مقایسه ترکیب مواد مغذی، هزینه های تولید و انتشار گازهای گلخانه ای در تولید ذرت سیلو شده و یونجه در صنعت گاو شیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی نهاده­های مصرفی، هزینه­های تولید، ترکیب مواد مغذی، عملکرد و انتشار گازهای گلخانه­ای در تولید ذرت سیلو شده و علف خشک یونجه در صنعت گاو شیری ایران بود. بدین منظور هزینه نهاده­ها و کیفیت مواد مغذی در تولید علوفه در 42 کشت و صنعت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. محصول در تولید علف خشک یونجه و ذرت سیلو شده  به­ ترتیب 49/7283 و 00/14256 کیلوگرم ماده خشک در هکتار محاسبه شد. نسبت تولید به هزینه در تولید علف خشک یونجه و ذرت سیلو شده به ­ترتیب 227/0 و 327/0 کیلوگرم به ازای هزار ریال محاسبه شد. هزینه تولید یک کیلوگرم ماده خشک علف خشک یونجه و ذرت سیلو شده به­ ترتیب 62/4413 و 79/3060 ریال محاسبه شد. قیمت تمام شده انواع انرژی (از جمله انرژی خالص شیردهی در سطح سه برابر نگهداری و انرژی خالص شیردهی در سطح چهار برابر نگهداری) حاصل از علف خشک یونجه از ذرت سیلو شده بالاتر بود. درآمد تولید ذرت سیلو شده، پروتئین خام و انواع انرژی تولیدی در هکتار در تولید ذرت سیلو شده نسبت به تولید علف خشک یونجه بالاتر بود. انتشار گازهای گلخانه­ای در تولید هر کیلوگرم ماده خشک، هر مگاکالری انرژی خالص شیردهی در سطح سه برابر نگهداری و هر مگاکالری انرژی خالص شیردهی در سطح چهار برابر نگهداری ذرت سیلو شده کمتر از تولید علف خشک یونجه بود. نتایج نشان­دهنده سودآوری بیشتر در تولید ذرت سیلو شده نسبت به تولید علف خشک یونجه بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of nutrient composition, production costs and greenhouse gases emission in the production of corn silage and alfalfa hay in dairy industry

نویسندگان [English]

  • D. Zahmatkesh 1
  • H. Amanlou 2
  • Gh. Dashti 3
1 Asistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
3 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The aim of the current study was to evaluate the consumption of inputs, the production costs, the nutrient composition, the performance, and the greenhouse gases emission during the corn silage and alfalfa hay production in the dairy industry of Iran. Hereupon, the input costs and the quality of the nutrients in the forage production were analyzed in 42 agri-industries. The harvested crops of alfalfa hay and corn silage were calculated as 7283.49 and 14256.00 kg of dry matter per hectare, respectively. The production: cost ratios in the alfalfa hay and corn silage productions were 0.227 and 0.327 kg per 1000 Rials, respectively. The calculated production costs per kg of dry matter for alfalfa hay and corn silage were 4413.62 and 3060.79 Rials, respectively. The cost-price of the energy types (i.e. net energy for lactation at three times maintenance, net energy for lactation at four times maintenance) for alfalfa hay was greater than corn silage. The production income of corn silage was greater than the alfalfa hay. The produced crude protein and the different energy types per hectare were greater for corn silage. The greenhouse gases emission per kg of dry matter, a mega calorie of net energy for lactation at three times maintenance, and a mega calorie of net energy for lactation at four times maintenance of the corn silage production were lower than alfalfa hay production. According to the results, the corn silage production was more profitable than alfalfa hay production. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greenhouse gases emission
  • forage
  • Nutrients
  • Input consumption
  • Cost of production
افراسیاب پ.، دلبری م. و جعفری ح. 1395. بررسی اثرات مقادیر مختلف آبیاری، تراکم بوته و آرایش کاشت در روش آبیاری قطره­ای- نواری بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه­ای در اسلام آباد غرب. تحقیقات آب و خاک ایران، 47: 741-731.
امانلوح.، زحمتکش د. و آقازیارتی ن. 1391. ضرورت تغییر علف خشک یونجه به یونجه سیلو شده و کاهش درصد آن در تغذیه گاوهای شیری. شهریور ماه 1391. مجموعه مقالات پنجمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان.
