اثر تلقیح باکتریایی و اسانس های نعناع، مرزه و زیره بر ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم برون تنی و فراسنجه های تولید گاز آزمایشگاهی سیلاژ ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

این پژوهش به ­منظور بررسی تاثیر تیمارهای تلقیح باکتریایی (لاکتوباسیلوس پلانتارم، یک میلی­گرم به ازای هر کیلوگرم علوفه­ تازه) و اسانس­های نعناع، مرزه و زیره (125 و250 میکرولیتر به ازای هر کیلوگرم علوفه­ تازه) بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه­های تولید گاز و قابلیت هضم برون­تنی سیلاژ ذرت در قالب طرح کاملاً تصادفی (8 تیمار و 3 تکرار) انجام شد. گیاه کامل ذرت در مرحله دانه خمیری (حدود 30 درصد ماده خشک) به وسیله خردکن (به صورت قطعات 2 تا 3 سانتی­متری) برداشت شد. تهیه سیلاژ در کیسه­های پلاستیکی دو لایه انجام شد. افزودنی­ها در حین سیلو کردن روی ماده سیلویی اسپری شده و سیلوها بعد از 45 روز باز شدند. ترکیب شیمیایی سیلاژ ذرت تحت تاثیر افزودنی­ها قرار گرفت (05/0P<). تلقیح باکتریایی، اسانس نعناع (250 میکرولیتر) و مرزه غلظت کربوهیدرات­های محلول در آب را افزایش دادند. پروتئین خام در تیمارهای تلقیح باکتریایی و اسانس مرزه (125 میکرولیتر) کاهش یافت. غلظت الیاف نامحلول در شوینده اسیدی با افزودن اسانس مرزه (250 میکرولیتر) و زیره کاهش یافت. سطوح 250 میکرولیتر اسانس­های مرزه و زیره موجب کاهش حجم و پتانسیل تولید گاز شدند (05/0P<). غلظت انرژی قابل متابولیسم و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر به وسیله سطح 125 میکرولیتر نعناع افزایش یافت (05/0P<). تلقیح باکتریایی، قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی نمونه­ها را در شرایط برون­تنی افزایش داد (05/0P<). سطح 125 میکرولیتر اسانس نعناع تولید توده میکروبی و بازده آن را افزایش داد (05/0P<). به­طور کلی، تلقیح باکتریایی و سطح 125 میکرولیتر اسانس نعناع در بهبود ارزش تغذیه­ای سیلاژ ذرت موثر بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of bacterial inoculation and essential oils of spearmint, serviceberry and cumin on chemical composition, in vitro digestibility and gas production parameters of corn silage

نویسندگان [English]

  • F. Hadiyan 1
  • F. Ghanbari 2
  • J. Bayat Kouhsar 2
  • R. Rahchamani 2
1 MSc. Graduated Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad, Iran
چکیده [English]

This research was conducted to investigate effects of bacterial inoculation (lactobacillus plantarum, one mg/kg of fresh forage) and essential oils of spearmint, serviceberry and cumin (125 or 250 µl /kg of fresh forage) on chemical composition, gas production parameters and in vitro digestibility of corn silage in a completely randomized design (8 treatments and 3 replicates). Whole-plant corn was harvested at the dough stage (30 percent of dry matter), and chopped to 2 and 3 cm lengths. The ensiling process was performed in two-layer plastic bags. Additives were sprayed on the chopped corn, and then mixed thoroughly. The silos were opened after 45 days. Chemical composition of corn silage was affected by additives (P<0.05). Bacterial inoculation, spearmint (250 µl) and serviceberry increased the water soluble carbohydrates. Crude protein content of silage was decreased in bacterial inoculation and serviceberry (125 µl) treatments. The concentration of acid detergent fiber was decreased by addition of serviceberry (250 µl) and cumin extracts. The 250 µl of serviceberry and cumin essential oils decreased the volume and potential of gas production (P<0.05). Metabolizable energy and short chain fatty acids concentration were increased by 125 µl of spearmint (P<0.05). Bacterial inoculation increased in vitro digestibility of dry matter and organic matter (P<0.05). Spearmint extract (125 µl) increased total bacterial count and microbial efficiency (P<0.05). Overall, the bacterial inoculation and the low level (125 µl) of spearmint extract were more effective in improving the nutritional value of corn silage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential oil
  • Bacterial inoculation
  • Gas production
  • In vitro digestibility
  • Silage
دانش مسگران م.، هروی موسوی ع. ر. و فتحی م. ح. 1381. جیره نویسی و تغذیه گاوهای شیری. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 192 صفحه.
