بررسی کارایی واحدهای تولید شیر در شهرستان میانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

چکیده

ارتقای کارایی یکی از راهکارهای مدیریت سودآوری و بهبود رقابت‌پذیری در واحدهای تولیدی است. در این پژوهش به ‌منظور شناسایی راهکارهایی برای مدیریت بهینه واحدهای گاوداری شیری شهرستان میانه از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شد و داده‌های مورد نیاز از راه تکمیل پرسشنامه به‌ صورت سرشماری از ۴۰ واحد تولیدی به دست آمد. نتایج نشان داد که فقط ۹ واحد کارایی کمتر از یک داشته و امکان ارائه راهکار برای بهبود در عملکرد برای آن‌ها وجود دارد. میانگین کارایی واحدهای مورد مطالعه برابر با 945/0 بود که بیانگر عملکرد مناسب از لحاظ فنی در تولید شیر گاوداری‌های شهرستان میانه است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، مصرف نهاده‌های برق، دارو، علوفه سیلاژی و کاه نیازمند توجه بیشتری است. همچنین از میان واحدهای برتر، واحد 31 از نظر تأثیرگذاری و تکرار در میان واحدهای مورد مطالعه متمایز بود که می­توان از آن در برنامه‌های ترویجی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the efficiency of milk production units in Mianeh county

نویسنده [English]

  • A. Shahnavazi
Economic, Social and Extension Research Department, East Azarbaijan Agricultural and Natural Recourses Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Performance enhancement is one of the ways to manage profitability and improve competitiveness in manufacturing units. Regarding the position of milk production under the livestock sector, despite the dispersion and difficulty of collecting the required data, in this study, data envelopment analysis was used to identify the solutions for optimal management in livestock units of Mianeh county. Data were collected through a questionnaire in a census sampling of 40 units. The results showed that from 40 units studied only nine units had less than one efficiency score and there was a possibility to provide a solution for improvement in performance according to available information for them. Of course the average efficiency of the units studied was equal to 0.945, which indicates functionally suitable for the production of milk in the studied area. According to the research findings, consumption of electricity, medicine, forage, and straw requires more attention, as well as the unit 31 was found to be the superior unit in terms of effectiveness and repetition among the units studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data envelopment analysis
  • Efficiency
  • Dairy herd
  • Scale
اشراقی ف. و کاظمی ف. 1393. ارزیابی کارایی اقتصادی و فنی گاوداری‌های شیری شهرستان گرگان. پژوهش در نشخوارکنندگان، ۱: 211-195.
امینی شال س. ه.، یزدانی ا.، چیذری ا. ح. و اعلایی بروجنی پ. 1391. اندازه‌گیری کارایی مزارع صنعتی پرورش گاو شیری با استفاده از تحلیل فراگیر داده‌ها: مطالعه موردی استان تهران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 4: 120-105.
ترابی س. و قربانی م. 1394. کارایی گاوداری‌های شیری سنتی: پیامدها و راهکارهای ارتقای آن‌ها در استان مازندران (کاربرد تحلیل پوششی داده‌های فازی). علوم دامی ایران، ۴: 456-445.
ثابتان شیرازی ا. ع.، فرج زاد ز. و موسوی س. ن. 1388. تحلیل شرایط تولید واحدهای پرورش گاوهای شیری، مطالعه موردی استان فارس. توسعه بهره‌وری، 1: 40-27.
دریجانی ع.، هاروی د. و یزدانی س. 1387. کارایی تکنیکی و عوامل مؤثر بر آن: رهیافت تحلیل فراگیر داده‌ها (مطالعه موردی کشتارگاه‌های دام استان تهران). مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 15 (2): 504-495.
راهنورد کیسمی ع. و مشایخی س. 1392. بررسی کارایی فنی واحدهای صنعتی پرواربندی گوساله استان مرکزی. علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 101: 90-79.
رفیعی ح.، حیدری خورمیزی س. س. و گنج خانلو م. 139۰. بررسی بهره‌وری کل عوامل تولید و محاسبه کارایی و بازدهی مقیاس در گاوداری‌های صنعتی تولیدکننده شیر مطالعه موردی استان گیلان. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 3: 132-117.
زارع ش. 1384. اقتصاد تولید و کارایی انگور کاران استان خراسان. اقتصاد کشاورزی و توسعه، ویژه‌نامه بهره‌وری و کارایی، 306-279.
سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی. 1394. نتایج تفصیلی سرشماری کشاورزی سال 1393. معاونت آمار و اطلاعات، گروه حساب‌های منطقه‌ای.
فتحی زاده گلنگشی ر.، شادپرور ع.، قربانی ا. و مهدی زاده م. 1391. اندازه‌گیری کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس واحدهای پرورش گاو هلشتاین در استان گیلان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها. مجله علوم دامی ایران، 43: 530-521.
قربانی ا.، رحیم ا. و میرمهدوی س. ا.  1392. بررسی کارایی فنی و الگوی پرواربندی گوساله در استان گیلان. علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 101: 21-11.
کرباسی پ.، مظفر امینی ا. و یوسفی ع. 1394. ارزیابی اثر طرح هدفمندی یارانه‌ها بر کارایی و بهره‌وری گاوداری‌های صنعتی شهرستان اصفهان. پژوهش‌های علوم دامی، 4: 78-169.
مولائی م. و ثانی ف. 1394. برآورد کارایی فنی و کارایی زیست‌محیطی گاوداری‌های شیری شهرستان سراب (رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها). پژوهش‌های علوم دامی، ۴: 155-141.
وزارت جهاد کشاورزی. 1396. آمارنامه کشاورزی سال 1395. معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات.
Coelli T. J. 1997. A guide to deap version 2.1: A data envelopment analysis (computer) program. Department of econometrics, university of New England, Armidale, NSW, 2351.
Farrell M. J. 1957. The measurement of productive efficiency. Journal of Royal Statistics Society, A, 120: 253–281.
Heinrichs A. J., Jones C. M., Gray S. M. and Heinrichs P. A. 2013. Identifying efficient dairy heifer production costs and data envelopment analysis. Journal of Dairy Science, 96: 7355-7365.
Kelly E., Shallo L., Geary U. and Thorne A. 2013. An analysis of the factors associated with technical and scale efficiency of Irish dairy farms. International Journal of Agricultural Management, 2: 149-159.