اثر افزودنی‏های مختلف بر تجزیه پذیری ماده خشک سیلاژ خردل علوفه ای (Brassica juncea) در مراحل مختلف فنولوژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار بخش زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

پژوهش حاضر جهت بررسی میزان تجزیه­پذیری گیاه خردل علوفه­ای (Brassica juncea)در مراحل مختلف رشد و اثر ملاس و اوره بر کیفیت و تجزیه­پذیری ماده خشک سیلاژ آن، انجام شد.در مرحله اول، ترکیبات شیمیایی شامل ماده خشک و پروتئین خام در سه مرحله رشد فنولوژیک گیاه (رویشی، گلدهی و خمیری شدن دانه) اندازه­گیری شد. سپس 5/1 کیلو­گرم از گیاه در هر مرحله رشد، به قطعات 3 تا 5 سانتی­متری خرد و با ملاس و اوره مخلوط و در کیسه­های پلاستیکی سیلو شد. تیمار­های اعمال شده در هر مرحله بر سیلاژ­ها، شاهد، 5 درصد ملاس، 5/0 درصد اوره، 10 درصد ملاس، 1/0 درصد اوره و 5 درصد ملاس به­علاوه 5/0 درصد اوره در نظر گرفته شد. سیلاژ­ها به­ مدت 45 روز در دمای اتاق نگهداری شدند. پس از آن ماده خشک سیلاژ­ها تعیین شد و مورد ارزشیابی ظاهری قرار گرفت و pH و دما اندازه­گیری شد. در مرحله دوم فراسنجه­های تجزیه­پذیری ماده خشک گیاه و سیلاژ خردل با استفاده از روش کیسه­های نایلونی تعیین شد.با نمو گیاه، ماده خشک گیاه خردل علوفه­ای به­طور معنی­داری افزایش و پروتئین خام کاهش داشت. نتایج ارزشیابی ظاهری سیلاژ­ها به ­وسیله نمره­گذاری نشان داد که سطوح مختلف ملاس سیلاژ­هایی با کیفیت بسیار خوب و خوب ایجاد کردند. در طی سیلو کردن، ماده خشک به­طور معنی­داری کاهش یافت (05/0˂P) و در سیلاژ­های عمل­آوری شده با ملاس، ماده خشک به­طور معنی­داری بیشتر از سایر سیلاژ­ها بود (05/0˂P). در سیلاژ­های تهیه شده، pH به­وسیله ملاس، کاهش و با افزودن اوره، افزایش یافت. پایداری هوازی سیلاژ­های مراحل رویشی و گلدهی به­طور معنی­داری بیشتر از مرحله خمیری شدن دانه بود (05/0˂P). در هر سه مرحله­ رویشی، گلدهی و خمیری شدن دانه، بیشترین میزان درصد ناپدیدی ماده خشک، بخش سریع تجزیه، پتانسیل تجزیه­پذیری و تجزیه­پذیری موثر مربوط به سیلاژ­های عمل­آوری شده با ملاس بوده و بیشترین میزان بخش کند تجزیه مربوط به سیلاژ بدون افزودنی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of different additives on dry matter degradability of mustard forage (Brassica juncea) silage at different phenological stages

نویسندگان [English]

  • N. Ghahari 1
  • T. Ghoorchi 2
  • M. Shahi 1
  • M. T. Feyzbakhsh 3
1 MSc. Student of Animal and Poultry Nutrition of Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Professor of Animal and Poultry Nutrition of Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Gorgan, Iran
چکیده [English]

The aims of the current study were to investigate the in vitro dry matter degradation of mustard (Brassica juncea) forage in various stages of growth, and the impact of molasses and urea on the quality of its silage.In the first trial, chemical composition including dry matter and crude protein in three phenological development stages (vegetative, flowering and soft dough) was measured. Then 1.5 kg of fresh mustard forage were chopped and mixed with molasses and urea and ensiled in the laboratory silos. Different treatments were applied, including control (no additive), 5 or 10% molasses, 0.5 or 1% urea, and 0.5% urea plus 5% molasses. The silages were kept for 45 days at room temperature. Then dry matter of silages was determined, silages appearance, pH and temperature were evaluated. In the second trial, the dry matter degradability of plant and mustard (Brassica juncea) silage were measured by nylon bag method.Advancing plant development and maturity stages significantly (P< 0.05) increased dry matter and decreased crude protein contents. Evaluation of the appearance revealed that the silages, with different levels of molasses, established good and very good qualities. During the ensiling, dry matter was decreased significantly (P< 0.05) and the silages with molasses additive had significantly higher dry matter than the others (P< 0.05). Silage pH was decreased (P<0.05) by adding molasses, and increased by urea. Aerobic stability of silages in vegetative and flowering stages was significantly higher than the soft dough stage (P<0.05). In all plant developmental phases, the highest percentage of dry matter disappearance, the rapid decomposition, the potential degradability and effective degradability were belonging to silage treated with molasses and the highest part of slow degradability was belonging to the silage without additive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urea
  • Degradability
  • Brasica juncea
  • Silage
  • Molasses
ابرسجی ق.، شاهی ق. و پاسندی م. 1387. تعیین کیفیت علوفه Hedysarum coronarium در مراحل مختلف فنولوژی. پژوهش و سازندگی، 78: 55- 51.