امانلو ح. و زحمتکش د. 1387. درک مدیریت سیلاژ: از برداشت تا خورانیدن به دام. چاپ اول. ترجمه. انتشارات نارمک. زنجان.
بزرگمهر ج. و نستری نصرآبادی ح. 1393. بررسی اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد و کیفیت ذرت علوفه­ای. نشریه زراعت (پژوهش و سازندگی)، 104: 164-160.
بی­نام. 1395. آمارنامه کشاورزی. جلد اول: دفتر آمار و فناوری اطلاعات. وزارت جهاد کشاورزی. قابل دسترس در: http://amar.maj.ir.
زحمتکش د.، امانلو ح. و دشتی ق. 1393. مقایسه مواد مغذی و هزینه- درآمد حاصل از دو روش برداشت علف یونجه (علف خشک و علف سیلو شده). نشریه علوم دامی ایران، 45: 25-17.
شیخ احمدی ه.، آذر فر آ. و محمد زاده س. 1392. خصوصیات شیمیایی، محتوای انرژی و فراسنجه های تجزیه­پذیری ماده خشک، پروتئین خام و ماده آلی علوفه یونجه چین دوم مناطق مختلف استان کردستان. نشریه پژوهش­های علوم دامی، 23: 99-87.
طباطبایی م. م.،  حجت ح.، زابلی خ.، علی عربی ح.، ساکی ع. ا. و هژبری ف. 1384. اثر مراحل مختلف رشد بر ارزش غذایی یونجه همدانی در چین دوم. پژوهش و سازندگی (امور دام و آبزیان)، 18: 67-62.
قنبری ا.، احمدیان ا.، میر ب. و رزمجو ا. 1389. بررسی تأثیر زمان برداشت بر ویژگی­های کمی و کیفی علوفه ذرت. فصلنامه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علف­های هرز، 15: 45-41.
AOAC. 1995. Official Methods of Analysis (16thed.). Association Official Analytical Chemists, Arlington, VA.
Ayed M. H., Gonzalez J., Caballero R. and Alvir M. R. 2001. Effects of maturity on nutritive value of field-cured hays from common vetch and hairy vetch. Animal Research, 50: 31-42.
Bekovic D. and Stevovic V. 2004. Production potential and quality of lucerne feed. Acta Agriculturae Serbica, 17: 77-83.
Brito A. F., Tremblay G. F., Lapierre H., Bertrand A., Castonguay Y., Bélanger G., Michaud R., Benchaar C., Ouellet D. R. and Berthiaume R. 2009. Alfalfa cut at sundown and harvested as baleage increases bacterial protein synthesis in late-lactation dairy cows. Journal of Dairy Science, 92: 1092-1107.
Buckmaster D. R., Rotz C. A. and Black J. R. 1990. Value of alfalfa losses on dairy farms. Transaction of the ASAE, 33: 351-360.
Burns J. C., Fisher D. S. and Mayland H. F. 2007. Diurnal shifts in nutritive value of alfalfa harvested as hay and evaluated by animal intake and digestion. Crop Science, 47: 2190-2197.
Coblentz W. K., Brink G. E., Martin N. P. and Undersander D. J. 2008. Harvest timing effects on estimates of rumen degradable protein from alfalfa forages. Crop Science, 48: 778-788.
Dyer J. A. and Desjardins R. L. 2003. Simulated farm fieldwork, energy consumption and related greenhouse gas emissions in canada. Biosystems Engineering, 85: 503-513.
Dyer J. A. and Desjardins R. L.2006. Carbon dioxide emissions associated with the manufacturing of tractors and farm machinery in canada. Biosystems Engineering, 93: 107-118.
Elizalde J. C., Merchen N. R. and Faulkner D. B. 1999. Fractionation of fiber and crude protein in fresh forages during the spring growth. Journal of animal Science, 77: 476-484.
Haghparvar R., Shojaian K., Rowghani E., Parsaei S. and Yousef Ellahi M. 2012. The effects of Lactobacillus plantarum on chemical composition, rumen degradability, in vitro gas production and energy content of whole-plant corn ensiled at different stages of maturity. Iranian Journal of Veterinary Research, 13: 8-15.
