اثر حذف صفت سن بلوغ جنسی از تابع هدف انتخاب و نسبت خروس های انتخاب شده بر پاسخ به انتخاب صفات در مرغ های بومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر حذف صفت سن بلوغ جنسی از تابع هدف انتخاب مرغ­های بومی بود. بدین منظور، پیش­بینی میزان رشد ژنتیکی، پاسخ اقتصادی و نرخ هم­خونی به وسیله شبیه­سازی قطعی برنامه انتخاب تک­مرحله­ای با نسل­های مجزا انجام شد. در تابع هدف انتخاب اول که شامل صفات وزن بدن در هشت هفتگی، وزن تخم، تعداد تخم تولیدی در سه ماه اول تولید و سن بلوغ جنسی بود، مقادیر رشد ژنتیکی برای وزن بدن در هشت هفتگی، وزن تخم و تعداد تخم تولیدی در سه ماه اول تولید به ترتیب برابر 19/53، 207/0- و 02/13 در هر نسل بدست آمدند. در حالت دوم، صفت سن بلوغ جنسی از تابع هدف انتخاب حذف شد، در حالی­که صفات تابع هدف و شاخص انتخاب یکسان بودند. حذف صفت سن بلوغ جنسی سبب کاهش نرخ رشد ژنتیکی برای صفت تعداد تخم تولیدی در سه ماه اول تولید و همچنین کاهش صحت انتخاب شد. البته این کاهش را می­توان به افزایش واریانس هدف انتخاب در اثر حذف سن بلوغ جنسی از تابع هدف انتخاب نسبت داد. تغییر نسبت تعداد خروس­های انتخاب شده در برنامه اصلاح نژاد نیز نشان داد که نسبت انتخاب دو درصد در خروس­ها سبب حصول پیشرفت ژنتیکی مناسبی برای صفات موجود در تابع هدف انتخاب می­شود. این نسبت انتخاب سبب افزایش اندکی در درصد هم­خونی می­شود، علی­رغم این افزایش، نرخ هم­خونی حدود یک درصد است که مقداری بهینه برای برنامه­های اصلاح نژاد طیور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of excluding age at sexual maturity from breeding goal and ratio of selected roosters on selection response of traits in native fowls

نویسندگان [English]

  • J. Ahmadpanah 1
  • M. S. Rabani 2
  • H. Khamisabadi 1
1 Department of Animal Science Research, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Kermanshah, Iran
2 Doctor of Veterinary Medicine Student, Islamic Azad University, Sanandaj branch, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The aim of the current study was to investigate the effect of removing age at sexual maturity in native fowl breeding goal. Therefore, a deterministic simulation for single stage selection with discrete generations was used to estimate genetic and economical responses as well as inbreeding rate. The first aggregate genotype consisted of body weight at eight weeks of age, average of egg weight at 28, 30 and 32 weeks, egg number and age at sexual maturity. In this case, genetic gains for body weight at eight weeks of age, average of egg weight at 28, 30 and 32 weeks and egg number were 53.19, -0.207 and 13.02, respectively. The second program was the same as the first whereas only age at sexual maturity was excluded. This is followed by decreasing genetic gain for egg number. On the other hand, accuracy of selection also decreased. Decreasing accuracy of selection is related to increase breeding goal variance. Changing the number of selected sires in breeding program showed the selection proportion of two percentages in sires was led to optimal genetic gain for breeding goal’ traits. In this case, inbreeding coefficient is about one percent which is optimum for poultry breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breeding goal function
  • Genetic gain
  • Inbreeding coefficient
  • Native fowl
احمدپناه ج.، و واعظ ترشیزی ر. 1391. اثر عوامل مادری بر پارامترهای ژنتیکی صفات عملکرد یک لاین مادری تجاری مرغ گوشتی. علوم دامی ایران، 43(1): 113-122.
امامقلی بگلی ح.، زره داران س.، حسنی س، و عباسی م. ع. 1388. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغ­های بومی استان یزد. علوم دامی ایران، 4(4): 63 -71.
زره داران س.، و امامقلی بگلی ح. 1391. بررسی استفاده از نشانگرهای ژنتیکی در برنامه­های اصلاح نژاد مرغ­های بومی. پژوهش­های علوم دامی، 22(1): 1-9.
کیانی منش ح. 1380. برآورد ترکیبات واریانس و کوواریانس صفات مهم اقتصادی در مرغ­های بومی استان مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
کیانی منش ح.، نجاتی جوارمی ا.، و رحیمی میانجی ق. 1381. برآورد ارزش­های اقتصادی صفات تولیدی در مرغ­های بومی ایران. کشاورزی و عمران روستایی، 3(1): 53-61.
Bulmer M. G. 1971. The effect of selection on genetic variability. The American Naturalist, 105: 253-266.
Esmaeilkhanian S., Osfori R., Kamali M. A. and Horn P. 2004. Genetic variation among native chicken breeds of Iran based on biochemical polymorphisms. British Poultry Science, 5: 598-603.
Kamali M. A., Ghorbani S., MoradiShahrbabak M. and Zamiri M. J. 2007. Heritabilities and genetic correlation of economic traits in Iranian native fowl and estimated genetic trend and inbreeding coefficients. British Poultry Science.48: 443-448.
Kamali M. A., Toth S. and Szalai, I. 1995. Development of selection indices for indigenous hens of Iran. Allattenyeszt es Takarmanyozas, 44: 495-506.
Kianimanesh H. R., Nejati-Javaremi A. and Saneei D. 2002. Estimation of (co) variance components of economically important traits in Iranian Native Fowls, In: Proceeding of the 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. France, Montpellier. 04-30.
Meuwissen T. H. E. 1991. Reduction of selection differentials in finite populations with a nested full-half sib family structure. Biometrics, 47: 195-203.
Morris A. J. and Pollott G. 1997. Comparison of selection based on phenotype, selection index and best linear unbiased prediction data from a closed broiler line. British Poultry Science, 38: 249-254.
Rutten M. J. M., Bijma P., Woolliams J. A. and van Arendonk J. A. M. 2002. SelAction: software to predict selection response and rate of inbreeding in livestock breeding programs. Journal of Heredity, 93: 456-458.
Salehi Nasab M., Zerehdaran S., Abbasi M. A., Alijani S. and Hassani S. 2012. Determination of the best model for estimating heritability of economic traits and their genetic and phenotypic trends in Iranian native fowl. Archiv Tierzucht, 56: 1-8.
Villanueva B., Wray N. R. and Thompson R. 1993. Prediction of asymptotic rates of response from selection on multiple traits using univariate and multivariate best linear unbiased predictors. Animal Production, 57: 1-13.
Wray N. R. and Thompson T. 1990. Prediction of rates of inbreeding in selected populations. Genetics Research, 55: 41-54.