اثر افزودن اسید بوتیریک، مولتی آنزیم و ترکیب آن ها به جیره بر عملکرد رشد، ریخت شناسی روده باریک و خاکستر استخوان tarsometatarsus و انگشتان پا در جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر اسید بوتیریک، مولتی­آنزیم و ترکیب آن­ها بر عملکرد رشد، ریخت­شناسی روده باریک و درصد خاکستر استخوان تارسومتاتارسوس و انگشتان پا  در جوجه­های گوشتی بود.  از 450 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج گروه ­آزمایشی و شش تکرار و 15 قطعه پرنده در هر تکرار به مدت 42 روز استفاده شد. گروه­­های آزمایشی شامل: 1T) شاهد مثـبت، 2T) شاهد منفی (کاهش 5 درصدی انرژی، پروتئین و اسیــدهای آمینه)، 3T) شاهد منفی + مولتی­آنزیم (ناتوزایم P)، 4T) شاهد منفی + اسید بوتیریک (Baby C4) و 5T) شاهد منفی + مولتی­آنزیم + اسید بوتیریک بودند. افزایش وزن روزانه در تیمار 1T بیشتر از سایر گروه­ها بود (001/0>p ) و گروه­های 3T ، 4T و 5T افزایش وزن بالاتری نسبت به 2T داشتند. ضریب تبدیل خوراک 1T پاییـن­تر از 2T بود (05/0>p ) و سایر گروه­های آزمایشی تفاوت معـنی­داری نداشتند. گـروه آزمایشی4T نسبت به سایر گروه­های آزمایشی موجب افزایش وزن نسبی ایلئوم شد (05/0>p ). گروه­های 3T و 4T افزایش طول پرز بالاتری نسبت به تیمار 2T داشتند ولی این تفاوت معنی­دار نبود. همچنین گروه­های 3T و 5T شاخـص تولـید بالاتـری نسبت به 2T داشتند (001/0>p ). سود تغذیه­ای در تیمارهای 1T و 3T بالاتر از تیمار 2T بود (05/0>p ). تفاوت معنی­داری از نظر درصد خاکستر استخوان بین گروه­های آزمایشی وجود نداشت (05/0<p ). به طورکلی، استفاده از مولتی­آنزیم به تنهایی به دلیل تاثیر مطلوب بر عملکرد قابل توصیه است، اما ترکیب هر دو افزودنی نتوانست بهبود بیشتری در عملکرد ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary inclusion of butyric acid, multi-enzyme or their combination on growth performance, intestinal morphology and bone ash of tarsometatarsus and toe of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Sh. Rahbari 1
  • H. R. Taheri 2
1 MSc. Graduated, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of dietary inclusion of butyric acid, multi-enzyme or their combination on growth performance, intestinal morphology and bone ash percentage of tarsometatarsus and toe in broiler chickens. A total of 450 male broiler chicks (Ross 308) were randomly allocated in a completely randomized design with five treatments and six replicates and 15 birds in each replicate for 42 days. The experimental treatments consisted of T1) a positive control, T2) a negative control (low-nutrient; the concentration of nutrients was 5% lower than those of high-nutrient diets), T3) a negative control+ multiple-enzyme complex (Natuzyme Plus), T4) a negative control+ butyric acid (Baby C4) and T5) a negative control+ multiple-enzyme+ butyric acid. Average daily weight gain increased in positive control (T1) compared to other treatments (p < /em><0.001) and T3, T4 and T5 treatments had higher average daily weight gain compared to T2 treatment. Feed conversion ratio in T1 treatment was lower than T2 treatment, but other treatments had no significant difference. The T4 treatment caused to increase relative ileum weight compared with other treatments (p < /em><0.05). The T3 and T4 treatments caused to increase villus height compared to T2 treatment but differences were not significant. Also, T3 and T5 treatments caused to increase production index compared to T2 treatment (p < /em><0.001). The higher nutritional profit in T1 and T3 treatments was observed compared to T2 treatment (p < /em><0.05). There was no significant difference in percentage of bone ash between the treatments (p < /em>>0.05). In conclusion, the use of only multi-enzyme was advisable for improving growth performance, however, the use of combination of butyric acid and multi-enzyme supplements did not provide greater improvement in performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tarsometatarsus bone
  • Butyric acid
  • Broiler chicken
  • Intestinal morphology
  • Multi-enzyme
پورحسن ح.، رحیمی ش.، کریمی ترشیزی م. ا.، و زهرایی صالحی ت. 1387. تاثیر اسیدهای آلی بر فلور میکروبی و ریخت شناسی روده جوجه­های گوشتی. تحقیقات دامپزشکی، 67(5): 283-290.
