ارزیابی اقتصادی تغییر نوع انرژی قابل متابولیسم و منبع برآوردی داده های اسید آمینه کل در جیره نویسی کاربردی جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

اثر نوع بیان انرژی و الگوی اسید آمینه کل در جیره­نویسی بر بازدهی اقتصادی جوجه­هـای گوشتی سویه تجاری راس 308 با استفاده از شش تیمار، سه تکرار و تعداد 10 قطعه جوجه­ گوشتی (مخلوط دو جنس) در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل 3×2 انجام شد. گروه­های آزمایشی شامل دو نوع انرژی قابل­متابولیسم (AMEn و TMEn) و سه الگوی اسید آمینه (ان ­آر سی، ایوانیک و آجینوموتو) در دوره­های آغازین (10-1 روزگی)، رشد (24-11 روزگی) و پایانی (42-25 روزگی) بودند. جیره­های تنظیم شده بر اساس AMEn به طور معنی­داری سبب افزایش مصرف خوراک (2/3983) و افزایش وزن بدن (3/2358) شد (05/0>P). در 24 و 42 روزگی، جیره­ غذایی تنظیم شده بر اساس AMEn نسبت به TMEn سبب افزایش معنی­دار درآمد و هزینه خوراک مصرفی شد (05/0>P). جیره تنظیم شده بر اساس TMEn سبب افزایش سودآوری (2/3690 تومان)، سهم سود ناخالص از درآمد (367/42 تومان)، سهم سود از هزینه­های متغیر (100/74 تومان) و بازده سود ناخالص (173/10 تومان) و همچنین سبب کاهش هزینه تولید گوشت (19/2 تومان) شد (05/0>P). الگو­های اسید آمینه ان آر سی و ایوانیک سبب افزایش معنی­دار سودآوری، سهم سود ناخالص از درآمد، سهم سود از هزینه­های متغیر و بازده سود ناخالص و همچنین سبب کاهش معنی­دار هزینه تولید گوشت شد (05/0>P). با توجه به نتایج این آزمایش، جیره­نویسی جوجه­های گوشتی بر اساس مقادیر TMEn و الگوهای اسید آمینه ان آر سی و ایوانیک سبب بهبود بازدهی خالص اقتصادی می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic evaluation of changing the metabolizable energy system and total amino database in practical feed formulation of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • A. Tayebi 1
  • B. Dastar 2
  • M. Shams Shargh 3
  • F. Eshraghi 4
1 MSc. Student of Animal and Poultry Nutrition, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Professor of Animal and Poultry Nutrition, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Associate Professor of Animal and Poultry Nutrition, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran
4 Assistant Professor of Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Effect of energy expression system and total amino acid database on economical efficiency of Ross 308 broilers strain was studied by 180 broiler chicks in a completely randomized design with a 2×3 factorial arrangement. This study was performed with six treatments, three replicates and 10 broiler chicks in each replicate. Experimental groups included two systems of energy (AMEn and TMEn) and three amino acid database (NRC, Evonik and Ajinomoto) in the periods of starter (1 - 10 days), grower (11 - 24 days) and finisher (25 - 42 days). Dietary formulation with AMEn caused significant increase in feed intake (3983.2 g) and weight gain (2358.3 g) of broilers. In 24 and 42 days, dietary formulation with AMEn and then TMEn caused increase in revenue and the cost of broilers’ ration. Dietary formulation according to TMEn caused a significant increase in profitability (3690.2), gross profit share of revenue (42.367), profit share of variable costs (74.100) and gross profit returns (10.173) as well as a significant reduction in the cost of meat production (2.19) (P<0.05). Dietary formulation according to NRC and Evonic database resulted in a significant increase in profitability, gross profit share of revenue, profit share of variable costs and gross profit returns as well as a significant reduction in the cost of meat production (P<0.05). Based on the results of current experiment, dietary formulation of broilers based on TMEn and NRC and Evonik amino acid database caused relative improvement in net economic return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amino acid patterns
  • Metabolizable energy
  • Broiler chick
  • Diet formulation
  • Economic profitability
بشیری ا.، صفامهر ع. ر.، مستشاری م. و میرزایی م. 1388. اثر سطوح مختلف مواد مغذی جیره بر عملکرد و همبستگی آن با صفات لاشه در دوره رشد جوجه­های گوشتی. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، 3: 655-645.
دستار ب.، مصطفی­لو ی.، حسنی س. و حاتمی­نژاد ر. 1385. تاثیر سطح انرژی جیره و الگوی اسید آمینه بر اساس روش تغذیه مرحله­ای بر عملکرد جوجه­های گوشتی. مجله علوم کشاورزی ایران، 37: 1066-1059.
