دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-106 
5. اثر پولکی کردن با بخار با شرایط متفاوت بر تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای ماده خشک و پروتئین خام دانه جو در گاوهای هلشتاین

صفحه 55-67

10.22124/ar.2018.2755

نغمه باقری؛ حمید امانلو؛ مهدی دهقان بنادکی؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ حامد خلیلوندی بهروزیار