion of a slow-release polymer-coated urea or conventional urea on apparent nutrient digestibility, in situ degradability, and rumen parameters in cattle fed low-quality hay. Animal Feed Science and Technology, 164: 53-61.
Rotz C. A. 2004. Management to reduce nitrogen losses in animal production. Journal of Animal Science, 82: E119-E137.
Sinclair L. A., Huntington J. A. and Wilde D. 2008. Partial replacement of soybean meal and rapeseed meal with a slow release urea source (Optigen) and its effect on microbial growth and metabolism in vitro. British Society of Animal Science Annual Meeting, Scarborough, UK Abstract 228.
Sinclair L. A., Blake C. W., Griffin P. and Jones G. H. 2012. The partial replacement of soybean meal and rapeseed meal with feed grade urea or a slow-release urea and its effect on the performance, metabolism and digestibility in dairy cows. Animal, 6(06): 920-927.
SAS Institute. 1999. SAS User’s Guide: Statistics. SAS Institute Inc., Cary, NC.
Smith R. H. 1986. Utilization of NPN-Supplements, other than Urea, by Ruminants. Archives of Animal Nutrition, 36(2-3): 175-182.‌
Tedeschi L. O., Baker M. J., Ketchen D. J. and Fox D. G. 2002. Performance of growing and finishing cattle supplemented with a slow-release urea product and urea. Canadian Journal of Animal Science, 82(4): 567-573.
Thomas L. 1998. Clinical laboratory diagnostics: Use and assessment of clinical laboratory results. TH-Books Verlagsgesellschaft.‏
Tomlinson A. P., Powers W. J., Van Horn H. H., Nordstedt R. A. and Wilcox C. J. 1996. Dietary protein effects on nitrogen excretion and manure characteristics of lactating cows. Transactions of the ASAE, 39: 1441-1448.
Van Soest P. J. 1994. Nutritional Ecology of the Ruminant. Comstock Pub.
Van Soest P. V., Robertson J. B. and Lewis B. A. 1991. Methods for dietary fiber neutral detergent fiber, and non starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583–3597.
VandeHaar M. J. and St-Pierre N. 2006. Major Advances in Nutrition: Relevance to the sustainability of the dairy industry. Journal of Dairy Science, 89: 1280-1291.
Weakley D. and Owens F. 1983. Influence of ammonia concentration on microbial protein synthesis in the rumen. Oklahoma Agricultural Experiment Station. MP-114: 34.
Xin H. S., Schaefer D. M., Liu Q. P., Axe D. E. and Meng Q. X.  2010. Effects of polyurethane coated urea supplement on in vitro ruminal fermentation, ammonia release dynamics and lactating performance of Holstein dairy cows fed a steam-flaked corn-based diet. Asian-Australasian Journal of Animal Science, 23: 491-500.