اثر افزودن عصاره پوست انار بر صفات عملکردی، شاخص های خونی، ریخت شناسی روده باریک و ماندگاری گوشت جوجه های‌ گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی روغن کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته پرورش و مدیریت تولید طیور، گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند

2 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند

3 استاد گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند

4 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی اثر عصاره پوست انار بر عملکرد، خصوصیات لاشه، شاخص­های خونی، ریخت­شناسی روده باریک و ماندگاری گوشت جوجه گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه روغن کلزا بود. در این آزمایش از تعداد 120 قطعه جوجه خروس یک­روزه سویه راس در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار استفاده شد. جیره­های آزمایشی شامل سطوح صفر، 300 و 600 میلی‌گرم در کیلوگرم عصاره پوست انار بود. تمامی جیره­ها در دوره آغازین دارای چهار درصد روغن کلزا و در دوره رشد و پایانی دارای شش درصد روغن کلزا بودند. تحلیل داده­ها نشان داد عصاره پوست انار بر صفات عملکردی شامل مصرف خوراک، وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک اثر نداشت. سطح 600 میلی­گرم عصاره پوست انار در مقایسه با گروه شاهد سبب افزایش وزن نسبی بورس فابرسیوس (22/0 در برابر 11/0 درصد) و کاهش وزن نسبی چربی بطنی (92/0 در برابر 93/1 درصد)، کلسترول (95/147 در برابر mg/dL 78/155) و LDL (45/44 در برابر  mg/dL36/53) پلاسمای خون شد (05/0>p ). سطح 600 میلی­گرم عصاره پوست انار در مقایسه با گروه شاهد، فعالیت آنزیم­های لاکتات دهیدروژناز (1111 در برابر  u/L2182) و آسپارتات آمینوترانسفراز (210 در مقابل  u/L 239( خون را کاهش داد (05/0>p ). کیفیت گوشت در دوره نگهداری (85/0 در برابر  ng/g99/0)، ارتفاع پرز (1245 در برابر 1027 میکرومتر) و نسبت عمق کریپت به ارتفاع پرز (74/6 در برابر 05/5) ناحیه ژژنوم جوجه­های گوشتی تغذیه شده با سطح 600 میلی­گرم عصاره پوست انار در مقایسه با شاهد افزایش نشان داد (05/0>p ). بنابراین افزودن عصاره پوست انار در سطح 600 میلی­گرم در کیلوگرم بدون تاثیر بر عملکرد سبب بهبود ماندگاری گوشت، ریخت­شناسی ژژنوم و کاهش لیپیدهای خون جوجه­های تغذیه شده با جیره حاوی روغن کلزا می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of pomegranate peel extract supplementation on performance traits, blood metabolites, small intestine morphology and meat stability in broiler chicks fed diet supplemented with canola oil

نویسندگان [English]

  • S. Abedi 1
  • S. J. Hosseini-Vashan 2
  • S. H. Farhangfar 3
  • S. E. Ghiasi 4
1 MSc. Student in Animal Science Department, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Associate Professor in Animal Science Department, University of Birjand, Birjand, Iran
3 Professor in Animal Science Department, University of Birjand, Birjand, Iran
4 Assistant Professor in Medical Plant Department, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to
investigate the effect of pomegranate peel extract (PPE) on the growth
performance, carcass characteristics, blood indices, intestinal morphology and
meat stability of broiler chickens. A total of 120 one-day-old Ross 308
chicks were used in this study in a completely randomized design with three
treatments each replicated four times. The experimental treatments included were:
0, 300 and 600 mg PPE/kg. All
starter rations had four percentages of canola oil and grower and finisher
diets had six percentages of canola oil. The results showed that the PPE had no
significant effect on performance of broiler chicks, including feed intake,
body weight and feed conversion ratio. Pomegranate peel extracts (600 mg
PPE/kg) increased the relative weight of bursa of fabricus (0.22 vs.
0.11%) and decreased abdominal fat (0.92 vs. 1.93%) as compared to
control. The 600 PPE diet had lower concentration of serum cholesterol (147.95 vs.