اربابی س. و قورچی ت. 1388. اثر سطوح مختلف ملاس بر ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی سیلاژ ارزن دم روباهی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 2: 108- 99.
دلاور م. و دانش­مسگران م. 1380. تعیین مولفه­های شیمیایی، گوارشی (شکمبه­ای و روده­ای) سیلاژ یونجه عمل­آوری شده با اوره و اسید سولفوریک و تأثیر آن بر تولید و ترکیب شیر گاو­های شیرده. نشریه علمی-پژوهشی علوم و صنایع کشاورزی، 2: 231- 219.
روغنی حقیقی فرد ا. و ضمیری، م. ج. 1380. اثر سطوح مختلف اوره بر ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی سیلاژ ذرت در تغذیه گوسفند. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 3: 178- 168.
شماع م.، ساعدی ه.، نیک­پور تهرانی ک. و مروارید ع. ا. 1371. غذا­های دام و طیور و روش­های نگهداری آن­ها (اصول تغذیه دام و طیور)، انتشارات دانشگاه تهران. 354 صفحه.
شهبازیان ن. 1383. گیاهان علوفه­ای تیره بقولات. انتشارات کارنو. 160 صفحه.
علیخانی م.، اسدی الموتی ع.، قربانی غ. و صادقی ن. 1384. اثر ملاس، اوره و تلقیح باکتریایی بر ترکیب شیمیایی و تجزیه­پذیری ماده خشک آفتابگردان سیلو شده. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 3: 182- 171.
فیض‏بخش م. ح. 1389. ارزیابی مقدماتی گیاهان علوفه­ای جدید در استان گلستان. گزارش نهایی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان. 60 صفحه
قورچی ت. 1387. اثر افزودنی­های مختلف و سطوح آن­ها بر کیفیت سیلاژ آزولا و قصیل جو. گزارش طرح پژوهشی. 83 صفحه.
قورچی ت. قنبری ف. و ابراهیمی ط. 1391. بررسی تأثیر افزودنی­های مختلف بر پایداری هوازی، ترکیب شیمیایی و میکروب­های سیلاژ ذرت. پژوهش­های علوم دامی ایران، 4: 344- 335.
کاویان ع. و پاسندی م. 1395. خصوصیات تخمیر و ارزش غذایی خردل علوفه­ای سیلو شده با و بدون ملاس. علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 112: 64-57.
محمد­زاده ح. 1390. اثر افزودنی میکروبی بر خصوصیات تخمیر، ارزش مواد مغذی و پایداری هوازی ذزت های سیلو شده و عملکرد حیوان. پایان­نامه دکترا علوم­دامی، دانشگاه اصفهان.
منصوری ه.، نیکخواه ع.، رضائیان م.، مرادی م. و میر­هادی ا. 1382. تعیین میزان تجزیه­پذیری علوفه با استفاده از فن تولید گاز و کیسه­های نایلونی. مجله علوم کشاورزی ایران، 2: 507- 495.
ولی­زاده ر.، ناصریان ع. ع.، اژدری­فرد ا. و صادقی ا. 1382. بیوشیمی سیلاژ. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی. 416 صفحه.
هدایتی­پور ا.، خوروش م.، قربانی غ.، المدرس ع. و عبادی م. ر. 1391. مقایسه خصوصیات شیمیایی و تجزیه­پذیری انواع علوفه و سیلاژ سورگوم با ذرت در شرایط آزمایشگاهی و روش کیسه­های نایلونی. پژوهش­های علوم دامی ایران، 3: 232- 224. 
Abdulrazak S. A., Fujihara T., Ondiek J. K and Ørskov E. R. 2005. Nutritive evaluation of some Acacia tree leaves from Kenya. Animal Feed Science and Technology, 85: 89-98.
Adesogan A. T. 2002. A critical evaluation of selected nutritive value methods. In Proceeding 13th annual Florida Ruminant Nutrition Symposium.
AOAC International. 2000. Official Methods of Analysis of AOAC International. 17th edn. AOAC International, Gaithersburg, Maryland.
Ayres L. and Clements B. 2002. Forage brassicas- quality crops for livestock production. Field Crops Research, 20: 124- 135.
Balakhial A., Naserian A., Heravi Moussavi A., Eftekhar Shahrodi F. and ValiZadeh M. 2008. Changes in chemical composition and in vitro dm digestability of urea and molasses treated whole crop canola silage. Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(9): 1042-1044.
Baytak E. and Aksu T. 2005. The effects of Formic acid, Molasses and Inoculants as silage additives on corn silage composition and ruminal fermentation characteristics in sheep. Journal of Veterinary Animal Science, 29: 469-474.
Colombini S., Galassi G., Crovetto G. M. and Rapetti L. 2009. Sorghum forage as an alternative to corn silage in dairy cows feeding. Journal of Dairy Science. 92: E-Suppl.1.