تهامی ز.، حسینی م.، و باشتنی م. 1393. بررسی اثر اسید آلی بر برخی فراسنجه­های خونی و خصوصیات استخوان درشت­نی جوجه­های گوشتی. تحقیقات دام و طیور، 1: 15-24.
حقیقی خوشخو پ.، اکبری آزاد گ.، معیر ف.، و پژوهنده ا. 1389. تاثیر افزودنی خوراکی بوتیرات بر راندمان پرورشی و ریخت شناسی روده باریک در جوجه گوشتی. پژوهش­های بالینی دامپزشکی، 1(4): 235-242.
سالاری ع. ا.، حسن آبادی ا.، نصیری ح.، و کلیدری غ. ع. 1395. تاثیر جیره­های اسیدی شده با اسید بوتیریک بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه­های گوشتی نر. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست، ص. 376.
شریعتمداری ف.، رضایی م.، و لطف الهیان، ه. 1384. مقایسه عملکرد صفات تولیدی آمیخته­های تجاری جوجه گوشتی. پژوهش و سازندگی، 67: 64-74.
شعبانی فتح  ع. ا.، نجفی ر.، و نجفی غ. ر. 1391. تاثیر جایگزینی آنتی­بیوتیک محرک رشد با اسیدهای آلی بر تغییرات روده کوچک، عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه­های گوشتی. پژوهش­های علوم دامی، 22: 114-124.
Adil S., Banday T., Bhat G. A., Mir M. S. and Rehman M. 2010. Effect of dietary supplementation of organic acids on performance, intestinal histomorphology, and serum biochemistry of broiler chicken. Veterinary Medicine International, 2010: 479485.
Alp M., Kocabagil N. and Kahraman R. 1999. Effect of dietary supplementation with organic acids and zinc bacitracin on ilea microflora, pH and performance in broiler chickens. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 23: 451-455.
Boffa L. C., Lupton J. R., Mariani M. R., Ceppi M., Newmark H. L., Scalmati A. and Lipkin M. 1992. Modulation of colonic epithelial cell proliferation, histone acetylation, and luminal short chain fatty acids by variation of dietary fiber (wheat bran) in rats. Cancer Research, 52: 5906-5912.
Classen H. L. and Bedford M. R. 1999. The use of enzymes to improve the nutritive value of poultry feeds, pp. 285-821.
Collaborative Study. Journal of AOAC International, 83: 1204-1211.
Cowan W. D., Korsbak A., Hastrup T. and Rasmussen P. B. 1996. Influence of added microbial enzymes on energy and protein availability of selected feed ingredients. Animal Feed Science and Technology, 60: 311-319.
Cowieson A. J., Acamovic T. and Bedford M. R. 2000. Enzyme supplementation of diets containing Camelina sativa meal for poultry. British Poultry Science, 41: 689-690.
Denli M., Okan F. and Celik K. 2003. Effect of dietary probiotic, organic acid and antibiotic supplementation to diet on broiler performance and carcass yield. Pakistan Journal of Nutrition, 2: 89-91.
Derebasi E. and Demir E. 2004. Effect of the supplementation of probiotic, prebiotic andorganic acids in triticale and soybean meal based broiler diets. Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey.
Dersjant-Li Y., van de Belt K., van der Klis J. D., Kettunen H., Rinttila T. and Awati A. 2015. Effect of multi-enzymes in combination with a direct-fed microbial on performance and welfare parameters in broilers under commercial production settings. Journal of Applied Poultry Research, 24: 80-90.
Francesch M. and Geraert P. A. 2009. Enzyme complex containing carbohydrases and phytase improves growth performance and bone mineralization of broilers fed reduced nutrient corn-soybean-based diets. Poultry Science, 88: 1915-1924.
Gracia M. I., Aranibar M., Lazaro R., Medel P. and Mateos G. G. 2003. Alpha-amylase supplementation of broiler diets based on corn. Poultry Science, 82: 436-442.
Gunal M., Yayli G., Kaya O., Karahan N. and Sulak O. 2006. The effects of antibiotic growth promoter, probiotic or organic acid supplementation on performance, intestinal microflora and tissue of broilers. Poultry Science, 5: 149-155.
Houshmand M., Azhar K., Zulkifli I., Bejo M. H. and Kamyab A. 2012. Effects of non-antibiotic feed additives on  performance,  immunity  and  intestinal  morphology  of  broilers  fed  different  levels  of  protein. South African Journal of Animal Science, 42: 22-32.