155.78 mg/dL), and LDL (44.45 vs. 53.36 mg/dL) than control diet (p < /em><0.05). Compared to control group, the
level of 600 PPE reduced the activity of lactate
dehydrogenase (1111 vs. 2182 μL) and aspartate aminotransferase (210 vs.
239 u/L). The stability of the meat during storage (0.85 vs. 0.99 ng/g) increased
in birds fed diets contained PPE as compared with control group. The birds
received PPE had higher jejunal villus height (1245 vs. 1027 μm) and the
crypt depth to the villus height (6.74 vs. 5.05) compared to the control.
It is concluded that PPE supplementation at the level of 600 mg/kg of diet improved
meat stability and morphology of jejunum and reduced the blood cholesterol of
broiler chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Villus height
  • Pomegranate peel extract
  • Cholesterol
  • Jejenum
  • Malondialdehyde
جعفریان م. ر. 1381. عمری طولانی بدون امراض با امگا-3 معجزه قرن جدید. انتشارات دفتر تحقیقاتی-علمی پروفسور جعفریان.
حسینی س. م، آملی م.، و مدرسی س. ج. 1393. اثر سطوح مختلف تفاله دانه انار بر صفات عملکردی و برخی فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی. تحقیقات تولیدات دامی، 3(2): 28-39.
حسینی واشان س. ج.، افضلی ن.، ملکانه م.، ناصری م. ع.، و اله رسانی ع. 1388. مقایسه تأثیر دانه کتان و گلرنگ بر ترکیب اسیدهای چرب زرده تخم مرغ و پاسخ تیتر آنتی بادی مرغان تخم گذار. پژوهش­های  علوم دامی ایران، 1: 87- 96.
حسینی واشان س. ج.، گلیان ا.، یعقوبفر ا.، نصیری م. ر.، راجی ا. ر.، و اسماعیلی نسب پ. 1392. اثر ضداکسیدان­های آلی و منبع چربی بر سیستم ایمنی و ریخت­شناسی روده جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی. پژوهش و سازندگی، 99: 42-52.
حسینی واشان س. ج.، گلیان ا.، یعقوبفر ا.، نصیری م. ر.، راجی ا. ر.، و اسماعیلی نسب پ. 1393. تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد، اجزاء لاشه و فرآسنجه های استخوانی جوجه­های گوشتی تحت تنش گرمایی. پژوهش­های علوم دامی ایران، 6(2): ‎65-75.
حسینی واشان س. ج.، گلیان ا.، و یعقوبفر ا.، 1395. تعیین اثرات منابع ضداکسیداسیون آلی و منبع چربی بر عملکرد، اجزا لاشه، فراسنجه های استخوانی جوجه­های گوشتی تحت تنش گرمایی. پژوهش­های علوم دامی ایران، 8: ‎65-75.
خادمی شورمستی د.، شریعتمداری ف.، کریمی ترشیزی م. ا.، و لطف اللهیان ه. 1394. تأثیر منبع چربی و نوع افزودنی بر عملکرد، صفات تولیدی و ریخت شناسی روده جوجه­های گوشتی. تولیدات دامی، 17: 211-221.
رحیمی ش. 1393. اثر افزودن عصاره پوست انار به جیره­ دارای چربی بر گوارش­پذیری مواد غذایی، فلورمیکروبی روده و عملکرد جوجه­های گوشتی.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.
رضوانی م. ح.، و رحیمی ش. 1396. اثر افزودن خوراکی عصاره پوست انار و آنتی اکسیدان تجاری بر عملکرد، گوارش پذیری ماده غذایی، فلور میکروبی و تیتر آنتی بادی جوجه­های گوشتی. تحقیقات دامپزشکی، 72: 147-156.
سراجی کوپکن ح.، حسینی واشان س. ج.، افضلی، ن.، نمائی، م. ح.، و اله رسانی ع. 1394. بررسی اثر عصاره آبی گل راعی بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه های بیوشیمیائی خون جوجه های گوشتی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). 106: 133-146.
