اثر افزودن ترکیبی از اسانس های گیاهی به سیلاژ یونجه همراه با سطوح مختلف تفاله سیب بر تجزیه پذیری به روش کیسه های نایلونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام، دانشکده کشاورزی و‌ منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از این آزمایش بررسی آثار افزودن ترکیبی از اسانس­های گیاهی اسید رسینولئیک، کاردانول و کاردول به سیلاژ یونجه پلاسیده شده همراه با سطوح مختلف تفاله سیب بر تجزیه­پذیری ماده خشک، ماده آلی و پروتئین ­خام به روش کیسه­های نایلونی بود. تیمارهای آزمایشی شامل 1) سیلاژ یونجه، 2) سیلاژ یونجه فرآوری­شده با اسانس (500 میلی‌گرم در کیلوگرم وزن تر)، 3) سیلاژ یونجه (75 درصد) و تفاله سیب (۲۵ درصد)، 4) سیلاژ یونجه (75 درصد) و تفاله سیب (۲۵ درصد) فرآوری شده با اسانس، 5) سیلاژ یونجه (۵۰ درصد) و تفاله سیب (۵۰ درصد)، 6) سیلاژ یونجه (50 درصد) و تفاله سیب (50 درصد) فرآوری ­شده با اسانس، 7) سیلاژ یونجه (۲۵ درصد) و تفاله سیب (75 درصد) و 8) سیلاژ یونجه (25 درصد) و تفاله سیب (7۵ درصد) فرآوری شده با اسانس بود که به­ مدت ۹۰ روز سیلو شد. ضرایب تجزیه‌پذیری با استفاده از روش کیسه­های نایلونی با چهار تکرار تعیین شدند. داده­های بدست آمده در قالب آزمایش فاکتوریل 2 × 4 بر پایه طرح کاملاً تصادفی تجزیه شدند. در پایان ۹۶ ساعت انکوباسیون، بیشترین مقدار ناپدید شدن ماده خشک مربوط به تیمار حاوی ۲۵ درصد یونجه با ۷۵ درصد تفاله سیب همراه با افزودنی اسانس و کمترین مقدار مربوط به تیمار حاوی یونجه پلاسیده و افزودنی اسانس بود. افزودن اسانس گیاهی به سیلاژ یونجه در حین تهیه سیلاژ سبب افزایش نرخ ناپدید شدن ماده خشک و تجزیه­پذیری موثر ماده خشک و بهبود ارزش تغذیه­ای سیلاژ یونجه شد. همچنین افزودن تفاله سیب در سطوح مختلف سبب افزایش بخش­های با تجزیه­پذیری سریع و آهسته و تجزیه­پذیری موثر شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of adding a combination of essential oils to alfalfa silage with different levels of apple pulp on degradability using nylon bag technique

نویسندگان [English]

  • M. Besharati 1
  • V. Ghozalpour 2
  • Z. Nemati 1
  • A. Karimi 1
1 Assistant Professor, Department of Animal Science, Ahar Faculty of Agriculture and Nature resources, University of Tabriz, Ahar, Iran
2 MSc. of Animal Science, Ahar Faculty of Agriculture and Nature resources, University of Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The aim of this research was to study the effects of supplementation of alfalfa silage with a combination of essential oils and fresh apple pulp and on the dry matter, organic matter and crude protein degradabilities by nylon bags. The treatments included: 1) alfalfa silage (control treatment), 2) alfalfa silage processed with essential oil, 3) alfalfa silage (75%) + apple pulp (25%), 4) alfalfa silage (75%) + apple pulp (25%) + essential oil, 5) alfalfa silage (50%) + apple pulp (50%), 6) alfalfa silage (50%) + apple pulp (50%) + essential oil, 7) alfalfa silage (25%) + apple pulp (75%) and 8) alfalfa silage (25%) + apple pulp (75%) + essential oil that ensiled for 90 days. Degradabilities determined using nylon bags technique with four replications. The data were analyzed in a factorial arrangement of 2×4 on a completely randomized design. At the end of 96 h of incubation, the highest amount of dry matter disappearance was observed in the treatment of alfalfa 25% and apple pulp 75% with the essential oil additive and the lowest amount was for the treatment alfalfa and essential oil additive. Adding essential oil to alfalfa silage during the preparation of silage increased the dry matter degradation rate and the effective degradation and improved nutritive value of silage. Also, the addition of apple pulp at different levels increased rapidly degradation and slowly degradation fractions and effective degradability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential oil
  • Degradability
  • Apple pulp
  • Alfalfa silage
  • Nylon bag technique
افشارحمیدی ب.، پیرمحمدی ر.، منصوری ه.، و فجری م. 1392. اثر افزودن گیاه آویشن به جیره غذایی برگوارش پذیری خوراک و عملکرد تولید شیر بزهای شیرده مهابادی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 101: 29-36.