دستار ب.، رجب­زاده نسوان م.، شمس شرق م. و مهاجر م. 1395. بررسی تاثیر الگو­های مختلف تغذیه پروتئین بر عملکرد رشد و اجزای لاشه جوجه­های گوشتی سویه­ی تجاری کاب. نشریه تولیدات دامی، 3: 562-553.
زمانی م.، رضایی م.، تیموری یانسری ا.، سیاح­زاده ه. و نیک­نفس ف. 1392. تاثیر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره پایانی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و غلظت لیپید­های سرم خون جوجه­های گوشتی. نشریه پژوهش­های علوم دامی ایران، 23: 86-69.
ظهیرالدینی ه.، میرآشتیانی ر.، شیوازاد م. و نیکخواه ع. 1380. اثر غلظت انرژی و مواد مغذی جیره بر عملکرد جوجه­های آمیخته گوشتی آرین. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 5: 134-125.
میرزایی ح. و دیندارلو م. 1394. تخمین انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری گندم و ذرت در طیور گوشتی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی بر اساس ترکیبات مواد مغذی و اسید­های آمینه ضروری. نشریه علوم دامی، 106: 218-209.
مرادی م.، مقصودلو ش.، رستمی ف. و مصطفی­لو ی. 1392. اثر سطوح مختلف جایگزینی دانه سویای اکسترود شده به جای کنجاله سویا و سطوح مختلف ویتامین E بر شاخص تولید و صفات اقتصادی جوجه­های گوشتی. تحقیقات تولیدات دامی، 4: 25-15.
یعقوبفر ا.، کرکودی ک. و دیباییان م. 1390. تاثیر سیستم­های متفاوت بیان انرژی قابل متابولیسم و اسید­های ­آمینه در جیره­های غذایی، بر عملکرد و خصوصیات لاشه­ی جوجه­های گوشتی. پژوهش­های تولیدات دامی، 2: 11-1.
Ajinomoto Heartland. 2010. Chicago.http://aaa.lysine.com./AA Table/ingredients.
AOAC. 2016. Official methods of analysis. 16th ed. Association of Official Analytical Chemists. Arlington. VA.
Dale N. and Batal A. 2015. J-Poultry Web. http://www.poultry.uga.edu/soybeans/metabolizable energy sbm.pps. Accessed on September 12. 2015.
Dozier W. A., Corzo A., Kidd M. T. and Branton S. L. 2007. Dietary apparent metabolizable energy and amino acid density effects on growth and carcass traits of heavy broilers. Poultry Science, 16: 192-205.
Evonic Industries. 2010. Amino Data 3.0, Platinum version. Feed additive. Degussa AG, Hanau-Wolfgang, Germany. http://www. Aminodat. com.
Kay R., Edwards W. and Duffy P. 2007. Farm Management. 6th revised Ed. MeGraw-Hill Education. 480 Pages.
Lemme A., Ravindran V. and Bryden W. L. 2004. Ileal digestibility of amino acids in feed ingredients for broilers. Journal of World's Poultry Science, 60: 423-438.
NRC. 1994. Nutrient Requirements of Poultry. 9th ed. National Academic Press, Washington DC. 176p.
Nudiens J. 2000. Opportunities of genetic potential of cross Hybro-G broiler chicks using differently enriched feed. Veterinarian Zootechnic Technology, 19: 82-86.
Rezaei M., Teimouri A., Pourreza J. and Syyahzadeh H. 2006. Effect of diet dilution in the starter period on performance and carcass characteristics of broiler chicks. Journal of Central European Agriculture, 7: 63-70.
Ross Broiler. 2014. Manangement manual. Aviagen. http://www.aviagen.com.
SAS. 2008. SAS/STAT® 9.2. User's Guide. SAS Institute Inc. Cary, North Carolina. USA.
Tahir M. and Pesti G. M. 2012. Comparison of ingredient usage and formula costs in poultry feeds using different amino acid digestibility databases. Journal of Poultry Science, 21: 693-705.
Wolynetz M. S. and Sibbald I. R. 1984. Relationship between apparent and true metabolizable energy and the effect of the nitrogen correction. Journal of Poultry Science, 63: 1386-1399.
Yaghobfar A. 2016. The efficiency of AMEn and TMEn utilization for NE in broiler diets. Brazilian Journal of Poultry Science, 18: 126-136.
Yari P., Yaghobfar A., Aghdan Shahryar H., Ebrahimnezhad Y. and Mirzaie Goudarzi S. 2015. Effects of diets formulation based on different methods of metabolisable energy (AMEn & TMEn) and amino acids (TAA & DAA) expression on Performance, Energy and Protein efficiency ratio and productive efficiency factor of broiler chicks. International Journal of Biological Forum, 7: 73-78.
Zarei A., Mohamadi M. and Hemmati B. 2014. Metabolizable energy and chemical composition of poultry by- product meal. Iranian Journal of Applied Animal Science, 4: 849-853.