صیدالی دولت آباد س.، خوروش م.، قربانی غ. و محمد زاده ح. 1394. اثر افزودنی باکتریایی و مواد جاذب رطوبت بر قابلیت تخمیر و ترکیب مواد مغذی سیلاژ تفاله چغندر با استفاده از سیلوهای آزمایشگاهی. پژوهش­های علوم دامی ایران، 4: 421-413.
قربانی، ه. و وکیلی، س. ع. 1393. اثر مقادیر مختلف اسانس گیاهان نعناع و رازیانه بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه­های تولید گاز سیلاژ ذرت در شرایط برون­تنی. ششمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه تبریز.
قربانی ه.، وکیلی س. ع. و دانش مسگران م. 1395. اثر اسانس­های گیاهی پونه کوهی، پرتقال و زیره سبز بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه­های تجزیه پذیری سیلاژ ذرت در شرایط آزمایشگاهی. پژوهش­های علوم دامی ایران، 4: 427-415.
مقصودلو ف.، بیات کوهسار ج.، قنبری ف. و طلیعی ف. 1395. تاثیر استفاده از افزودنی­های باکتریایی و اسانس رزماری، رازیانه و زنیان بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری، فراسنجه­های تولید گاز و قابلیت هضم سیلاژ ذرت در شرایط برون تنی. پژوهش­های علوم دامی ایران، 4: 568-553.
Aharoni Y., Gilboa N. and Silanikove N. 1998. Analysis of the suppressive effect of tannins on ruminal degradation by compartmental models. Animal Feed Science and Technology, 71: 251-267.
Aksu T., Baytok E. and Bolat D. 2004. Effects of a bacterial silage inoculant on corn silage fermentation and nutrient digestibility. Animal Feed Science and Technology, 55: 249-252.
Aksu T., Denek N., Aydin S. S., Das B. D., Savrunlu M. and Ozkaya S. 2017. Effect of dried thyme pulp (Tymbara Spicata L. Spicata) on fermentation quality and in vitro organic mater digestibility of meadow grass and alfalfa silages. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 23: 211-217.
Amanullah S., Kim D. H., Lee H. J., Joo Y. H., Kim S. B. and Kim S. C. 2014. Effect of microbial additives on chemical composition and fermentation characteristics of barley silage. Asian Australasian Journal of Animal Science, 4: 511-517.
AOAC. 2005. Official method of analysis, 15th ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, USA.
Blümmel M., Makkar H. P. S. and Becker K. 1997. In vitro gas production: a technique revisited. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 77: 24-34.
Broderik G. A. and Kang J. H. 1980. Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of Dairy Science, 63: 64-75.
Chaves A. V., Baah J., Wang Y., McAllister T. A. and Benchaar C. 2011. Effects of cinnamon leaf, oregano and sweet orange essential oils on fermentation and aerobic stability of barley silage. Journal of the Science of Food and Agriculture, 92: 906–915
Church D. C. 1990. Livestock feeds and feeding. Published by Prentice-Hall. Second Edition. Pp. 64-106.
Dehority B. A. 2003. Rumen microbiology. Nottingham University Press, Nottingham, UK.
Feizi R., Ghodratnama A., Zahedifar M., Danesh Mesgaran M. and Raisianzadeh M. 2007. Determination chemical composition and apparent digestibility of pomegranate seed fed to sheep. Proceedings of the 2nd Congress on Animal and Aquatic Science. pp. 735-739.