Iba A. M. and Berchieri A. J. 1995. Studies on the use of formic acid-propionic acid mixture (BioaddTM) to control experimental salmonella infection in broiler chickens. Avian Pathology, 24: 303-311.
Jorhem L. 2000. Determination of metals in foods by atomic absorption spectrometry after dry ashing: NMKL.
Kaya C. A. and Tuncer S. D. 2009. The effects of an organic acids and etheric oilsmixture on fatting performance, carcass quality and some blood parameters of broilers. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8: 94-98.
Kral M., Angelovicova M., Mrazova L., Tkacova J. and Kliment M. 2011. Probiotic and acetic acid effect on broiler chickens performance. Animal Science and Biotechnology, 44: 62-64.
Lee K. W, Everts H. and Beynen A. C. 2004. Essential oils in broiler nutrition. International Journal of Poultry Science, 3: 738-752.
Lesson S., Namkung H., Antongiovanni M. and Lee E. H. 2005. Effect of butyric acid on the performance and carcass yield of broiler chickens. Poultry Science, 84: 1418-1422.
Levy A. W., Kessler J. W., Fuller L., Williams S., Mathis G. F., Lumpkins B. and Valdez F. 2015. Effect of feeding an encapsulated source of butyric acid (ButiPEARL) on the performance of male Cobb broilers reared to 42 d of age. Poultry Science, 94: 1864-1870.
Lucmaerten S. and Huyghebaert G. 2009. Overview of the experiments with encapsulated calciumbutyrete (Cabut) in broilers at the ILVO. Proceedings of XXI International Poultry Symposium PB WPSA, Poland.
Momtazan R., Moravej H., Zaghari M. and Taheri H. R. 2011. A note on the effects of a combination of an enzyme complex and probiotic in the diet on performance of broiler chickens. Irish Journal of Agricultural and Food Research, 50: 249-254.
Perić L., Kovcin S., Stancev V. and Milosevic N. 2002. Effect of enzymes on broiler chick performance. Buletinul USAMV, 57: 245-249.
Perić L., Zikić D. and Lukić M. 2009. Application of alternative growth promoters in poultry production. Biotechnology in Animal Husbandry, 25: 387-397.
Qaisrani S. N., Van Krimpen M. M., Kwakkel R. P., Verstegen M. W. A. and Hendriks W. H. 2015. Diet structure, butyric acid, and fermentable carbohydrates influence growth performance, gut morphology, and cecal fermentation characteristics in broilers. Poultry Science, 94: 2152-2164.
Rotter B. A., Friesen O. D., Guenter W. and Marquardt R. R. 1990. Influence of enzyme supplementation on the bioavailable energy of barley. Poultry Science, 69:1174-1181.
Shahir M. H., Moradi S., Afsarian O. and Esmaeilipour O. 2013. Effects of cereal type, enzyme and sodium butyrate addition on growth performance, carcass traits and intestinal morphology of broilers. Brazilian Journal of Poultry Science, 15: 169-286.
Smulikowska S., Czerwinski J., Mieczkowska A. and Jankowiak J. 2009. The effect of fat-coated organic acid salts and a feed enzyme on growth performance, nutrient utilization, microflora activity, and morphology of the small intestine in broiler chickens. Journal of Animal and Feed Sciences, 18: 478-489.
Thompson J. L. and Hinton M. 1997. Antibacterial activity of formic acid and propionic acid in the diet of hens on Salmonella in the crop. British poultry science, 38: 59-65.
Viveros A. A., Brenes A., Pizarro M. and Castano M. 1994. Effect of enzyme supplementation of a diet based on barley, and autoclave treatment, on apparent digestibility, growth performance and gut morphology of broilers. Animal Feed Science and Technology, 48: 237-251.
Yu B., Wu S. T., Liu C. C., Gauthier R. and Chiou P. W. S. 2007. Effects of enzyme inclusion in a maize-soybean diet on broiler performance. Animal Feed Science and Technology, 134: 283-294.
Zanella I., Sakomura N. K., Silversides F. G., Fiqueirdo A. and Pack M. 1999. Effect of enzyme supplementation of broiler diets based on corn and soybeans. Poultry Science, 78: 561-568.
Zhou Y., Jiang Z., Lv D. and Wang T. 2009. Improved energy-utilizing efficiency by enzyme preparation supplement in broiler diets with different metabolizable energy levels. Poultry Science, 88: 316-322.