علایی باهر س.، محمدزاده ح.، تقی زاده ا.، و حسینخانی ع. 1396. اثر افزودنی باکتریایی و پری­بیوتیکی بر پروفایل تخمیر و تجزیه­پذیری شکمبه­ای مواد مغذی سیلاژ ذرت. پژوهش­های علوم دامی، 27(2): 173-187.
فریدون­پور ف.، بیات کوهسار ج.، غلامعلی پورعلمداری ا.، و ابراهیمی پ. 1395. اثر اسانس گونه های مختلف آویشن بر فراسنجه های تولید گاز، قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیری شکمبه ای در شرایط آزمایشگاهی. پژوهشهای تولیدات دامی، 7(14): 109-117.
قربانی ه.، و وکیلی س. 1393. اثر مقادیر مختلف اسانس گیاهان نعناع و رازیانه بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه­های تولید گاز سیلاژ ذرت در شرایط برون تنی. ششمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه تبریز.
قربانی ه.، وکیلی س.، و دانش مسگران م. 1395. اثر اسانس‌های گیاهی پونه کوهی، پرتقال و زیره سبز بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری سیلاژ ذرت در شرایط آزمایشگاهی. پژوهش­های علوم دامی ایران، 8(3): 415-427.
کریمی م.، بشارتی م.، تقی­زاده ا.، و صفری ر. 1396. تاثیر افزودنی باکتریایی تولید کننده اسید لاکتیک ناهمگن بر ترکیبات شیمیایی و خصوصیات تخمیری مخلوط یونجه پلاسیده شده به همراه تفاله پرتقال. تحقیقات تولیدات دامی، 6(1): 27-37.
مقصودلو ف.، بیات کوهسار ج.، قنبری ف.، و طلیعی ف. 1395. تأثیر استفاده از افزودنی های باکتریایی و اسانس رزماری، رازیانه و زنیان بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری، فراسنجه های تولید گاز و قابلیت هضم سیلاژ ذرت در شرایط برون تنی. پژوهشهای علوم دامی ایران، 8(4): 553-568.
هادیان ف.، قنبری ف.، بیات کوهسار ج.، و راه چمنی ر. 1397. اثر تلقیح باکتریایی و اسانس­های نعناع، مرزه و زیره بر ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم برون تنی و فراسنجه­های تولید گاز آزمایشگاهی سیلاژ ذرت. تحقیقات تولیدات دامی، 7(2): 55-67.
Abdollahzadeh F. and Abdulkarimi R. 2012. The effects of some agricultural by-products on ruminal fermentation and apparent digestibility of Holstein dairy cow. Life Science Journal, 9 (4): 270-274.
Adham A. A., Bassiony S. M., Abdel-Rahman G. A. and Shehata S. A. 2014. Effect of cinnamaldehyde thymol mixture on growth performance and some ruminal and blood constituents in growing lambs fed high concentrate diet. Life Science Journal, 11 (3): 240-248.
Aksu T., Baytok E., Karslı M. A. and Muruz H. 2006. Effects of formic acid, molasses and inoculant additives on corn silage composition, organic matter digestibility and microbial protein synthesis in sheep. Small Ruminant Research, 61: 29-33.
Alikhani M., Alamooti A. A., Ghorbani G.R. and Sadeghi N. 2005. Effect of urea, molasses and a bacterial
inoculant on chemical composition and dry matter degradability of sunflower silage. JWSS-Isfahan
University of Technology, 9(3): 171-183.
Association of offical Analytic chemists (AOAC). 2002. Official method of Analytic. Vol. 1. 17th ed. AOAC, Arilington, VA.Pp: 120-155.
Benchaar C., Petit H. V., Berthiaume R., Whyte T. D. and Chouinard P. Y. 2006. Effects of addition of essential oils and monensin premix on digestion, ruminal fermentation, milk production, and milk composition in dairy cows. Journal of Dairy Science, 89: 4352-4364.
Besharati M., Taghizadeh A., Janmohammadi H. and Moghaddam G. A. 2008. Evaluation of some by-products using in situ and in vitro gas production techniques. American Journal of Animal and Veterinary Science, 3: 7-12.
Cardozo P. W., Calsamiglia S., Ferret A. and Kamel C. 2004. Effects of natural plant extracts on protein
degradation and fermentation profiles in continuous culture. Journal of Animal Science, 82: 3230-3236.
Castillejos L., Calsamiglia S. and Ferret A. 2006. Effect of essential oil active compounds on rumen microbial fermentation and nutrient flow in in vitro systems. Journal of Dairy Science, 89: 2649-2652.
Chaves A. V., Baah J., Wang Y., McAllistera T. A. and Benchaar C. 2012. Effects of cinnamon leaf, oregano and sweet orange essential oils on fermentation and aerobic stability of barley silage. Journal of Science of Food and Agriculture, 92: 906-915.
