اثر سطوح مختلف اسانس مروتلخ بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی و ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

به منظور بررسی سطوح مختلف اسانس مروتلخ بر عملکرد و برخی فراسنجه­های خونی و ایمنی جوجه­های گوشتی تحت تنش گرمایی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار (صفر، 150، 300 و 450 میلی­گرم در کیلوگرم اسانس مروتلخ)، به مدت 42 روز انجام شد. تنش گرمایی از سن 22 روزگی اعمال شد. هر سه سطح اسانس به کار برده شده باعث کاهش معنی­دار مصرف خوراک در مقایسه با گروه شاهد در دوره آغازین شد، ولی در دوره رشد و کل دوره پرورش پرندگان تغذیه شده با سطح 450 میلی­گرم در کیلوگرم اسانس بالاترین مصرف خوراک را نشان دادند. استفاده از هر سه سطح اسانس مروتلخ باعث کاهش معنی‌دار ضریب تبدیل خوراک در دوره‌های آغازین، رشد و کل دوره نسبت به تیمار شاهد شد (05/0P<). کاهش معنی‌دار کلسترول LDL و تری‌گلیسیرید خون با مصرف سطح 450 میلی‌گرم در کیلوگرم مشاهده شد (05/0P<). در سن 21 روزگی، افزودن اسانس باعث افزایش معنی‌دار لنفوسیت، مونوسیت شد و نسبت هتروفیل به لنفوسیت و تعداد هتروفیل کاهش معنی‌داری یافت (05/0P<). وزن بورس فابریسیوس و تیموس در سطح 450 میلی‌گرم در کیلوگرم اسانس افزایش یافت (05/0P<). وزن سنگدان و کل دستگاه گوارش با افزودن150 میلی‌گرم در کیلو‌گرم اسانس مروتلخ افزایش و وزن چربی حفره بطنی در سطح 450 میلی‌گرم در کیلوگرم کاهش معنی‌داری یافت (05/0P <). بیش­ترین درصد خاکستر استخوان درشت­نی در سطح 450 میلی‌گرم در کیلوگرم اسانس مشاهده شد (05/0P<). با توجه به نتایج این پژوهش و بهبود عملکرد، کاربرد اسانس مروتلخ تا سطح 300 میلی‌گرم در کیلوگرم در شرایط تنش گرمایی در تغذیه جوجه‌های گوشتی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of Salvia mirzayanii essential oil on performance, some blood and immunity parameters of broiler chickens under heat stress conditions

نویسندگان [English]

  • S. Bayati 1
  • S. Salari 2
  • A. Tatar 3
  • M. Sari 2
  • Kh. Mirzadeh 2
1 MSc. Graduated Student, Animal Science Department, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Mollasani, Ahwaz, Iran
2 Associate Professor, Animal Science Department, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Mollasani, Ahwaz, Iran
3 Assistant Professor, Animal science department, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Mllasani, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

An experiment was conducted to evaluate different levels of Salvia mirzayanii essential oil on performance, blood and immunity parameters of broiler chickens under heat stress condition. Completely randomized design with four treatments (0, 150, 300 and 450 ppm of Salvia mirzayanii essential oil) was used for 42 days. Broilers were under heat stress conditions from 22 days of age. Increasing levels of essential oil in the diet significantly decreased feed intake in comparison with the control at the starter period. But level of 450 ppm essential oil had the highest feed intake during grower period and total of experiment. Feed conversion ratio significantly decreased by increasing levels of essential oil compared with the control. Triglyceride and LDL cholesterol concentration were significantly decreased at the level of 450 ppm essential oil. Percentage of heterophile, heterophil/lymphocyte ratio (H/L) decreased, and percentages of lymphocyte and monocyte increased by increasing levels of essential oil at 21 days of age (P<0.05). But there was not significant difference between treatments after heat stress at 42 days of age. Bursa of Fabricius weight was the highest at the level of 450 ppm essential oil (P<0.05). Gastrointestinal tract and gizzard weight significantly increased at the level of 150 ppm essential oil (P<0.05). Abdominal fat weight significantly decreased at the level of 450 ppm essential oil. Highest percentage ash of tibia was observed at 450 ppm essential oil (P<0.05). According to the results of this experiment, the use of Salvia mirzayanii essential oil up to 300 ppm in broiler nutrition under heat stress was recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salvia mirzayanii essential oil
  • Heat Stress
  • Immune System
  • blood parameters
  • Performance
آق گ. ب.، دستار ب.، شمس شرق م.، هاشمی س. ر. و میرشکار ر. 1392. اثرات سطوح مختلف سیاه دانه در جیره‌های حاوی سطوح متفاوت پروتئین بر شاخص‌های استخوان درشت­نی. پژوهش‌های علوم دامی، 23(3): 121-115.