Filya I., Sucu E. and Karabulut A. 2004. The effect of Propioni bacterium acidipropionici, with or without Lactobacillus plantarum, on the fermentation and aerobic stability of wheat, sorghum, and maize silages. Journal of Applied Microbiology, 97: 818-826.
Filya L. 2003. The effect of lactobacillus buchneri and lactobacillus plantarum on the fermentation, aerobic stability, and ruminal degradability of low dry matter corn and sorghum silages. Journal of Dairy Science, 86:3575-3581.
Getachew G., Depiters E. J. and Robinson P. H. 2002. In vitro gas production provides effective method for assessing ruminant feeds. California Agriculture, 58: 54-58.
Goel G., Puniya A. K., Aguliar C. N. and Singh K. 2005. Interaction of gut microflora with tannins in feeds. British Poultry Science, 44: 450-457.
Jalk D., Laukova A., Simonova M., Varadyova Z. and Homolka P. 2009. The use of bacterial inoculants for grass silage. Their effects on nutrient composition and fermentation parameters in grass silage. Czech Journal of Animal Science, 2: 84-91.
Kung Jr., Williams P., Schmidt R. J. and Hu W. 2008. A blend of essential plant oils used as an additive to alter silage fermentation or used as a feed additive for lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 91: 4793-4800.
Mahala A. G. and Khalifa I. M. 2007. The effect of molasses on quality of sorghum (Sorghum bicolor) silage. Journal of Animal Science, 2: 43-46.
Makkar H. P. S. 2010. “In vitro screening of feed resources for efficiency of microbial protein synthesis” in “In vitro screening of plant resources for extra-nutritional attributes in ruminants: nuclear and related methodologies”. Springer, Dordrecht, pp. 107-144.
McAllister T. A., Bae H. D., Jones G. A. and Cheng K. J. 1994. Microbial attachment and feed digestion in the rumen. Journal of Animal Science, 72: 3004-3018.
Menke K. H., Raab L., Salewski A., Steingass H., Fritz D. and Schneider W. 1979. The estimation of the digestibility and metabolizable energy content of ruminant feedstuffs from the gas production when they are incubated with rumen liquor in vitro. Journal of Agricultural Science, 92: 217-222.
Menke K. H. and Steingass H. 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal research and Development, 28: 7-55.
Mohammadzadeh H., Khorvash M., Ghorbani G. R. and Yang W. Z. 2012. Frosted corn silage with or without bacterial inoculants in dairy cattle rations. Livestock Science, 145: 153-159.
Ørskov E. R. and McDonald I. 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rumen rate of passage. Journal of Agricultural Science, 92: 499-503.
Rowghani E., Zamiri M. J., Khirvash M. and Abdollahipanah A. 2008. The effects of Lactobacillus plantarum and propionibacterium acidipropionici on corn silage fermentation, ruminal degradability and nutrient digestibility in sheep. Iranian Journal of Veterinary Research, 9: 308-315.
SAS. 2003: SAS User’s Guide: Statistics, Version 9.1 Edition.SAS Institute, Cary, NC, USA.
Soycan-Onenc S., Koc F., Coscuntuna L., Ozduven M. L. and Gumus T. 2015. The effect of oregano and cinnamon essential oils on fermentation quality and aerobic stability of field pea silages. Asian- Australasian Journal of Animal Science, 9: 1281-1287.
 Talebzadeh R., Alipour D., Saharkhiz M. J., Azarfar A. and Malecky M. 2012. Effect of essential oils of zataria multiflora on in vitro rumen fermentation, protozoal population, growth and enzyme activity of anaerobic fungus isolated from Mehraban sheep. Animal Feed Science and Technology, 172: 115-124.
Theodorou M. K., Gascoyne D. J. and Beever D. E. 1984. The role of consecutive batch culture in rumen microbiology. Canadian Journal of Animal Science, 64: 47-48
Van Soest P. J., Robertson J. B. and Lewis B. A. 1991. Method for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583-3597.
Xing L., Chen L. J. and Han L. J. 2009. The effect of an inoculants and enzymes on fermentation and nutritive value of sorghum straw silages. Bioresource Technology, 100: 488-491.