Curtis J. L. 1996. Effect of variety on the forage yield, ensiling characteristics, and nutritive value of alfalfa, and effects of cutting, stage of maturity, and silage additives on the preservation and nutritive value of alfalfa silage. A dissertation. Kansas State University.
Davidson P. M. and Naidu A. S. 2000. Phyto-phenols. Pages 265– 293 in Natural Food Antimicrobial Systems. A. S. Naidu, ed. CRC Press, Boca Raton, FL.
Dehority B. A. 2003. Rumen microbiology. Nottingham University Press, Nottingham, UK.
Falcone P., Speranza B., Nobile M. A., Corbo M. R. and Sinigaglia M. 2005. A study on the antimicrobial
activity of thymol intended as a natural preservative. Journal of Food Protection, 68: 1664-1670.
Fraser G. R., Chaves A. V., Wang Y., McAllister T. A., Beauchemin K. A. and Benchaar C. 2007. Assessment of the effects of cinnamon leaf oil on rumen microbial fermentation using two continuous culture systems. Journal of Dairy Science, 90:  2315-2328.
Ghoreishi S. F., Pirmohammadi R. and Teimouri Yansari A. 2007. Effects of apple pomace on milk yield, milk composition and DM intake of Holstein dairy cows. Journal of Animal and Veterinary Advances, 6: 1074-1078.
Goel G., Puniya A. K., Aguliar C. N. and Singh K. 2005. Interaction of gut microflora with tannins in feeds.
British Poultry Science, 44: 450-457.
Guenther E. 1948. The essential Oils. D. Van Nostrand, New York.
Guler T., Çerçi I. H., Çiftçi M. and Ertas O. N. 2006. Can apples be used as a source of fermentable carbohydrate when making alfalfa silage? Department of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Sciences, University of Firat, 23119 Elazig, Turkey.
Hart K. J., Yáñez-Ruiz D. R., Duval S. M., McEwan N. R. and Newbold C. J. 2008. Plant extracts to manipulate rumen fermentation. Animal Feed Science and Technology, 147: 8-35.
Hodjatpanah‐Montazeri M., Danesh Mesgaran N. and Vakili A. 2016. Effect of essential oils of various plants as microbial modifier to alter corn silage fermentation and in vitro methane production. Iranian Journal of Applied Animal Science, 6(2): 269-276.
Khatooni M. A., Nobar R. S. D. and Cheraghi H. 2014. Evaluating Possibility Replacement of By-Product of apple pomace with Barley Grain for Ruminants by in vitro Gas Production Technique. Journal of Animal Science Advances, 4(5): 839-844.
Losa R. 2001. The use of essential oils in animal nutrition. In: Feed Manufacturing in the Mediterranean Region. Improving Safety: From Feed to Food. Proceedings of the III Conference of Feed Manufacturers of the Mediterranean. Reus, Spain.
McAllister T. A., Bae H. D., Jones G. A. and Cheng K. J. 1994. Microbial attachment and feed digestion in the
rumen. Journal of Animal Science, 72: 3004-3018.
McIntosh F. M., Williams P., Losa R., Wallace R. J., Beever D. A. and Newbold C. J. 2003. Effects of essential oils on ruminal microorganisms and their protein metabolism. Applied Environmental Microbiology, 69: 5011-5014.
Nanon A., Suksombat W. and Yang W. Z. 2014. Effects of essential oils supplementation on in vitro and in situfeed digestion in beef cattle. Journal of Animal Feed Science and Technology, 196: 50-59.
Newbold C. J., McIntosh F. M., Williams P., Losa R. and Wallace R. J. 2004. Effects of a specific blend of
essential oil compounds on rumen fermentation. Animal Feed Science and Technology, 114: 105-112.
Rumsey T. S. 1978. Ruminal fermentation products and plasma ammonia of fistulated steers fed apple pomace urea diets. Journal of Animal Science, 47: 967-976.
Tavassoli G. and Kafilzadeh F. 2008. Effect of dried and ensiled apple pomace from pure making on performance of finishing lambs. Pakistan Journal of Biological Sciences, 11: 294-297.
Van Soest P. J., Robertson J. B. and Lewis B. A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74(10): 3583-3597.
Vanzant E. S., Cochran R. C. and Titgameuer E. C. 1998. Standardizations of in situ techniques for ruminant feed stuff evaluation. Journal of Animal Science, 76: 2717-2729.
Wendakoon C. N. and Sakaguchi M. 1995. Inhibition of amino acid decarboxylase activity of Enterobacter aerogenes by active components in spices. Jornal of Food Protection, 58: 280-283.
Yang W. Z., Ametaj B. N., Benchaar C. and Beauchemin K. A. 2010. Dose response to cinnamaldehyde supplementation in growing beef heifers: ruminal and intestinal digestion. Journal of Animal Science, 88: 680-688.