دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-95 
پویش ژنومی کروموزوم ۵ بلدرچین ژاپنی جهت شناسایی QTLهای صفات رشد

صفحه 87-95

10.22124/ar.2019.10859.1333

خدیجه ابراهیمی؛ غلامرضا داشاب؛ هادی فرجی آروق؛ علی مقصودی؛ محمد رکوعی