Heichel G. H. 1982. Energy Analyses of forage production systems. Journal of Animal Science, 54: 869-876.
Kellems R. O. and Church D. C. 2009. Livestock feeds and feeding (6th Ed.). Prentice Hall. Boston.
Lal R. 2004. Carbon emission from farm operations. Environment International, 30: 981-990.
Licitra G., Hernandez T. M. and Van Soest P. J. 1996. Standardization of procedures for nitrogen fractionation of ruminant feeds. Animal Feed Science and Technology, 57: 347-358.
Lithourgidis A. S., Vasilakoglou I. B., Dhima K. V., Dordas C. A. and Yiakoulaki M. D. 2006. Forage yield and quality of common vetch mixtures with oat and triticale in two seeding ratios. Field Crops Research, 99: 106-113.
Mobtaker H. G., Akram A. and Keyhani A. 2010. Economic modeling and sensitivity analysis of the costs of inputs for alfalfa production In Iran: A case study from Hamedan province. Ozean Journal of Applied Sciences, 3: 313-319.
Mohammadi A., Rafiee S., Jafari A., Keyhani A., Mousavi-Avval S. H. and Nonhebel S. 2014. Energy use efficiency and greenhouse gas emissions of farming systems in north Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 30: 724-733.
NRC. 1996. Nutrient requirement of beef cattle (7th revised Ed.). National academy press, Washington, DC, USA.
NRC. 2001. Nutrient requirements of dairy cattle (7th revised Ed.). National academypress, Washington, DC, USA.
Ozkan B., Akcaoz H. and Fert C. 2004. Energy input–output analysis in Turkish agriculture. Renewable Energy, 29: 39-51.
Pishgar Komleh S. H., Keyhani A., Rafiee S. and Sefeedpary P. 2011. Energy use and economic analysisof corn silage production under three cultivated area levels in Tehran province of Iran. Energy, 36: 3335-3341.
Rotz C. A. 2005. Postharvest changes in alfalfa quality. In: Proceeding of 35th california alfalfa and forage symposium. 12-14 December. USA, pp. 253-262.
Rotz C. A. and Harrigan T. M. 1996. Costs of Forage Production. US Dairy Forage Research Center. Research Summaries: 31-32.
SAS. 2003. SAS/SAT guide for personal computers, version 9.13. SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
St-Pierre N. and Weiss W. P. 2011. How do forage quality measurements translate to value to the dairy farmer?, Western alfalfa and forage conference. USA.
Taghizadeh A., Palangi V. and Safamehr A. 2008. Determining nutritive values of alfalfa cuts using in situ and gas production techniques. American Journal of Animal and Veterinary Sciences, 3: 85-90.
Vakily H., Khadem A. A., Rezaeian M., Afzalzadeh A. and Chaudhry A. S. 2011. The impact of a bacterial inoculant on chemical composition, aerobic stability and in sacco degradability of corn silage and the subsequent performance of dairy cows. International Journal of Veterinary Research, 5: 21-29.
Van Soest P. J. 1994. Nutritional ecology of the ruminant (2nd Ed.). Cornell university press, Ithaca, NY.
Van Soest P. J., Robertson J. B. and Lewis B. A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583-3597.
Vandehaar M. J. 1998. Efficiency of nutrient use and relationship to profitability on dairy farms. Journal of Dairy Science, 81: 272-282.
Vandehaar M. J. 2008. Can you afford to cut feed costs?, Michigan Dairy Review, 13: 9-11.
Yari M., Valizadeh R., Naserian A. A., Ghorbani G. R., Rezvani Moghaddam P., Jonker A. and Yu P. 2012. Botanical traits, protein and carbohydrate fractions, ruminal degradability and energy contents of alfalfa hay harvested at three stages of maturity and in the afternoon and morning. Animal Feed Science and Technology, 172: 162-170.
Yousefi M. and Mohammadi A. 2011. Economical analysis and energy use efficiency in alfalfa production systems in Iran. Scientific Research and Essays, 6: 2332-2336.
Zhang X., Shikui D., Xujiang Y. and Zizhi H. 2007. Variation of productivity and nutritive values of oat (Avena Sativa) with geographical location in Gansu province of northwest china under irrigation and fertilization conditions. African Journal of Biotechnology, 21: 553-560.