بیدار ن.، نصیری مقدم ح. و حسن آبادی ا. 1391. اثر افزودن اسانس اسطوخدوس بر عملکرد بر خصوصیات لاشه جوجه­های گوشتی تحت شرایط استرس گرمایی. پنجمین کنگره علوم دامی ایران. اصفهان. صص 1404-1401.
پناهی­دهقان م. ر.، رسول­نژاد فریدونی س. م.، زنده­روح کرمانی ر.، مدیر صانعی م.، معافی محمودآبادی م.، میرسلیمی س. م. ف. و نیک نفس ف. 1374. فیزیولوژی پرندگان. چاپ اول. انتشارات واحد آموزش و معاونت کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر.
حبیبی ر.، صادقی ق. ع.، کریمی ا.، شیریان س و دارابی ز. 1391. اثرات سطوح مختلف پودر زنجبیل بر وضعیت آنتی‌اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپید در جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی. پنجمین کنگره علوم دامی ایران. اصفهان. صص 1305-1201.
طهماسبی ا. م.، شریعتمداری ف. و کریمی­ترشیزی م. ا. 1391. تاثیر استفاده از عصاره الکلی گیاه آویشن باغی، ویتامین E و چربی در جیره­غذایی بر میزان کلسترول سرم خون و زرده تخم‌مرغ و سیستم ایمنی مرغ تخم‌گذار تحت شرایط تنش حرارتی. گیاهان دارویی، 11: 191-183.
عربی س.، آرشامی ج.، حق‌پرست ع. و وکیلی ع. 1391. بررسی تاثیر عصاره مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) بر شاخص‌های هماتولوژیک در موش صحرایی نر. همایش سراسری گیاهان دارویی، یاسوج، 153 ص.
محمدی ز.، غضنفری ش.، ادیب­مرادی م. و برمکی س. 1393. بررسی اثرات سطوح مختلف اسانس میخک بر برخی فراسنجه­های خونی در جوجه­های گوشتی. ششمین گنگره علوم دامی ایران. تبریز. صص 1264-1260.
مصدق ر.، سالاری س.، ساری م.، محمدآبادی ط. و تقی‌زاده م. 1392. مقایسه اثر افزودن اسانس گیاه دارویی مروتلخ (Salviamirzayanii) با آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، متابولیت های خون و برخی از فراسنجه‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی. نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران، 5(1): 28-20.
میرزا، م.، باهرنیک ز. و جمزاد ز.1382. استخراج و شناسایی ترکیب‌های اسانس گیاه مریم‌گلی کارواندی. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 19(2): 124-117.
نویدشاد  ب. و جعفری پ. 1383 . تغذیه دام. انتشارات فرهنگ جامع. 512 ص.
Akbarian A., Golian A.,  Kermanshahi H., Raji A., Farhoosh F., DeSmetand S. and Michiels, J. 2012. Microbial changes in the ileal and caecaldigesta of broilers fed lemon peel and orange peel extracts and CurcumXanthorrhiza essential oil, and subjected to chronic heat stress. Laboratory for Animal Nutrition and Animal Product Quality Alternative to antibiotics: challenges and solution in animal production organization. Abstract P. 38-38.
Amirghofran Z., Bahmani M., Azadmehr A., Javidnia K., Ramazani M. and Ziaei A. 2010. Effect of Salvia mirzayanii on the immune system and induction of apoptosis in peripheral blood lymphocytes. U. S. Natinal Library of Medicine, 24(6): 500-508.