سلاقی ا. 1390. تاثیر سطوح مختلف انرژی و چربی جیره غذایی بر عملکرد، ذخیره چربی لاشه و همبستگی ان با متابولیت­های چربی خون جوجه­های گوشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس.
سلامت دوست ر.، قربانی ا.، فولادی پ.، احمدزاده ع.، قیاسی ج.، ابراهیم نژاد ی.، و عشرت خواه ب. 1387. تأثیر روغن کلزا بر محتوی اسیدهای چرب چندگانه و تکی غیراشباع، لاشه جوجه­های گوشتی. مجموعه مقالات سومین کنگره علوم دامی کشور. 301-303.
شاهرخ دهکردی ش. ع. م. 1390. اثر سطوح مختلف روغن کلزا بر عملکرد جوجه­های گوشتی در دوره رشد و پایانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زابل.
شریفیان م.، حسینی واشان س. ج.، فتحی نسری م. ح. و پیرای ع. 1396. ارزیابی تعادل اکسیدانی گوشت و بافت شناسی ژژنوم جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی تغذیه شده با پوست انار فراوری شده با اوره. سومین همایش ملی دام و طیور کشور. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
شکاری م.، شهیر م.، و عبدی قزلجه ع. 1391. اثرات سطوح مختلف کنجاله کلزا در جیره‌های بر پایه ذرت یا گندم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی. پژوهش‌های علوم دامی (دانش کشاورزی)، 22: 131-145.
صالح ح.، گلیان ا.، کرمانشاهی ح.، فرهوش ر.، میرکزهی م. ط.، و آگاه م. ج.  a1394. آثار آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی بر پاسخ سیستم ایمنی، آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و شاخص‌های خونی جوجه‌های گوشتی. دامپزشکی ایران، 11: 67-79.
صالح ح.، گلیان ا.، کرمانشاهی ح.، فرهوش ر.، و ابریشم چی پ. b1394. اثرات آنتی اکسیدانی α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران و سینه جوجه های گوشتی. پژوهش­های علوم دامی ایران، 7(3): 305-317.
صفامهر ع.، فرج اله زاده ش.، شهیر م. ح.، و خدایی ص. 1389. اثرات سطوح مختلف روغن کلزا، دانه باقلا و پودر سیر بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ در مرغ­های تخم گذار. پژوهش­های بالینی دام­های بزرگ (دامپزشکی4: 49-61.
گلیان ا.، سالار معینی م.، و مظهری م. 1393. تغذیه طیور. انتشارات واحد آموزش و پرورش معاونت کشاورزی، سازمان کوثر. 3: 221-305.
ماسوری ب.، سالاری س.، خسروی نیا ح.ا.، طباطبایی وکیلی ص.، و محمدآبادی ط. 1396. اثر منبع چربی جیره و اسانس مرزه خوزستانی بر عملکرد، اجزای لیپیدی خون و پایداری اکسیداتیو گوشت درجوجه گوشتی تحت تنش گرمایی. تولیدات دامی، 19(1): 201-212.‎
مالک ف. 1379. چربی­ها و روغن­های نباتی خوراکی، ویژگی­ها و فرآوری. انتشارات فرهنگ و قلم.
محمودی پ.، حسن آبادی ا.، حاجاتی ح.، و جوادی م. 1394. اثرات لسیتین سویا، روغن سویا و چربی حیوانی بر عملکرد و بیان ژن SREBP-1 در جوجه‌های گوشتی. پژوهش‌های علوم دامی ایران، 7: 294-305.
نعمتی م. ح.، شریعتمداری ف.، واعظ ترشیزی ر.، و لطف الهیان ه. 1386. تأثیر سطوح چربی گیاهی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره‌ رشد و پایانی. پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان، 74: 53-57.
Ahn D. U., Sell J. L., Chen C. J. X., Wu C. and Lee J. I. 1998. Effects of dietary vitamin E supplementation on lipid oxidation and volatiles content of irradiated, cooked turkey meat patties with different packaging. Poultry Science, 77: 912-920.
Amal M. F., Azoz A. A., Afaf H. Z. and Basyony M. 2012. Effects of pomegranate as antioxidant supplementation on digestibility, blood biochemical and rabbit semen quality. Egyptian Journal of Nutrition and Feeds, 15: 343-354.
