دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 1-90 

مقاله پژوهشی

پروفایل ترانسکریپتومی اندومتریوم برای رشد و طویل‌شدگی رویان گاوهای شیری

صفحه 1-13

10.22124/ar.2020.14179.1439

جعفر جمعدار زنوزق؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی


برآورد فراسنجه های ژنتیکی و روند ژنتیکی صفت چندقلوزایی در گله تحت انتخاب گوسفند افشاری

صفحه 23-35

10.22124/ar.2020.14949.1471

مهدی پورطهماسبیان اهرابی؛ مراد پاشا اسکندری نسب؛ محمد باقر زندی باغچه مریم