Asadi S., Khodagholi F., Esmaeili M. A., Khoramian Tusi S., Asari N., Shaerzadeh F., Sonboli A. and Ghahremanzamaneh M. 2011. Chemical composition analysis, antioxidant, antiglycating activities and neuroprotctive effects of S. choloroleuca, S. mirzayanii and S. santolinifolia from Iran. The American Journal of Chinese Medicine, 39(3): 615-638.
Bartlett J. R. and Smith M. O. 2003. Effect of different levels of zinc on the performance and immune competena of broiler under heat stress. Poultry Science, 82: 1580-1588.
Cabuk M., Alcicek A., Bozkurt M. and Imer N. 2003. Antimicrobial properties of the essential oils isolated from aromatic plants and using possibility as alternativ feed additive. National Animal Nutrition Congress. 18-20 September. Pp: 184-187
Daghir N., Beirut J. and Lebanon. 2009. Nutritional Strategies to Reduce Heat Stress in Broiler Breeders. Lohmann Information, 44(1): 6.
Fki I., Bouaziz M., Sahnoum Z. and Sajadi S. 2005. Hypocholesterolemic effects of phenolic rich extracts of chemlali olive cultivar in rats fed acholesterol- rich diet. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 13: 5362-5370.
Gilliland S. E., Nelson C. R. and Maxwell C. 1985. Assimilation of cholesterol by lactobacillus acidophilus bacteria. Application, Environment, Microbiology, 49: 337-381.
Jamroz D., Wiliczkiewicz A., Wertelecki T., Orda J. and Skorupin Ska J. 2005. Use of active substances of plant origin in chicken diets based on maize and locally grown cereals. British Poultry Science, 46: 485-493.
Khan I., Khattak H., Ullah I. and Bangash F. K. 2007. Study of the physiochemical properties of silybum marianum seed oill. Journal of Chemical Society of Pakistan, 29(10): 545-548.
Kim W. K., Donalson L. M., Herrera P., Woodward C. L., Kubenta L. F., Nisbert D. J. and Ricke S. C. 2004. Effects of different bone preparation methods (fresh, dry and fat-free dry) on bone parameters and the correlations between bone breaking strength and the other bone parameters. Poultry Science, 83: 1663-1666.
Mohan P., Kadirvel R., Natarajan A. and Bhaskaran M. 1996. Effect of probiotic supplementation on growth, nitrogen utilisatin and serum cholesterol in broilers. British Poultry Science, 37(2): 395-410.
Niu Z. Y., Liu F. Z., Yan Q. L. and Li W. C. 2009. Effects of different levels of vitamin E on growth performance, immune responses of broilers under heat stress. Poultry Science, 88: 2101-2107.
NRC. 1994. Nutrient Requirements of Poultry. National Academy Press, Washington, DC.
Ocak N. G., Erener F. B. A. K., Sungu M. and Altop A. 2008. Performance of broilers fed dry peppermint (Menthapiperita L.) or thyme (Thymus vulgaris L.) leaf supplemented diet. Czech Journal of Animal Science, 53(4): 169-175.
SAS Institute. 2005. SAS Users guide: Statistics. Version 9.1. SAS Institute Inc., Cary, NC.
Shen J., Niijima A., Tanida M., Horii Y., Maeda K. and Nagai K. 2005. Olfactory stimulation with scent of lavender oil affects autonomic nerves, lipolysis and appetite in rats. Neuroscience Letters, 383: 188-193.
Sivopoulou A.,  Nikolaou C., Papanikoloau E., Kokkini S., Lanaras T. and Arsenakis M. 1997. Antimicrobial, cytotoxic, and antiviral activities of Salvia fructicosa essential oil. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(8): 3197-3201.
Zhang B. and Coon C. 1997. The relationship of various tibia bone measurements in hens. Poultry Science, 76: 1698-1701.
Ziaei A., Ramezani M., Wright L., Paetz C., Schneider B. and Amirghofran Z. 2010. Identification of spathulenol in Salvia mirzayanii and the immunomodulatoy effects. U. S. National Library of Medicine, 25(4): 57-62.