Baião N. C. and Lara L. J. C. 2005. Oil and fat in broiler nutrition. Revista Brasileira de Ciência Avícola, 7: 129-141.
Cera K. R., Mahan D. C. and Cross R. P. 1988. Effect of age, weaning and post weaning diet on small intestinal growth and jejunal morphology in young swine. Journal of Animal Science, 66: 574-584.
Danicke S., Vahjen W., Simon O. and Jeroch H. 1999. Effects of dietary fat source and xylanase supplementation to rye-based broiler diets on selected bacterial groups adhering to the intestinal epithelium, on transit time of feed, and on nutrient digestibility. Poultry Science, 78: 1292-1299.
Gohari Ardabili A., Farhoosh R. and Haddad Khodaparadh M. H. 2011. Chemical composition and physicochemical properties of pumpkin seeds (Cucurbita pepo subsp. pepo var. Styriaka) grown in Iran. Journal of Agricultural Science and Technology, 13: 1053-1063.
Havenstein G. B., Ferket P. R. and Qureshi M. A. 2003. Growth, livability, and feed conversion of 1957 versus 2001 broilers when fed representative 1957 and 2001 broiler diets. Poultry Science, 82: 1500-1508.
Hosseini-Vashan S. J. 2016. Antioxidant status, plasma lipid of broilers fed diets contained pomegranate pulp with enzyme. XXV World Poultry Congress, Beijing, China.
Laudadio V., Passantino L., Perillo A., Lopresti G., Passantino A., Khan R. U. and Tufarelli V. 2012. Productive performance and histological features of intestinal mucosa of broiler chickens fed different dietary protein levels. Poultry Science, 91: 265-270.
Manach C., Scalbert A., Morand C., Rémésy C. and Jiménez L. 2004. Polyphenols: food sources and bioavailability. The American Journal of Clinical Nutrition, 79: 727-747.
Pelicano E. R. L, Souza P. A., Souza H. B. A., Figueiredo D. F., Boiago M. M., Carvalho S. R. and Bordon V. F. 2005. Intestinal mucosa development in broiler chickens fed natural growth promoters. Brazilian Journal of Poultry Science, 7: 221-229.
Raes K., Smet D. S. and Demeyer D. 2004. Effect of dietary fatty acids on incorporation of long chain polyunsaturated fatty acids and conjugated linoleic acid in lamb, beef and pork meat: a review. Animal Feed Science and Technology, 113: 199-221.
Rahimi S., Kamran Azad S. and KarimiTorshizi M. A. 2011. Omega-3 enrichment of broiler meat by using two oil seeds. Journal of Agricultural Science and Technology, 13: 353-365.
Rajani J., KarimiTorshizi M. A. and Rahimi S. 2011. Control of ascites mortality and improved performance and meat shelf-life in broilers using feed adjuncts with presumed antioxidant activity. Animal Feed Science and Technology, 170: 239-245.
Seeram N. P., Zhang Y., Reed J. D., Krueger C. G. and Vaya J. 2006. Pomegranate phytochemicals. Taylor and Francis Group: New York. Pp. 3-29.
Shahryar H. A., SalamatdoustNobar R., Lak A. and Lotfi A. 2011. Effect of dietary supplemented canola oil and poultry fat on the performance and carcass characterizes of broiler chickens. Current Research Journal of Biological Sciences, 3: 388-392.
Sim J. S. 1990. Flax seed as a high energy/protein/omega-3 fatty acid feed ingredient for poultry. In: Proceeding of the 53rd Flax Institute of the United States. Fargo. ND. Pp: 65-72.
Singh R. P., Chidambara Murthy K. N. and Jayaprakasha G. K. 2002. Studies on the antioxidant activity of pomegranate (Punica granatum) peel and seed extracts using in vitro models. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50: 81-86.
Zollitsch W., Knaus W., Aichinger F. and Lettner F. 1997. Effects of different dietary fat sources on performance and carcass characteristics of broilers. Animal Feed Science and Technology, 66: 63-73.