Demiral M., Bolat D., Celik S., Bakici Y. and Celik S. 2006. Quality of silaages from sunflower harvested at different vegetational stages. Journal of Animal Research, 30: 161-165.
Forouzmand M. A., Ghorbani G. R., and Alikhani M. 2005. Influence of hybrid and maturity on the nutritional value of corn silage for lactating dairy cows 1: Intake, milk production and component yield. Pakistan Journal of Nutrition,4 (6): 435- 441.
Gurbuz Y. 2006. Determination of nutritive value of leaves of several Vitis vinifera varieties as a sourse of alternative feedstuff for sheep using in vitro and in situ measurement. Small Ruminant Research, 71: 59-66.
Hoffman P. C., Sievert S. J., Shaver R. D., Welch D. A. and Combs D. K. 1993. In Situ Dry Matter, Protein and Fiber Degradation of Perennial Forages. Journal of Dairy Science, 76: 2632-2643.
Kadoshnikov S. I., Martirosian D. M., Kadoshnikova A. G. and Chernov I. A. 2001. A study on the silage use of plain and combined amaranth in ontogenesis. The official newsletter of the amaranth institute. XIV.
Kemton T. J. 1980. The use of nylon bag to characterize the potential degredability of feeds for ruminanats. Journal of Tropical Animal Production, 5:107-116.
Keskun B. and Yilmaz U. H. 2005. Effects of Urea or urea plus molasses supplementation to silages with different sorghum varieties harvested at the milk stage on the quality and In vitro dry matter digestibility of silages. Journal of Veterinary and Animal Science, 29: 1143-1147.
Klapp E. 1967. Lehrbuch des Acker-und pflanzenbaues, verlag papulparey, Berlin and Hamburg 604 seiten, seite 2H. 222: 465-582.
Kung L. J. R. 1997. A review on silage additive and enzymes.Department animal and food sciences. University of Delaware Newark. DE 19717 – 1303.
Lima R., Lourenco M., Diaz R. F., Castro A. and Fievez V. 2010. Effect of combined ensiling of sorghum and soybean with or without molasses and lactobacilli on silage quality and invitro rumen fermentation. Journal of Animal Feed Science and Technology, 155: 122-131.
Muck R. E. and Holmes B. J. 1999. Factors affecting bunker silo densities. Pages 278–279 in Proceedings of The XII th International Silage Conference, Uppsala, Sweden.
NRC. 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervide, and New World Camelids. National Academy of Science. Washington, DC.
Orskov E. R. and McDonald I. 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to the passage rate. Journal Agricultural Science, 92: 499-503.
Orskov E. R., Deb hovel F. D. and Mould F. 1980. The use of the nylon bag technique for the evolution of feed stuffs. Journal of Tropical Animal Production, 5: 195-213.
   SAS. 2003. SAS User’s Guide Statistics. Version 9.1.3 Edition. SAS Inst., Inc., Cary NC.
Selim A. S. M., Pan J., Takano T., Suzuki T., Koike S., Kobayashi Y. and Tanaka K. 2004. Effect of ammonia treatment on physical strength of rice straw, distribution of straw particles and particle-associated bacteria in sheep rumen. Journal of Animal Feed Science and Technology, 115: 117-128.
Southworth J. E., Gilman K. M., Raeside A. J., Wilkinson R. G., Sinclair L. A., Sileshi Z., Owen E., Dhanoa M. S. and Theodorou M. K. 1996. Prediction of in situ rumen dry matter disappearance of Ethiopian forages from an in vitro gas production using a pressure transducer, chemical analysesor in vitro digestibility. Journal of Animal Feed Science and Technology, 61: 73-87.
Stern M. D., Bach A. and Calsamiglia S. 2001. Alternative techniques for measuring nutrient digestion in ruminants. Journal of Animal Science, 75: 2256-2276.
Sundstol F. and Coxworth E. M. 1984. Ammonia treatment straw and other fibrous by-products as feed. Elsevier Amsterdam, 196-247.
Thenney M. L., Duhaime D. J., Jenkin S. and Rupple C. A. 1980. Microbial and chemical additives in alfalfa-timothy silage. Journal of Dairy Science, 63: 587-593.
Tobia C., Villalobos E., Rojas A., Soto H. and Moore K. J. 2008. Nutritional value of soybean (Glycine max L. Merr.) silage fermented with molasses and inoculated with Lactobacillus brevis Livestock Research for Rural Development, 20 (7): 106.
Umana R., staples C. R., Bates D. B., Wilcox C. J. and Mahanna W. C. 1991. Effects of microbial inoculant and (or) sugarcane molasses on the fermentation and aerobic stability and digestibility of bermudagrass ensiled at two moisture contents. Journal of Animal Science, 69: 4588-4601.
Van Hatalo A., Aronen I. and Varvikko T. 1995. Intestinal nitrogen digestibility of heat-moisture treated means as assessed by the mobile bag method in cows. Journal of Animal Feed Science and Technology, 55: 139-152.
 Yan T. and Agnew R. E. 2001. Prediction of nutritive values in grass silages II Degradability of nitrogen and dry matter using digestibility, chemical composition, and fermentation data. Journal of Animal Science, 82: 1381-1391.